Prejsť na obsah

Vyhlásili sme ochranné pásmo Pamiatkovej rezervácie a národných kultúrnych pamiatok v Osturni

Vyhlásili sme ochranné pásmo Pamiatkovej rezervácie a národných kultúrnych pamiatok v Osturni - ilustračný obrázok

Dňa 8. decembra 2022 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie Pamiatkového úradu SR o vyhlásení ochranného pásma Pamiatkovej rezervácie Osturňa a národných kultúrnych pamiatok v tejto obci. Pamiatkový úrad SR prerokoval vyhlásenie ochranného pásma so samosprávou obce Osturňa, ktorá s ním súhlasila.

Uznesením vlády Slovenskej socialistickej republiky bola v roku 1979 vyhlásená Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry Osturňa, ktorá v obci pozostáva z troch častí: dolný koniec – stred – horný koniec. Jednotlivé časti pamiatkovej rezervácie vymedzujú najzachovalejšie kompaktné zoskupenia ľudovej zrubovej historickej zástavby v intraviláne obce.

Ochranné pásmo chráni ostatné časti zástavby obce s množstvom národných kultúrnych pamiatok, ktoré nepokrýva územie pamiatkovej rezervácie, a súčasne veľkú časť jej nezastavaného extravilánu, ktorý predstavuje prirodzené prírodné prostredie a jedinečne zachovanú kultúrnu krajinu s prvkami antropogénneho reliéfu.

Osturňa predstavuje charakteristickú horalskú (pastiersko-roľnícku) obec s jedinečným spôsobom zástavby, ktorú ovplyvňovali prírodné podmienky Karpát a zamestnanie obyvateľstva pastierstvom, drevorubačstvom a poľnohospodárstvom. Obec vznikla v 16. storočí pozdĺž údolia Osturnianskeho potoka v dĺžke 9 km. Zástavba pozostáva prevažne len z jedného radu usadlostí, postavených nepravidelne reťazovite vedľa cesty, v závislosti od terénu na jej severnej alebo južnej strane. Typickú zástavbu obce predstavujú súbory zrubových obytných a hospodárskych objektov, pochádzajúcich prevažne z druhej polovice 19. a prvej polovice 20. storočia, na ktoré neodmysliteľne nadväzujú úzke a dlhé zárubkové parcely. Zárubky predstavujú zachovaný pôvodný spôsob delenia pôdy (naprieč šírkou celého katastra obce) medzi jednotlivých osadníkov. Dodnes sú výnimočne zachovaným dokladom spôsobu hospodárenia na pridelenej pôde, ktorá nebola zasiahnutá neskoršou kolektivizáciou a sceľovaním. Zárubky sú dodnes extenzívne poľnohospodársky využívané a obhospodarované ako orná pôda, lúky, úhory, pasienky, lesy, so zachovanými terasami, medzami, poľnými cestami, úvozmi, aj drevinami (stromy a vyššie kry) vysádzanými na okrajoch zárubkov, vyznačujúcimi hranice jednotlivých majetkov. Reliéf okolitej krajiny je aj vďaka špecifickým prírodným danostiam rozmanitý a výrazne členitý striedaním miernych aj strmých svahov s chrbtami a úpätnými plošinami nadväzujúcimi na dná dolín a nivy prítokov Osturnianskeho potoka.

Účelom vyhlásenia ochranného pásma je vytvorenie ďalšieho nástroja na zabezpečenie základnej ochrany pamiatkového územia (pamiatkovej rezervácie). Ochranné pásmo tvorí územné, priestorové, vizuálne zázemie a neoddeliteľnú súčasť vnímania pamiatkovej rezervácie; súčasti ochranného pásma tiež spolupôsobia na vnímaní krajinných, urbanistických, architektonických hodnôt pamiatkového územia a jeho panorámy. Na zabezpečenie ochrany a usmerneného rozvoja v ochrannom pásme sú v rozhodnutí vymedzené podmienky ochrany, ktorých cieľom je zachovávať štruktúry, znaky, prvky, formy historickej poľnohospodárskej krajiny a historický spôsob parcelácie – zárubkov. Nová zástavba je prípustná v intraviláne obce za špecifických podmienok.

Spracoval: ONKPaPÚ – referát pamiatkových území, PÚ SR