Prejsť na obsah

O projekte PAMIS

Realizácia projektu PAMIS, hlavne časť elektronizácia služieb a sprístupnenie pamiatkového fondu je súčasťou Stratégie rozvoja kultúry na roky 2014 – 2020, Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2016 – 2020 rozpracovaného na podmienky rezortu kultúry, bod 24. Projekt PAMIS bude implementovaný a prevádzkovaný v prostredí Pamiatkového úradu SR a krajských pamiatkových úradov.

Prínosy elektronizácie a informatizácie prostredia Pamiatkového úradu SR:

  • zavádza plnohodnotnú elektronickú komunikáciu s Pamiatkovým úradom SR a krajskými pamiatkovými úradmi,
  • znižuje čas potrebný na vyhľadanie informácií o pamiatkovom fonde,
  • umožní účinnejšie využitie personálnych zdrojov,
  • konsoliduje dáta o pamiatkovej ochrane do jednotnej štruktúry a formy

Hodnota PAMIS spočíva v zrýchlení vyhľadávania komplexných a konsolidovaných informácii o prvku pamiatkového fondu (územia, objektu, nálezisku, pozemku, oltári, soche a pod.), čo v praxi znamená efektívnejšie využitie ľudského potenciálu na Pamiatkovom úrade SR. Priamym dopadom implementácie PAMIS bude v konečnom dôsledku rýchlejšie spracovanie žiadostí a rozhodnutí smerom k občanovi, podnikateľovi či štátnej alebo verejnej inštitúcií.

Jednou z prioritných oblastí Pamiatkového úradu SR je chrániť pamiatkový fond a kultúrne dedičstvo v Slovenskej republike. Vďaka implementácii informačného systému bude možné lepšie spracovávať a uchovávať komplexné informácie o pamiatkovom fonde po dobu ďalších generácií.

Hlavným cieľom informačného systému PAMIS je zavedenie elektronickej komunikácie na Pamiatkovom úrade SR a krajských pamiatkových úradoch. Po zrealizovaní projektu bude Pamiatkový úrad SR poskytovať elektronické služby pre občanov a podnikateľov, automatizovane publikovať komplexné data-sety a informácie na svojom portáli a zároveň aj prostredníctvom Úradu vlády SR (data.gov.sk).

Partnerom projektu je Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.


Verejné prerokovanie štúdie uskutočniteľnosti

Verejné prerokovanie štúdie
uskutočniteľnosti – Pamiatkový informačný systém sa uskutoční 24.1.2019 o
10:00 hod vo veľkej zasadacej miestnosti Pamiatkového úradu SR na
adrese Cesta na Červený most 6 v Bratislave. V prípade záujmu o účasť
prosíme zasielať informácie o účastníkovi (meno, priezvisko,
organizácia) na emailovú adresu pamis@culture.gov.sk.


Zverejnenie štúdie uskutočniteľnosti

Pamiatkový úrad SR
zverejňuje štúdiu uskutočniteľnosti „Pamiatkový informačný systém“
verejnosti na pripomienkové konanie. Štúdiu uskutočniteľnosti so
všetkými prílohami a predpísaným formulárom na zber pripomienok je možné
stiahnuť si v tomto článku. Pripomienky prosíme zasielať vo forme
pripomienkového formulára na emailovú adresu pamis@culture.gov.sk do 21.1.2019.