Prejsť na obsah

Obec zachránila leva … jedinečný pamätník našich krvou písaných dejín

Obec zachránila leva …  jedinečný pamätník našich krvou písaných dejín - ilustračný obrázok
Veľké Vozokany, obec na Slovensku v okrese Zlaté Moravce. Málokto však vie, že v roku 1652 sa pri tejto obci odohrala významná bitka s Turkami. Miesto, kde sa odohrala prvá víťazná bitka proti Turkom na území Slovenska, odvtedy zvanom Martovo pole, sa nachádza medzi obcami Malé a Veľké Vozokany, len kúsok od známeho arboréta v Tesárskych Mlyňanoch. Pomník víťazstva nad Turkami dnes pripomína bronzová socha leva na mramorovom podstavci, z roku 1896. Pripomína veľké víťazstvo kresťanov, ale aj smrť štyroch šľachticov z rodu Esterháziovcov, ktorí v tejto bitke padli. Na mohutnom pomníku sa nachádza text v latinčine, ktorý v preklade znamená: Zastav sa pútnik a čítaj.
Zľahka teda načrime do histórie: V roku 1652 sa nad Veľkými Vozokanmi odohrala krutá bitka medzi Turkami a kresťanským vojskom, ktorého hlavným kapitánom bol gróf Adam Forgáč, novozámocký hradný kapitán. Bitka s Turkami, kedy sa 1300 kresťanov postavilo na odpor proti približne 4000 Turkom, ktorí rabovali Ponitrie, trvala dva dni (26.- 27. augusta 1652), pričom v prvý deň vo večerných hodinách padli v boji štyria Esterháziovci: František Esterházi (nar. 1617 v Bratislave), Tomáš Esterházi (nar. 1625 v Beckove), Gašpar Esterházi (nar. 1628 v Beckove) bol Tomášovým bratom, Ladislav Esterházi (nar. 1626 vo Viedni). Pred pohrebom všetky štyri telá boli umiestnené v cínových rakvách v kaplnke hradu Šintava. Na hrade Forchenstein (maď. Fraknó) sa nachádzajú pohrebné zástavy týchto Esterháziovcov.

Veľké víťazstvo kresťanov, ale aj smrť štyroch šľachticov z rodu Esterháziovcov, ktorí v tejto bitke padli, na pamätníku pripomína v latinčine nápis:
ANNO 1652 HI QVATVOR ESZTERHAZII IN CAMPO NAGY-VEZEKENENSI IN CONFLIKTV
INTER 1300 CHRISTIANOS ET 4000 TVRCAS HABITO OCCVBVERVNT IN QVO EX
CHRISTIANIS INTERREMPTI SVNT 48 EX TVRCIS 800 ET OCCASIONE ILLA LIBERA –
TI CAPTIVI PER TVRCAS DUCTI 150 AD SVA CVM COMITIVA REVERSI
V rámcovom preklade: Roku 1652 títo Esterháziovci padli na veľkovozokanskom poli v boji medzi 1300 kresťanmi a 4000 Turkami, v ktorom boli zabití 48 kresťania a 800 Turkov. Pri tejto príležitosti bolo vyslobodených 150 zajatcov vedených do Turecka.

Prvý pamätník na počesť bitky dal už v roku 1734 postaviť ostrihomský veľprepošt Imrich Esterházi. Išlo o kamenný obelisk, ktorý ale zničil zub času. Pôvodný pomník (obelisk) bol postavený na mieste, kde Františkovi Esterházimu Turek odťal hlavu. Keďže zub času postupne zničil kamenný pomník, rozhodla sa rodina Esterháziovcov postaviť nový, veľkolepejší, ktorý mal pripomínať túto tragédiu ich rodu. A tak spomienkový stĺp bol v roku 1896 nahradený novým pomníkom, podľa návrhu sochára Bélu (Vojtecha) Markupa z Hámrov, pri príležitosti milénia Uhorského štátu. Tento stojí dodnes. Ide o sediaceho bronzového leva, hrdo sa vypínajúceho na mramorovom podstavci, otočeného v smere bitky a drviaceho tureckú zástavu. Na mramorovom podstavci sú nápisy v latinčine a jeden v maďarčine, ktoré uvádzajú stručný priebeh bitky a osud štyroch Esterháziovcov. Ide o jediný pomník protitureckých bojov na Slovensku.

„Sme hrdí na to, že pri našej obci sa písal kus histórie a snažíme sa o „nášho“ leva starať čo najlepšie“, to sú slová starostky obce Veľké Vozokany Justíny Pálkovej. A že je to pravda, dokazuje aj jej prístup v starostlivosti o túto kultúrnu pamiatku. Pred desiatkami rokov mramorové tabule, ktoré celú udalosť pripomínali, rozbili vandali, zmizla časť bronzovej kopije, ktorá bola súčasťou pamätníka, a aby toho nebolo málo, vo vnútri sochy sa usídlili sršne, ktoré dnu vleteli cez papuľu leva. A tak sa obec rozhodla pre jeho obnovu. Reštaurátorský zásah, ktorý pozostával z konzervátorských, konsolidačných a v opodstatnenej miere aj rekonštrukčných postupov, bol zameraný hlavne na sanáciu hmoty a pôvodných povrchových vrstiev ako i zlepšenie technického stavu diela. Cieľom rekonštrukčných postupov bolo obnovenie výrazových kvalít diela a skvalitnenie úrovne jeho prezentácie.

K ničivým účinkom vplyvu času sa v roku 2013 pridali i novodobí vandali, ktorí svojim vyčíňaním prispeli k ďalšej deštrukcii pamätníka. Podnetom k vypracovaniu doplnku k už odsúhlasenému návrhu na reštaurovanie bolo poškodenie kultúrnej pamiatky zvalením sochy leva z podstavca a napílením jeho jednotlivých častí. Poškodením došlo o. i. k tvarovým deformáciám plintusu, a tiež k posunutiu kamenných blokov podstavca.

Vzhľadom na skutočnosti, ktoré zapríčinili poškodenie sochy leva, bol realizovaný jeho prevoz do reštaurátorského ateliéru, zdokumentované všetky poškodenia a spracovaný doplnok návrhu na reštaurovanie. Komplexná obnova po vandalských zásahoch spočívala v odstránení a náprave mechanických poškodení, ale aj vyhotovení nového nerezového kotvenia, ktoré sa stalo pevným prepojovacím článkom bronzovej sochy leva a kamenným podstavcom a značne obmedzí možnosť zhodenia sochy z podstavca a jej krádeže. Veľkovozokanský lev sa do obce vrátil 22. augusta 2018.

Všetky zásahy na záchrane pamiatky boli vykonané v intenciách princípov pamiatkovej ochrany a súčasnej reštaurátorskej praxe v súlade s požiadavkami na kvalitu a odbornosť práce; na vysokej odbornej úrovni. Finálny výsledok, ktorý bol podmienený tiež dobrou tímovou spoluprácou medzi vlastníkom kultúrnej pamiatky, krajským pamiatkovým úradom a reštaurátormi, ocenilo aj Ministerstvo kultúry SR na slávnostnom odovzdávaní cien FÉNIX kultúrna pamiatka roka 2017 odovzdaním „čestného uznania“.

Spracoval: Anna Jurišová, Krajský pamiatkový úrad Nitra

Socha leva v obci Veľké Vozokany

Socha leva v obci Veľké Vozokany

Socha leva v obci Veľké Vozokany

Socha leva v obci Veľké Vozokany

Socha leva v obci Veľké Vozokany

Socha leva v obci Veľké Vozokany

Socha leva v obci Veľké Vozokany

Socha leva v obci Veľké Vozokany

Socha leva v obci Veľké Vozokany

Socha leva v obci Veľké Vozokany

Socha leva v obci Veľké Vozokany