Prejsť na obsah

Obnova kaštieľa v Čunove odhalila hodnotné nástenné maľby

Obnova kaštieľa v Čunove odhalila hodnotné nástenné maľby - ilustračný obrázok

V rámci prebiehajúcich stavebných prác na obnove Kaštieľa v Čunove, ktorú realizuje Bratislavský samosprávny kraj s využitím zväčša európskych peňazí pre účel Ekocentra (85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, 10% zo štátneho rozpočtu SR, 5% spolufinancovanie BSK), bola v troch východných miestnostiach JZ traktu kaštieľa aktuálne celoplošne odkrytá zaujímavá a hodnotná ručne maľovaná neskorobarokovo-klasicistická nástenná výzdoba, datovaná do 19. storočia.

Existencia malieb vo vybraných miestnostiach kaštieľa bola primárne odhalená už v r. 1975 odbornými pracovníkmi vtedajšej MSPS počas výkonu pamiatkového výskumu (spracovatelia: Rollerová-Ihriská, M., Dzurik, O, Gazíková Z.). Uvedený výskum mal byť podkladom pre obnovu kaštieľa, ku ktorej v súvislosti s nástupom nového režimu po r. 1989 nakoniec nedošlo. V r. 2010 prebehol na základe predchádzajúceho rozhodnutia KPÚ BA na kaštieli pod vedením PhDr. Zuzany Zvarovej z MÚOP v Bratislave opätovne pamiatkový (architektonicko-historický) výskum, ktorý predošlý pamiatkový výskum aktualizoval, zosumarizoval dovtedajšie zistenia a spodrobnil návrh pamiatkovej obnovy kaštieľa. V nadväznosti na tento výskum boli maľby v r. 2018 podrobené reštaurátorskému výskumu pod vedením zodpovedného reštaurátora akad. mal. Vojtecha Mýtnika.

Reštaurátorský výskum identifikoval vo všetkých troch miestnostiach na primárnej barokovej omietkovej vrstve monochrómnu bielu povrchovú úpravu, ktorá bola prekrytá mladšou omietkovou vrstvou s neskorobarokovo-klasicistickou ručne maľovanou výzdobou s krajinársko-rastlinnými motívmi, datovanou do začiatku 19. storočia (r. 1807). V nárožnej tretej miestnosti bola sondážou na spomínanej neskorobarokovo-klasicistickej vrstve zistená ešte jedna hodnotná kultúrna vrstva, datovaná do obdobia okolo polovice 19. storočia, s nástennými maľbami s rastlinnými motívmi.

V súbehu s komplexnou obnovou kaštieľa v súčasnosti prebieha aj reštaurovanie hodnotných prvkov a častí kaštieľa – reštaurovanie kamenných prvkov a obnova časti predstavaného portiku kaštieľa je realizovaná pod vedením zodp. reštaurátora Mgr. art. Pavla Ševčíka; nástenné maľby reštauruje kolektív zodp. reštaurátorov Mgr. art. Peter Záhora, Mgr. art. Peter Hrachovský a Mgr. art. Tomáš Molnár. V rámci prebiehajúcich reštaurátorských prác na maľbách boli tieto celoplošne odkryté vo všetkých troch miestnostiach. Maľby sú výrazne poškodené neskoršími zásahmi, nakoľko boli v priebehu 20. storočia prekryté ďalšou vrstvou omietky s náterovými vrstvami. Napriek tomu je jasne čitateľný prevládajúci krajinársko – poľnohospodársky motív s vyobrazením girlánd obilia, lúčnych a poľných kvetov, ovocných stromov, hláv zvierat a pod. Odhalené maľby bude potrebné podrobiť ďalšiemu umelecko-historickému prieskumu. V tomto príspevku Vám ponúkame niekoľko pohľadov na odkrytú výzdobu. Barokovo-klasicistický kaštieľ v Čunove, tzv. Szapáryho kaštieľ, bol postavený na mieste staršieho kaštieľa v ¾ 18. storočia (medzi r. 1757-1781). Vedľa kaštieľa stojí dvojpodlažná renesančná sýpka s valenými lunetovými klenbami v úrovni 1. NP a dreveným trámovým stropom na 2. NP. Oba objekty sú evidované v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR ako národná kultúrna pamiatka. Plánované je dovyhlásenie torza pôvodného parku, ktorý oba pamiatkové objekty obkolesuje.