Prejsť na obsah

KPÚ Nitra – Participácia KPÚ na priebehu architektonickej súťaže obnovy Kina Palace

KPÚ Nitra – Participácia KPÚ na priebehu architektonickej súťaže obnovy Kina Palace - ilustračný obrázok
Mesto Nitra dňa 22. 6. 2019 vyhlásilo architektonickú súťaž na obnovu budovy kina, známeho ako Kino Palace, so zámerom jeho využívania na kultúrne účely, ťažiskovo pre potreby viacerých foriem scénického umenia, hudby a vizuálneho umenia. Budova sa nachádza v pamiatkovej zóne mesta a nie je vyhlásenou národnou kultúrnou pamiatkou. Na základe archívneho výskumu sa však pred niekoľkými rokmi podarilo zistiť, že zdanlivo mladšia stavba je v skutočnosti architektonickým dielom, ktoré v roku 1925 projektoval významný architekt Friedrich Weinwurm. Súčasný vzhľad kina je až výsledkom jeho neohľaduplnej prestavby v 50. rokoch 20. storočia.
Mesto Nitra, ako vlastník, nad rámec svojich povinností, požiadalo Krajský pamiatkový úrad Nitra o účasť na pracovných stretnutiach k príprave architektonickej súťaže s cieľom navrátiť kinu pôvodný vzhľad z 20. rokov 20. storočia v čo najväčšom možnom rozsahu. Okrem požiadaviek Krajského pamiatkového úradu Nitra (nehnuteľnosť sa nachádza v Pamiatkovej zóne mesta Nitry) sa do zadania architektonickej súťaže premietla aj správa z preverenia architektonického vývinu nehnuteľnosti, jej vybraných architektonických prvkov a povrchových úprav v exteriéri a interiéri, ktorú realizoval Krajský pamiatkový úrad Nitra. Vyhodnotené nálezové situácie a sondy boli konfrontované so zachovanými plánmi budovy kina a spisovou agendou k jeho výstavbe, objavenými v archívnom fonde niekdajšieho Okresného úradu Nitra, uchovávanom v Štátnom archíve v Nitre. Týmto spôsobom sa podarilo objasniť pôvodné architektonické riešenie budovy, keďže sa v archívnom fonde nachádzali dve odlišné verzie plánov, originálnych z roku 1925 a upravených z roku 1931, signovaných architektmi Antonom Luifom a Eduardom Dombayom.
Krajský pamiatkový úrad Nitra bol v rámci ďalšieho postupu požiadaný aj o poskytnutie experta pre potreby práce poroty architektonickej súťaže, ktorá bude posudzovať zaslané architektonické návrhy a vyberať jej víťaza. Predloženú projektovú dokumentáciu následne Krajský pamiatkový úrad Nitra posúdi a v zmysle platnej legislatívy k nej vydá záväzné stanovisko.
Výzvu vlastníka na intenzívnu spoluprácu s cieľom ochrany kultúrneho dedičstva vnímame ako mimoriadne pozitívny krok zo strany vlastníka a dúfame v ďalšiu spoluprácu v tomto duchu.

Mgr. Richard E. Pročka, PhD.

Hlavná fasáda kina Palace, súčasný stav. Foto: Richard E. Pročka

Pôvodné plány z rokov 1925 a 1931. Zdroj: Štátny archív v Nitre.

Pôvodné plány z rokov 1925 a 1931. Zdroj: Štátny archív v Nitre.

Pôvodné plány z rokov 1925 a 1931. Zdroj: Štátny archív v Nitre.

Pôvodné plány z rokov 1925 a 1931. Zdroj: Štátny archív v Nitre.

<<< Späť na aktuality KPÚ Nitra