Prejsť na obsah

Počiatky premeny poslednej bane na Spiši na industriálny skanzen

Počiatky premeny poslednej bane na Spiši na industriálny skanzen - ilustračný obrázok
K aktuálnej téme ochrany a popularizácie industriálneho dedičstva sa výrazným počinom prihlásila aj obec Poráč v spišsko-gemerskej banskej oblasti. Z iniciatívy starostu Ing. Petra Volčka a v spolupráci s KPÚ Košice i Tovarišstvom poráčskeho baníctva bol v roku 2018 vyhlásený za industriálnu národnú kultúrnu pamiatku (NKP) povrchový areál barytovej bane na Poráči. V danom čase bolo avizované ukončenie ťažby v Bani Poráč (ako poslednej funkčnej hlbinnej bane na Spiši) z dôvodov klesajúcej rentability dobývania barytovej základky.
Areál Bane Poráč je situovaný južne od intravilánu dediny, pričom je najvýchodnejším banským dielom na žile, zvanej „Droždiak“ (Drozdziakischer Gang) – najvýznamnejšej železorudnej žile v Poráčsko-Rudnianskom rudnom revíri. Tu sa ťažila medená a železná ruda najneskôr od 14. storočia, od 19. storočia tiež ortuť a od 30. rokov 20. storočia taktiež aj baryt (BaSO4), ktorý sa v podzemí získaval z hlušiny, vypĺňajúcej vyťažené priestory (tzv. základka po staršej ťažbe). Najmasívnejší rozmach ťažby železnej rudy (sideritu) v Rudňanoch a Poráči bol zaznamenaný v období od 40. do 70. rokov 20. storočia.
Po definitívnom ukončení ťažby na Bani Poráč získala celý areál bane na jar roku 2020 do svojho vlastníctva obec, a to vďaka ústretovosti Rudohorskej investičnej spoločnosti a. s.. Kúpou areálu v pôvodnom stave obec získala možnosť premeniť areál v jeho plnej integrite a autenticite na živý banský skanzen. Za tým účelom v tomto roku plánuje zrealizovať novú trafostanicu, opraviť asfaltové krytiny striech, a z dostupných dotácií vykonať generálnu opravu ťažného stroja. Po jeho oprave obec hodlá sprístupniť areál bane návštevníkom, ktorí budú môcť sfárať šachtou „Poráč“ až do hĺbky 280m na obzor „Rochus“ – do dedičnej (odvodňovacej) štôlne, založenej ešte v roku 1795.
NKP – banský areál jamy Poráč – je súborom 9 pamiatkových objektov, zahrňujúcich primárny povrchový areál bane v jeho hmotnej a technologickej integrite. Areál vznikol v jednej stavebnej etape v r. 1962 – 1968. Objektovú skladbu NKP tvorí: Šachta, Veža ťažná, Budova šachty, Strojovňa s Ťažným strojom, Ventilátorovňa, Výklopník, Koľajový obeh a Budova prevádzková. Z typologického hľadiska je Baňa Poráč dokumentom hlbinného banského areálu menšieho rozsahu, ktorého funkčno-prevádzková schéma sa ustálila ešte pred rokom 1900. Objekty a areál ako celok sú vynikajúcim dokladom najmladšej – povojnovej – etapy v histórii rudného baníctva nielen na Spiši, ale v rámci Slovenska. Jednotlivé stavebné objekty sú typickými reprezentantmi účelnej priemyselnej architektúry 60. rokov v Československu. Raritnou technologickou hodnotou NKP je zachovanie ťažného stroja typu „KOEPE“ (patent z r. 1877), teda stroja s trecím kotúčom, s uplatnením ktorého súvisí aj ojedinelá silueta vzperovej ťažnej veže nemeckého typu, na ktorej sú v tomto prípade lanovnice, umiestnené nad sebou.
Je veľmi chvály- a nasledovaniahodné, že obec cieľavedomou činnosťou postupne transformuje areál Bane Poráč na banský skanzen, ktorý banícku tradíciu Spiša, banícke remeslo a spôsob dobývania v tomto síce mladšom, ale o to autentickejšom banskom areáli priblíži aj širokej verejnosti. S baníckym pozdravom pre úspech celého diela – Zdar Boh !

Autor: Ing. Arch. Róbert Kiráľ, KPÚ Košice (redakcia: Mgr. J. Gembický)

Baňa Poráč - počiatky industriálneho skanzenu

Baňa Poráč - počiatky industriálneho skanzenu

Baňa Poráč - počiatky industriálneho skanzenu

Baňa Poráč - počiatky industriálneho skanzenu

Baňa Poráč - počiatky industriálneho skanzenu

Baňa Poráč - počiatky industriálneho skanzenu

Baňa Poráč - počiatky industriálneho skanzenu

Baňa Poráč - počiatky industriálneho skanzenu

Baňa Poráč - počiatky industriálneho skanzenu

Baňa Poráč - počiatky industriálneho skanzenu

Baňa Poráč - počiatky industriálneho skanzenu

Baňa Poráč - počiatky industriálneho skanzenu

Baňa Poráč - počiatky industriálneho skanzenu

Baňa Poráč - počiatky industriálneho skanzenu

Baňa Poráč - počiatky industriálneho skanzenu

Baňa Poráč - počiatky industriálneho skanzenu

Baňa Poráč - počiatky industriálneho skanzenu

Baňa Poráč - počiatky industriálneho skanzenu

Baňa Poráč - počiatky industriálneho skanzenu

Baňa Poráč - počiatky industriálneho skanzenu