Prejsť na obsah

Medzinárodná konferencia – Od c. k. Ústrednej komisie k európskemu kultúrnemu dedičstvu

Medzinárodná konferencia – Od c. k. Ústrednej komisie k európskemu kultúrnemu dedičstvu - ilustračný obrázok
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
Historický ústav Slovenskej akadémie vied

Medzinárodná vedecká konferencia
Od c. k. Ústrednej komisie k európskemu kultúrnemu dedičstvu.

165. výročie začatia činnosti c. k. Ústrednej komisie pre zachovanie
a výskum umeleckých pamiatok (1853 – 2018)

Medzinárodná vedecká konferencia má za hlavný cieľ pripomenúť počiatky inštitucionalizovanej ochrany pamiatok v strednej Európe.
10. januára 1853 vo Viedni začala svoje pôsobenie C. k. Ústredná komisia pre zachovanie a výskum umeleckých pamiatok. Tým sa začal skutočný výkon modernej pamiatkovej ochrany v habsburskej monarchii a jeho kontinuita trvá až dodnes. Pôsobnosť Ústrednej komisie siahala do všetkých korunných krajín a v každej zanechala stopy pamiatkarskej alebo výskumnej činnosti.
Ešte počas trvania monarchie sa vytvorila „autonómna“ pamiatková správa pre Uhorsko (v jeho rámci tiež Slovensko), kde ochranu a zachovávanie pamiatok taktiež upravili osobitným právnym predpisom (1881). Súčasne so štátnou ochranou pamiatok sa rozvíjali iniciatívy spolkov a súkromne pôsobiacich osôb.
Rokmi 1918 – 1919, rozpadom habsburskej monarchie, končí základná etapa dejín inštitucionalizovanej ochrany pamiatok. „Viedenské“ dedičstvo sa teraz stáva základom pamiatkovej správy v mnohých nástupníckych stredoeurópskych štátoch (Rakúsko, Česko-Slovensko, Maďarsko, Poľsko, kráľovská Juhoslávia, Taliansko). Prax ochrany pamiatok v jednotlivých štátoch sa ubrala od spoločných základov na vlastné cesty.
Povojnová idea integrácie v európskom priestore, spočiatku priemyselno-ekonomickej (1951), sa časom a najmä po ďalekosiahlych zmenách v roku 1989 premietla tiež do prehlbovania spolupráce v oblasti kultúry. Všeobecne známy historiografický fakt, že Európu prepájajú „spoločné dejiny“ je úspešne dokumentovaný práve na príklade kultúrneho dedičstva. Prítomnosť blízkych kultúrnych, architektonických a umeleckých fenoménov v rozličných krajinách viedla k mnohým spoločných projektom a napokon aj k iniciatíve Európskej únie pod názvom Značka Európske dedičstvo (2011).
Tematické okruhy konferencie:

  • východisko ochrany pamiatok v spoločných začiatkoch v období „podunajskej“ monarchie (pojem, osobnosti, metódy, výsledky),
  • modifikácie v jednotlivých nástupníckych krajinách po roku 1918,
  • premostenie k súčasnému konceptu európskeho kultúrneho dedičstva.


Uvedené okruhy formulujeme v širšom rámci, s dôrazom na staršie, resp. najstaršie etapy dejín ochrany pamiatok. Možno pojať do nich najrôznejšie aspekty: ochrana a obnova pamiatok, osobnosti, inštitúcie, prípadne príbuzné oblasti – múzeá, zberateľstvo, trh starožitností, výtvarné umenie / umelci a kultúrne dedičstvo.

Medzinárodná vedecká konferencia bude súčasťou podujatí Európskeho roka kultúrneho dedičstva 2018.

Konferencia bude vedená v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku.

Príspevky z konferencie budú zostavené do osobitného zborníka.

Informácie a prihláška:

  • Pamiatkový úrad Slovenskej republiky (Mgr. Tomáš Kowalski, Mag phil. Martin Švec)
  • Historický ústav Slovenskej akadémie vied (Mgr. Peter Šoltés, PhD.)

E-mail: conference2018@pamiatky.gov.sk

Termín konferencie: Bratislava, 21. – 22. november 2018

Termín prihlásenia účasti na konferencii: 30. jún 2018

Potvrdenie o akceptácii prihlášky bude zaslané do 31. júla 2018