Prejsť na obsah

Otvorenie Depozitára archeologických nálezov Pamiatkového úradu SR

Otvorenie Depozitára archeologických nálezov Pamiatkového úradu SR - ilustračný obrázok
V priebehu prvej polovice roku 2020 Pamiatkový úrad Slovenskej republiky ukončil pamiatkovú obnovu a rekonštrukciu Depozitára archeologických nálezov, ktorý bude slúžiť na dočasné, ale aj trvalé uchovanie archeologických nálezov.
Po tom, ako pamiatkový zákon od roku 2002 umožnil na Slovensku vznik súkromných archeologických spoločností a realizovalo sa množstvo archeologických výskumov, z ktorých pochádza veľké množstvo archeologických nálezov, vznikla potreba dlhodobého uskladnenia týchto nálezov v réžii Pamiatkového úradu SR. Archeologické nálezy sú totiž majetkom Slovenskej republiky a tie, ktoré pochádzajú z výskumov Pamiatkového úradu SR a krajských pamiatkových úradov, súkromných a samosprávnych inštitúcií, ale aj z trestnej činnosti (zabavené Políciou SR) a náhodných nálezov, spravuje Pamiatkový úrad SR. Jeho záujmom je tieto nálezy umiestniť v regióne ich nálezu, teda najlepšie v regionálnych múzeách. Realita je však taká, že vzhľadom na obmedzené priestorové možnosti depozitárov mnohých múzeí zostáva veľká časť archeologických nálezov v správe Pamiatkového úradu SR. Na ich uloženie bolo preto potrebné zriadiť a vybudovať nový depozitár.
Depozitár archeologických nálezov Pamiatkového úradu SR sa nachádza v Trnave, v areáli NKP Káčerov majer (podľa jedného z bývalých majiteľov Henricha Káčera) na Cukrovej ul. 1, kde sídli aj Krajský pamiatkový úrad Trnava. Najstaršia časť budovy depozitára (prízemie dnešnej južnej časti) vznikla zrejme v 1. pol. 19. stor. a využívala sa na hospodárske účely v rámci majera. Neskôr, ešte pred rokom 1895 bola prestavaná do tvaru L. Od začiatku 20. storočia areál zmenil majiteľa aj účel – začal sa využívať pre potreby rakúsko-uhorskej armády. Vojenské využitie mala budova takmer celé 20. storočie. Od roku 1919 slúžila ako Škola štátnej stráže bezpečnosti pre Slovensko. Kvôli tomu bola znovu prestavaná, a to nadstavbou celého nadzemného podlažia, s citlivým zachovaním pôvodných krovov, čím vznikla jej dnešná podoba. Krátko na to prešla do rúk československej armády. Od roku 2002 sa celý areál Káčerovho majera dostal do správy Pamiatkového úradu SR. Využívanie budovy ako vojenskej školy v 2. polovici 20. storočia sa však odrazilo na jej zanedbanom stave a vzhľade. Jej nové využitie si preto vyžiadalo rozsiahlu obnovu, ktorá prebiehala od roku 2017 do júna 2020. Stavebné práce a vybavenie depozitára boli finančne kryté z príspevku Ministerstva kultúry SR a z rozpočtu Pamiatkového úradu SR.
V období pred ukončením obnovy boli do depozitára prijímané nálezy len v akútnych prípadoch, ako je zánik oprávnenej osoby (archeologickej firmy) alebo pri zaplnení skladových priestorov realizátorov výskumu. V súčasnosti je už depozitár pripravený na riadne prijímanie archeologických nálezov. Priestory na ich uloženie sú v šiestich miestnostiach na dvoch podlažiach. Jedna z miestností je vybavená posuvným regálovým systémom, ostatné policovými regálmi. Celková kapacita depozitára je cca na 9500 tzv. archívnych krabíc s nálezmi. Táto kapacita sa na základe informácií o množstve nálezov u súkromných spoločností zaplní približne o 3 roky. Po dovybavení priestorov bude pre odbornú verejnosť sprístupnená aj študovňa na prezenčné štúdium nálezov s pevne stanovenou otváracou dobou. Prijímanie aj vydávanie archeologických nálezov (na prezenčné štúdium alebo do výpožičky, napr. múzeám na výstavné účely) sa bude riadiť pravidlami, uvedenými v Depozitárnom poriadku, ktorý je zverejnený na webstránke Pamiatkového úradu SR. Ohľadom termínov odovzdania nálezov do depozitára, konzultácií o stave odovzdávaných nálezov a pod. nás kontaktujte na e-mailovej adrese depozitar@pamiatky.gov.sk.
Petra Kmeťová – Peter Bisták, Pamiatkový úrad SR

Otvorenie archeologického depozitára v Trnave

Otvorenie archeologického depozitára v Trnave

Otvorenie archeologického depozitára v Trnave

Otvorenie archeologického depozitára v Trnave

Otvorenie archeologického depozitára v Trnave

Otvorenie archeologického depozitára v Trnave

Otvorenie archeologického depozitára v Trnave

Otvorenie archeologického depozitára v Trnave

Otvorenie archeologického depozitára v Trnave