Prejsť na obsah

KPÚ Prešov – Obnova Erbovej sály v kaštieli vo Finticiach

KPÚ Prešov – Obnova Erbovej sály v kaštieli vo Finticiach - ilustračný obrázok
Po ukončení obnovy Erbovej sály vo fintickom kaštieli sa 16. januára 2020 konalo jej slávnostné otvorenie. Jedinečný komplex kaštieľa s areálom, obnovovaný postupne (sýpka, kostol, kaštieľ…) má teraz komornú reprezentačnú sálu, ktorá prešla v priebehu rokov 2018 a 2019 komplexnou obnovou a reštaurovaním. Výsledky reštaurátorského výskumu dali základ reštaurátorskému postupu a určili aj najhodnotnejší neorenesančný výraz z r. 1867 s maliarskou a štukovou výzdobou, a tým bol daný konečný výraz prezentácie Erbovej sály.
Neorenesančnú úpravu Erbovej sály sa podarilo zadatovať počas reštaurátorského výskumu a spracovávania reštaurátorskej dokumentácie na základe archívneho dokumentu, ktorý získali autori v dessewffyovských archívoch v Budapešti. Podľa neho výmaľbu miestnosti objednal v r. 1867 gróf František Dessewffy u košického maliara kostolných interiérov Mórica Horowitza. Okrem výzdoby Erbovej sály sa mu v okolí pripisuje i výmaľba historickej budovy Divadla Jonáša Záborského v Prešove a vitráže spolu s nástennými maľbami v interiéri neogotickej synagógy v Košiciach. Móric Horowitz bol strýkom neskôr slávnejšieho maliara európskeho významu Leopolda Horowitza.
Počas reštaurátorských prác boli odstránené nevhodné sekundárne zásahy z 2. pol. 20. stor. realizované počas vtedajšej elektrifikácie objektu a tiež boli eliminované v najväčšej možnej miere následky neodborného reštaurátorského zásahu z 90-tych rokov 20. stor., kedy boli špachtľami zoškrabané tri sekundárne vrstvy premalieb a následne boli maľby na klenbe miestnosti neodborne dočistené mokrým procesom. V takomto stave ostali až do posledného reštaurovania. Aj napriek ich poškodeniam bola možná ich celková obnova formou rekonštrukcie a retuše, ktorá umožňuje odlíšenie originálu od rekonštruovaných plôch. Reštaurátorský zásah pod garanciou zodpovedného reštaurátora Mgr. art. Petra Koreňa realizoval Martin Vojtko a kol.. V rámci stavebnej obnovy bola upravená susedná miestnosť ako prevádzkové zázemie Erbovej sály, boli obnovené dverné otvory aj s výplňami, bola vyčistená, doplnená a výrazovo zjednotená drevená podlaha. Po komplexnej obnove sa v Erbovej sále zvýšili umelecko-historické, výtvarné i estetické hodnoty ako základný postulát nie len pre užívateľský zámer vlastníka – využitie pre top spoločenské akcie a podujatia v obci Fintice, ale aj pre zabezpečenie prezentácie NKP v zhode s jej pamiatkovými hodnotami.

Text a fotografie:

Ing. arch. Ľubica Viničenková
Mgr. Lenka Megyeši Ďurčeková

Erbová sálá vo fintickom kaštieli pred obnovou

Erbová sálá vo fintickom kaštieli pred obnovou

Erbová sálá vo fintickom kaštieli pred obnovou

Erbová sálá vo fintickom kaštieli pred obnovou

Erbová sálá vo fintickom kaštieli počas obnovy

Erbová sálá vo fintickom kaštieli počas obnovy

Erbová sálá vo fintickom kaštieli počas obnovy

Erbová sálá vo fintickom kaštieli počas obnovy

Erbová sálá vo fintickom kaštieli počas obnovy

Erbová sálá vo fintickom kaštieli počas obnovy

Erbová sálá vo fintickom kaštieli po ukončení obnovy

Erbová sálá vo fintickom kaštieli po ukončení obnovy

Erbová sálá vo fintickom kaštieli po ukončení obnovy

Erbová sálá vo fintickom kaštieli po ukončení obnovy

Erbová sálá vo fintickom kaštieli po ukončení obnovy

<<< Späť na aktuality KPÚ Prešov