Prejsť na obsah

Obnova strážneho domčeka pri kaštieli v Stupave

Obnova strážneho domčeka pri kaštieli v Stupave - ilustračný obrázok

Západne od kaštieľa v Stupave je situovaný drobný objekt v romantizujúcom štýle – tzv. strážnica, alebo strážny domček. Táto kultúrna pamiatka má historickú spojitosť s kaštieľom, jej výstavba sa pravdepodobne realizovala v nadväznosti na rozsiahlu prestavbu kaštieľa koncom 19.stor. vtedajším majiteľom grófom Alojzom Károlyim (kaštieľ vlastnil od roku 1867), ktorá údajne prebiehala pod vedením architekta Artura Meiniga (https://ybl.bparchiv.hu). Strážny domček bol pôvodne situovaný v menšom prednom parku pri vstupe do areálu kaštieľa, čo dokladá aj zachovaný fragment architektúry pôvodnej brány do parku – murovaný pilier s rímsovou hlavicou pri vstupe na pozemok strážnice. O existencií parku pred hlavným priečelím kaštieľa svedčí aj sprievodný text na komasačnej mape z roku 1870: „Oproti priečeliu kaštieľa bol zriadený menší park s trávnatými plochami a skupinou stromov, vedľa ktorého stál poštový dom.“ (KLAS, I.: Vývoj urbanistickej štruktúry Stupavy do začiatku 20. storočia. In: Stupava, r.7., Stupava: Club Abbellimento, 2008, str. 12). Na tejto mape ešte strážny domček nie je zakreslený, uvádza sa až v katastrálnej mape z prelomu storočí. V roku 1947 bola zrealizovaná nová priama komunikácia nadväzujúca na cestu od Bratislavy a vedúca rovnobežne s priečelím kaštieľa, ktorá pretínala tento predný park, čím sa pôvodný vstup a strážny domček dostali mimo uzavretý areál kaštieľa. Po ďalších stavebných zásahoch v lokalite je v súčasnosti strážny domček situovaný bez jasnej urbanistickej nadväznosti na park a kaštieľ.

Obnovu kultúrnej pamiatky realizuje súkromný vlastník pán Mikuš a prebieha v niekoľkých etapách aj za pomoci príspevkov z grantu OSSD Ministerstva kultúry SR tak, aby jednotlivé umelecko-remeselné prvky mohli byť obnovené do pôvodného vzhľadu s využitím historických techník, technológií a materiálov. Strecha si zachovala svoje pôvodné tvary, členenie a proporcie, ako krytina bola znovu navrátená keramická škridla v tvare bobrovka v súlade s pôvodným stavom. Na strechu boli navrátené umelecky stvárnené klampiarske prvky z pozinkovaného plechu, ktorých vzhľad sa zachoval len na dobových fotografiách. Boli zachované a obnovené dekoratívne drevené prvky krovu a podbíjanie, ako aj kované nosné konzoly chrličov. Obnova fasády prebieha postupne umelecko-remeselným spôsobom v súbehu s obnovou okenných a dverných výplní stolárskymi technikami do pôvodného vzhľadu.

Strážny domček je pekným príkladom toho, že je reálne možné obnoviť kultúrnu pamiatku vo vlastníctve súkromných osôb v súlade s aktuálnou metodikou, tradičnými metódami a technikami, aj s využitím štátnych dotácií, pri vhodnom nastavení etapizácie prípravných a realizačných prác. Výsledkom je potom kvalitná prezentácia pamiatkových hodnôt, zvýšenie hodnoty samotnej kultúrnej pamiatky a tiež lokality, v ktorej sa pamiatka nachádza. Snažíme sa povzbudzovať vlastníkov aby sa obracali na pamiatkárov, kedykoľvek potrebujú riešiť akékoľvek úpravy na kultúrnej pamiatke alebo nehnuteľnosti v pamiatkovom území, a to nielen z toho základného dôvodu, že im túto povinnosť ukladá pamiatkový zákon, ale aj z nášho vnútorného presvedčenia máme snahu poradiť a pomôcť vlastníkom tak, aby potrebné  úpravy a udržiavacie práce boli realizované vhodným spôsobom, pretože chápeme, že kultúrne pamiatky zachováme najmä vtedy, keď budú stále živé.

Strážny domček bude po ukončení obnovy slúžiť súkromným účelom. 

Spracoval: Mgr. Ľubomír Augustín a Ing. arch. Petra Dimunová, KPÚ Bratislava