Prejsť na obsah

Paleolitické nálezy v Banke pri Piešťanoch

Paleolitické nálezy v Banke pri Piešťanoch - ilustračný obrázok

V obci Banka pri Piešťanoch v polohe Štepnica bol v súvislosti s výstavbou realizovaný sondážny archeologický výskum, ktorým sa podarilo zachytiť časť osídlenia starého vyše 20 tisíc rokov spolu s nálezmi kostí veľkých cicavcov. Osídlenie z obdobia mladšieho paleolitu pravdepodobne patrilo nositeľom tzv. gravettienskej kultúry. Išlo o kultúru lovcov, ktorý sú známi vytvorením tzv. moravianskej venuše, nájdenej v susednom katastri Moravian nad Váhom. Táto pôsobivá plastika z mamutieho kla je najstarším dokladom umenia na Slovensku. Ďalej sa objavilo viac ako tristo kusov štiepanej kamennej industrie, prevažne odpadu, ktorý vznikal pri výrobe kamenných nástrojov. Gravettienskí lovci osídľovali vyvýšené polohy, kde mali dobrý výhľad na stáda divej zveri putujúce údolím Považia k už vtedy existujúcim teplým prameňom pri Piešťanoch. Uvedený spôsob života potvrdzujú i nálezy kostí veľkých cicavcov. Predbežné analýzy ich určili ako pozostatky mamuta srstnatého a pravdepodobne i nosorožca srstnatého.

Mimoriadne cenné a omnoho staršie nálezy poskytli archeológom i výkopové práce súvisiace s výstavbou vodojemu. V hĺbke viac ako štyri metre boli objavené fragmenty ďalšej kosti pravekého živočícha. Následne bolo potvrdené paleolitické osídlenie z obdobia včasnej fázy mladého paleolitu, pravdepodobne szeletienu. Takýchto lokalít je na Slovensku málo a ide skutočne o vzácny objav pravekého osídlenia „in situ“ z obdobia asi 32 000 až 40 000 rokov pred Kristom. Doposiaľ sa podarilo identifikovať viac ako dvesto kusov kamennej štiepanej industrie a desiatky uhlíkov. Z tohto dôvodu boli na toto miesto prizvaní ďalší archeológovia špecializujúci sa na paleolit z iných inštitúcií. Momentálne sa tam nachádzajú geológovia a paleontológovia, ktorí detailne odoberajú vzorky, ktoré pomôžu bližšie určiť podobu prírodného prostredia v minulosti, resp. prípadné zmeny klímy, presnejšie datovanie, ako aj informácie o prehistorickej flóre a faune.

Základné údaje o akcii:
Stavebník: Beethoven´s alley, s.r.o.
Názov stavby: „Obytný a relaxačný súbor Beethovenova alej – Banka“
Realizátor archeologického výskumu: ARCHEOLOGICKÁ AGENTÚRA s.r.o.
Spolupráca na archeologickom výskume: Pamarch. s.r.o., Archeologický ústav SAV Nitra
Realizátor geologického výskumu: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

Spracoval: Archeologická Agentúra, s.r.o., Peter Grznár (KPÚ Trnava)