Prejsť na obsah

Obnova pamiatkového fondu – Nitriansky kraj

Obnova pamiatkového fondu – Nitriansky kraj
Decénium 2002 – 2012
Krajský pamiatkový úrad Nitra, 2013
ISBN 978-80-971529-6-3

Obálka Obnova pamiatkového fondu – Nitriansky kraj Decénium 2002 – 2012

Napriek tomu, že proces obnovy pamiatkového fondu je spojený s nemalými finančnými nárokmi na vlastníkov, v priebehu posledného desaťročia z celkového počtu 564 nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok na území Nitrianskeho samosprávneho kraja prešla procesom komplexnej, prípadne čiastočnej obnovy takmer tretina.

Obdobie jedného decénia usmerňovania činností pri záchrane, obnove a využívaní pamiatkového fondu Krajským pamiatkovým úradom Nitra, počnúc od 1. apríla 2002, a uvedomenie si nezastupiteľnej úlohy poznania pamiatkového fondu pri vytváraní pocitu identity, kultúrneho vedomia, prehlbovania estetického cítenia a rozširovania vedomostí jednotlivca, boli dostatočným dôvodom a vhodnou príležitosťou pre spracovanie a prezentáciu súhrnnej informácie o uskutočnených obnovách.

Publikácia ponúka možnosť prostredníctvom bohatej fotodokumentácie a stručných popisov oboznámiť sa s priebehom a výsledkami viac ako päťdesiatich najvýznamnejších obnov, sústredených do celkom siedmich kapitol ako reprezentantov tých najpočetnejších kategórií. Kapitola o sakrálnej architektúre je zredukovaná vzhľadom na to, že niektoré obnovy boli podrobne spracované v publikácii Krajského pamiatkového úradu Nitra z roku 2011: Ranostredoveká sakrálna architektúra Nitrianskeho kraja. I. a VII. kapitola je doplnená ukážkami obnovy hnuteľných kultúrnych pamiatok reštaurovaním a kapitola o kaštieľoch je aj protikladom ku obnove – jedenástimi kaštieľmi, ktoré na obnovu iba čakajú.

Ukážky z publikácieobnova pamiatkového fondu – Nitriansky kraj (PDF 1701 kB)