Prejsť na obsah

KPÚ Žilina – Obnova vodného mlyna v Likavke

KPÚ Žilina – Obnova vodného mlyna v Likavke - ilustračný obrázok
Lokalita s vodným mlynom sa nachádza na juhovýchodnom okraji zastavaného územia obce Likavka, v dotyku s vodným tokom potoka. V minulosti v krajine osamotená murovaná stavba, je v súčasnosti atakovaná zástavbou rodinných domov. Likavský mlyn súvisí s dejinami stredovekého hradu Likava, kaštieľa sv. Žofie v Ružomberku a s históriou poddanskej obce Likavka. Bol postavený pravdepodobne v roku 1435 za Jána Hunyadiho súbežne so stavbou hradnej pekárne. Murovaná budova mlyna predstavuje stavbu s mechanickým zariadením, ktorá pôvodne slúžila na mletie obilnín a ako obydlie mlynára. Vybudovaný bol na mieste s priaznivými vodnými pomermi. Hnaciu sústavu mlyna zabezpečovalo vodné koleso na vrchný náhon. V súčasnosti je mlynské zariadenie nefunkčné. Mlyn mlel asi od roku 1640 do roku 1950. Murovaný mlyn je zachovaný in situ v pôvodných priestorových súvislostiach. Predstavuje typologicky charakteristickú výrobno-obytnú stavbu s intaktne zachovanou dispozíciou, formovanú počas viac ako štvor storočné obdobie.
Typologicky patrí mlyn vodný medzi stavby s mechanickým zariadením na mletie obilnín obvykle aj s obydlím mlynára. Vodný mlyn reprezentuje najvýznamnejšiu skupinu (druh mlyna), písomný doklad o existencii vodného mlyna na území Slovenska je z roku 1135. V 13. storočí už bolo na Slovensku 135 vodných mlynov. Tieto si dominantné postavenie zachovali po celé obdobie feudalizmu. Ešte v roku 1872 bolo na Slovensku 4 527 vodných mlynov, potom ich počet postupne klesal. Vodný mlyn v Likavke je jediným zachovaným mlynom v regióne. Vhodná obnova objektu zo strany posledného majiteľa, užívanie objektu pre účely bývania a udržiavanie bezprostredného okolia umožnili zachovanie jedinečnej technickej pamiatky „in situ“. Objekt vodného mlyna bol do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu zapísaný až v roku 2016.
Počas viac ako troch desaťročí bola súčasnými majiteľmi nehnuteľnosti vykonávaná činnosť a opatrenia s cieľom zamedziť ohrozeniu, poškodeniu resp. zničeniu nehnuteľnosti. Uskutočnenými sanačnými prácami bol zabezpečený primeraný dobrý stav mlyna vrátane jeho prostredia. Murované konštrukcie obvodových stien boli stabilizované a odizolované. Objekt bol staticky zabezpečený. Mlyn, ktorý je celoročne obývaný, je zariadený dobovým historickým nábytkom, z ktorého len malá časť tvorí pôvodnú výbavu mlyna (truhlice na zbožie, pôvodné náradie a štoky). V hlavnej miestnosti v strede objektu je rekonštruovaný – obnovený drevený trámový strop a murovaná pec podľa starých dobových predlôh. Kompletne sú obnovené drevené podlahy vrátane izolácií a podkladných vrstiev. Obnovené sú vnútorné i vonkajšie omietky. Obnova strechy v rozsahu výmeny strešnej krytiny, sanácie poškodených častí dreveného krovu a realizácie nových okenných otvorov (strešných okien) bola uskutočnená v roku 2019 z poskytnutých finančných prostriedkov dotačného programu MK SR „ Obnovme si s svoj dom“.

Obnova vodného mlyna v Likavke

Obnova vodného mlyna v Likavke

Obnova vodného mlyna v Likavke

Obnova vodného mlyna v Likavke

Obnova vodného mlyna v Likavke