Prejsť na obsah

KPÚ Banská Bytrica – Obnova Horného kaštieľa v Žarnovici

KPÚ Banská Bytrica – Obnova Horného kaštieľa v Žarnovici - ilustračný obrázok
Dlhodobo chátrajúca dominanta mesta Žarnovica sa po zmene vlastníctva dostala do rúk Mesta Žarnovica a tým začala systematická záchrana a obnova tohto kaštieľa.
Pôvodne opevnený hrad z konca 15. storočia sa prestavbami zmenil na kaštieľ, miestnymi nazývaný Horný kaštieľ. Dnešnú, klasicistickú, podobu získal po prestavbe v 2. polovici 19. storočia, kedy bol zasiahnutý požiarom.
Mesto Žarnovica začalo so záchranou kaštieľa situovaného na skalnom brale nad mestom v roku 2016, kedy bola zrealizovaná sanácia statických porúch. Následne bol zrealizovaný reštaurátorský výskum, ostatná prípravná a projektová dokumentácia. Podkladom obnovy bol i architektonicko-historický výskum ešte z roku 1988, ktorého návrh obnovy bol rešpektovaný a obnova bola smerovaná k architektonickému výrazu objektu z druhej polovice 19. storočia.
V roku 2018 sa začalo s prvou etapou obnovy, ktorá obsiahla sanáciu zemnej vlhkosti murív kaštieľa, počas jej realizácie bol vykonaný i archeologický výskum, ktorý potvrdil existenciu pôvodného opevneného hradu z 15. storočia. Nasledovala umelecko-remeselná obnova fasád pod dohľadom reštaurátora. Priebežne boli vyrábané i nové, drevené okenné výplne zhotovené miestnou stolárskou firmou. V auguste 2019 bola prvá etapa obnovy kaštieľa ukončená finálnym vápenným náterom fasád.
I preto, že zámerom mesta je zachovanie a prezentácia svojej minulosti v podobe tejto národnej kultúrnej pamiatky a efektívne funkčné využívanie jej priestorov, bude mesto pokračovať v obnove interiérov. Pôvodné veľkorysé zámery mesta, ktoré predpokladali veľký rozsah vybúraných murív v interiéri sa podarilo po konštruktívnej debate eliminovať, tak aby pamiatkové hodnoty zostali zachované a obnovené priestory boli funkčne využiteľné pre potreby mestskej knižnice, info centrum, kaviareň, stálu expozíciu mesta, reprezentatívne, rokovanie priestory a administratívne priestory magistrátu.
Mesto Žarnovica realizovalo obnovu z vlastných zdrojov a s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (50 000€) a Banskobystrického samosprávneho kraja (5000€), pričom celkovo bolo v tejto etape preinvestovaných 154 000€.

Ing. arch. M. Flórová, KPÚ Banská Bystrica

Obnova Horného kaštieľa v Žarnovici

Obnova Horného kaštieľa v Žarnovici

Obnova Horného kaštieľa v Žarnovici