Prejsť na obsah

Ochrana pamiatkového fondu v Programovom vyhlásení vlády SR na obdobie rokov 2020 – 2024

Pamiatkový úrad SR je špecializovaným úradom na ochranu pamiatkového fondu, ktorého rozsah činnosti určujú najmä zákony a legislatívne predpisy.
Avšak pre vytýčenie základných úloh nás, profesionálnych pamiatkárov v strednodobom až dlhodobom horizonte sú dôležité tiež strategické dokumenty, ku ktorým sa radí aj Programové vyhlásenie vlády SR prijaté na rokovaní vlády SR dňa 19.4.2020. Z programového vyhlásenia vlády SR (str. 112 – 121) vyberáme:

ŽIVOTASCHOPNÁ A SEBAVEDOMÁ KULTÚRA, KTORÁ NAPOMÁHA ROZVOJU KREATÍVNEHO A EKONOMICKÉHO POTENCIÁLU SLOVENSKA

Vláda SR si uvedomuje celospoločenskú potrebu životaschopnej, sebavedomej a nezávislej kultúry. Kultúry, ktorá je inkluzívna a reflektuje súčasné potreby občianskej spoločnosti, a preto je postavená tak na rešpekte ku kultúrnemu dedičstvu, ako aj na umení a živej kultúre vo všetkých ich prejavoch.

Vláda SR preto vytvorí podmienky na postupnú inštitucionálnu, obsahovú, legislatívnu a ekonomickú reformu v snahe zlepšiť postavenie kultúry v spoločnosti.
Vytvorí pre kultúru kvalitné a transparentné podmienky fungovania, predovšetkým zabezpečí efektívne legislatívne prostredie a dôstojné ekonomické postavenie s možnosťou viacročného a viaczdrojového financovania.

Vláda SR, uvedomujúc si význam a dôležitosť národných kultúrnych inštitúcií, bude podporovať ich činnosť. V záujme posilnenia a rozvoja ich nezastupiteľnej úlohy vypracuje plán rozvoja a stanoví ciele ich činnosti do roku 2030.
Pre plnohodnotné naplnenie ich poslania sú nevyhnutné transparentné procesy výberu riadiacich pracovníkov, ale aj skutočné viaczdrojové financovanie, efektívny sponzoring v živej kultúre, kreatívnom priemysle či pri obnove kultúrneho dedičstva.

Vláda SR bude venovať zvýšenú pozornosť využitiu kultúrneho dedičstva a významných kultúrnych podujatí na účely popularizácie kultúry na školách, zabezpečí aktuálnu, kvalitnú, elektronicky jednoducho dostupnú databázu výnimočných kultúrnych pamiatok, lokalít a podujatí s cieľom posilniť kultúrny a kreatívny priemysel i cestovný ruch.
Vláda SR tiež zvýši dôraz na využitie technických pamiatok a pamiatok industriálnej architektúry na kultúrne a edukačné účely.

V oblasti on-line prezentácie kultúry bude vláda SR podporovať projekty digitalizácie najmä s ohľadom na ich prierezový, vzdelávací, popularizačný alebo inovatívny potenciál. Projekty digitalizácie (či on-line kultúrnych služieb) bez praktického využitia vláda SR nebude podporovať.

FINANCOVANIE KULTÚRY A ŠTÁTOM ZRIADENÉ KULTÚRNE INŠTITÚCIE

Vláda SR si uvedomuje, že výdavky štátneho rozpočtu, ako aj súkromného sektora, na podporu kultúry a umenia sú pri prepočte na obyvateľa pod priemerom EÚ.
Vláda SR bude preto hľadať rezervy v súčasnom systéme financovania a podporovať zvyšovanie efektivity využitia prostriedkov štátneho rozpočtu na podporu kultúry. Na dosiahnutie tohto cieľa vytvorí systém strategického plánovania v horizonte desiatich rokov.

Nevyhnutnou podmienkou zvýšenia efektivity využívania výdavkov v rezorte kultúry je prehodnotenie existujúcej siete štátnych kultúrnych inštitúcií s cieľom najmä zvýšiť efektivitu procesov a kultúrnych funkcií jednotlivých štátnych, vrátane zákonom zriadených, kultúrnych inštitúcií a obmedziť ich duplicitné funkcie, ktoré nie sú vyvolané odlišnosťou cieľovej skupiny a jej kultúrnymi potrebami, prípadne územnou, druhovou či žánrovou odlišnosťou inštitúcie. Vláda SR preto vykoná hĺbkový audit inštitúcií zriadených ministerstvom kultúry a prehodnotí ich činnosť. Vláda SR zváži systémovú zmenu najmä financovania Matice slovenskej.

Na základe pasportizácie nehnuteľného majetku v oblasti kultúry vznikne dlhodobý strategický národný investičný plán v oblasti kultúry s výhľadom do roku 2030. Jeho súčasťou bude dlhodobý investičný plán pre nové priestory (vrátane výstavby nových budov) pre prezentáciu kultúrnych aktivít, ale aj dlhodobý program systematickej obnovy národných kultúrnych pamiatok do roku 2030, a to na základe odbornej diskusie, dôkladnej analýzy kultúrnych potrieb krajiny a posúdenia Útvaru hodnoty za peniaze.

Vláda SR zároveň vytvorí legislatívne podmienky umožňujúce súkromnému sektoru zvýšiť svoju angažovanosť na podpore kultúry, napríklad efektívnym nastavením sponzoringu v kultúre. Cieľom Vlády SR je zvýšiť participáciu súkromných finančných zdrojov na kultúre, vrátane obnovy kultúrnych pamiatok.

KULTÚRNE DEDIČSTVO A TRADIČNÁ ĽUDOVÁ KULTÚRA

Vláda SR zabezpečí efektívnejšie a intenzívnejšie využívanie národných kultúrnych pamiatok a historických lokalít s dôrazom na popularizáciu tradícií a histórie s prepojením na prezentáciu súčasného umenia a kultúry s cieľom posilniť ich edukatívny potenciál, cestovný ruch, zatraktívniť regióny a zvýšiť všeobecný záujem o kultúru a umenie.

Vláda SR bude pokračovať v procesoch digitalizácie a zverejňovania kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky, no na základe jasne merateľných ukazovateľov a najmä v prospech širokej verejnosti. Dôraz bude kladený práve na širšie sprístupňovanie kultúrneho dedičstva verejnosti, pridanú hodnotu vo vzťahu k vzdelávaniu a kreatívnemu priemyslu, podporu rozvoja miestnej a regionálnej kultúry a kultúry národnostných menšín.

OBNOVA PAMIATOK BUDE RÝCHLEJŠIA

Slovenská republika je mimoriadne bohatá na národné kultúrne pamiatky (cca 17 000 NKP), no takmer 63 percent z nich nemá dobrý stavebno-technický stav.
V prípade národných kultúrnych pamiatok Vláda SR eviduje kumulatívny dlh na ich obnovu vo výške približne 5,5 miliardy eur. Preto sa Vláda SR zaväzuje v rámci možností rozpočtu verejnej správy či iných foriem financovania znížiť tento pamiatkový dlh.

Vláda SR si zároveň uvedomuje významný potenciál NKP pre rozvoj regiónov, kultúry, ale aj cestovného ruchu a s tým spojeným ekonomickým rozvojom.

Pre systematickú obnovu fondu kultúrneho dedičstva je preto nutné strategické plánovanie s výhľadom na minimálne desať rokov. Preto Vláda SR pripraví dlhodobý plán obnovy nehnuteľného kultúrneho dedičstva do roku 2030.

Súčasťou plánu obnovy bude klasifikovaný zoznam národných kultúrnych pamiatok určených na rekonštrukciu, resp. obnovu podľa vopred definovaných kritérií, ako napríklad význam pamiatky, výška investície, ale aj jej (aspoň čiastočná) návratnosť z hľadiska využitia pamiatky pre verejnosť.

Plán bude obsahovať nielen NKP v majetku (správe) Slovenskej republiky (10 %), ale aj tie v správe samospráv (27 %), cirkví (26 %) či súkromné nehnuteľné pamiatky (35 %).

Zároveň sa Vláda SR zaväzuje:
• pripraviť klasifikáciu národných kultúrnych pamiatok (NKP) podľa ich dôležitosti a významu,
• vyriešiť problematiku vlastníctva a prevodov pozemkov ležiacich pod ruinami hradov,
• zabezpečiť realizáciu projektu rekonštrukcie najvýznamnejších kultúrnych pamiatok,
• navýšiť objem finančných prostriedkov v dotačnom programe MK SR „Obnovme si svoj dom“,
• vytvoriť samostatnú prioritnú os na obnovu nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok v rámci nastavovania nového obdobia implementácie štrukturálnych fondov EÚ,
• pripraviť nové formy financovania obnovy nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok,
• znížiť podiel pamiatkového fondu v narušenom alebo dezolátnom stavebno-technickom stave,
• do roku 2024 zvýšiť počet jednotlivých rekonštrukcií pamiatok,
• prehodnotiť legislatívne návrhy a zmeny v oblasti ochrany kultúrnych pamiatok z roku 2019 na základe analýzy ich reálnych dopadov.

Vláda SR tiež zvýši starostlivosť o hmotné kultúrne dedičstvo prostredníctvom odborných kapacít a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR.

CIRKVI

Vláda SR zabezpečí otvorený a vecný dialóg o postavení cirkví a ich financovaní s cieľom nájsť efektívnu podobu spolupráce s cirkvami a ich financovania. Taktiež prehĺbi spoluprácu s cirkvami v oblasti efektívnejšieho využívania historických budov v majetku cirkví a zvýšenia ich návštevnosti zo strany verejnosti s cieľom popularizácie kultúrneho dedičstva a duchovnej kultúry Slovenska

Spracoval odbor Štátneho informačného systému

Celý text Programového vyhlásenia vlády nájdete TU.