Prejsť na obsah

KPÚ Nitra – Obnova veternej studne v Trávnici

KPÚ Nitra – Obnova veternej studne v Trávnici - ilustračný obrázok

V západnej časti obce Trávnica v okrese Nové Zámky je situovaná národná kultúrna pamiatka Veterná studňa, postavená okolo roku 1920 pre potreby zásobovania vodou neďalekého kaštieľa a parku. Na území Slovenska boli len tri podobné veterné studne, ktorého konštrukciu získal majiteľ (od roku 1896) kaštieľa gróf Karol Elbogen na svojich cestách po zahraničí. Pomocou kolesa vetrom poháňané čerpadlo vháňalo zo studne vodu do spádového vodovodu, na ktorý bol napojený kaštieľ, liehovar a koniareň. Nosnú konštrukciu veže veternej studne tvorila traverzová priehradová železná konštrukcia ihlanovitého tvaru vysoká 16 metrov. Vo vrchole konštrukcie sa nachádzalo veterné koleso, ktoré poháňalo čerpacie zariadenie na čerpanie vody zo studne pod vežou. Po roku 1945 veterná studňa prestala byť používaná a v priebehu druhej polovice 20. storočia postupne chátrala, až nakoniec bola ohrozená jej samotná existencia.

V rámci revízie pamiatky v roku 2003 bolo zistené, že studňa nie je schopná prevádzky, konštrukcia studne bola narušená a poškodená mechanickými a poveternostnými vplyvmi, absentovalo veterné koleso a bol odstránený čerpací mechanizmus. Zámer obnovy z r. 2007 nebol uskutočnený z nedostatku financií a hrozil zánik tejto jedinečnej pamiatky.

Napriek tomu, že podmienky pre uskutočnenie obnovy boli stanovené rozhodnutím Krajského pamiatkového úradu vo februári 2007, skutočný proces obnovy sa začal až v roku 2013, kedy bola predložená prvá dokumentácia – odborný posudok doc. Ing. Miroslava Bošanského PhD. so zameraním na vyhodnotenie existujúcej konštrukcie z hľadiska konštrukčno-statického, dynamického a mechanického, a následne v závere roka realizačný projekt rekonštrukcie spracovaný autorizovaným architektom Jánom Kačalom.

Obec Trávnica, ako vlastník pamiatky, pod vedením starostom obce, Ing. Emilom Ivanom, začala s realizáciou prác na komplexnej obnove veternej studne na jar roku 2015. Obnovu finančne podporili okrem Ministerstva kultúry SR a obce Trávnica aj Úrad vlády Slovenskej republiky a Nitriansky samosprávny kraj. Obnovu uskutočnil Pamarch s.r.o. a ukončená bola na jeseň roku 2017 s tým, že boli obnovené všetky súčasti konštrukcie veternej studne (zvislé a vodorovné kovové a drevené konštrukcie, studňa a spevnené plochy – terénne úpravy okolo studne), a navyše veterná studňa bola aj sfunkčnená.

Po dlhých desaťročiach chátrania tejto unikátnej stavby a následného náročného procesu obnovy nadišiel deň, 29. september 2017, kedy sa konala slávnostná prehliadka obnovenej veternej studne za prítomnosti pozvaných hostí z Ministerstva kultúry SR, Nitrianskeho samosprávneho kraja, Krajského pamiatkového úradu Nitra a samozrejme obyvateľov obce Trávnica. Po kultúrnom programe miestnej folklórnej skupiny požehnal veternú studňu miestny pán farár Štefan Bebjak.

Veterná studňa v Trávnici je unikátnym dokladom dobovej vodohospodárskej techniky na území Slovenska a po komplexnej obnove bude slúžiť na prezentáciu širokej verejnosti v rámci náučného chodníka regiónu.

Traverzová priehradová železná konštrukcia ihlanovitého tvaru vysoká 16 metrov

Veterné koleso ako súčasť nového čerpacieho mechanizmu

Slávnostná prehliadka ukončenej obnovy

Zdroj fotografií: Obecný úrad Trávnica