Prejsť na obsah

Vyšiel nový zväzok pamiatkarskej ročenky Monumentorum tutela – Ochrana pamiatok

Vyšiel nový zväzok pamiatkarskej ročenky Monumentorum tutela – Ochrana pamiatok - ilustračný obrázok

Zborník Monumentorum Tutela 30Pamiatkový úrad
Slovenskej republiky vydal v máji 2020 jubilejný 30. zväzok ročenky Monumentorum
tutela – Ochrana pamiatok, ktorá je
najstarším publikačným seriálom svojho
druhu na Slovensku. Aktuálne vydanie je zborníkom z medzinárodnej vedeckej
konferencie „Od c. k. Ústrednej komisie k európskemu kultúrnemu dedičstvu
(1853 – 1918 – 2018)“.

Zborník sústreďuje
príspevky, ktoré odzneli na uvedenej konferencii z príležitosti 165. výročia
začiatku činnosti „c. k. Ústrednej komisie pre výskum a zachovanie
stavebných pamiatok“, predchodkyne inštitúcií na ochranu pamiatok vo viacerých
krajinách strednej Európy. Podujatie sa konalo vo Faustovej sieni Múzea mesta
Bratislavy v dňoch 21. a 22. novembra 2018, na jeho príprave
spolupracoval Historický ústav SAV a finančnú podporu poskytlo Ministerstvo
kultúry Slovenskej republiky. Konferencia patrila medzi hlavné slovenské aktivity
v rámci Európskeho roka kultúrneho dedičstva 2018.

Príspevky
medzinárodného kolektívu bádateľov sa zaoberajú teóriou a dejinami ochrany,
dokumentácie a obnovy pamiatok približne od polovice 19. storočia
s rôznym presahom do nasledujúceho veku. Ich rádius zasahuje
do väčšiny krajín, ktoré tvorili súčasť „Podunajskej monarchie“.

Hnutie modernej ochrany pamiatok
v strednej Európe sa zrodilo začiatkom 20. storočia vo Viedni. Jeho zásady
sa prakticky overovali približne počas dekády pred rokom 1914 za účasti vedúcich
osobností akými boli Alois Riegl, Max Dvořák a Hans Tietze; tento vývoj
osvetľoval prof. Sandro Scarrocchia (Miláno) a pani Alena Janatková
(Berlín). Snahy o internacionalizáciu ochrany pamiatok v situácii po
prvej svetovej vojne priblížil Marek Krejčí (Praha). Medzi konkrétne
pojednávané územia sa potom dostali východné „karpatské“ oblasti (Bukovina –
prof. Waldemar Deluga; Podkarpatská Rus – Tomáš Kowalski), Čechy
a rakúske/české Sliezsko (Jaroslav Horáček, Kristina Uhlíková, Jana
Marešová, Jan Uhlík, doc. Pavel Šopák), býv. Rakúske Prímorie (doc. Vittorio
Foramitti) a Chorvátsko (doc. Franko Ćorić).

Prispievateľmi k dejinám
ochrany pamiatok v niekdajšom Uhorsku – v rozsahu Slovenska a Maďarska
– sa stali prof. József Sisa, Henrieta Žažová, Peter Buday, Lilla
Farbaky-Deklava, Karol Hollý, Štefan Gaučík a Katarína Haberlandová. Všetci
autori ponímajú ochranu pamiatok a kultúrneho dedičstva v širších
súvislostiach, so zreteľom na predpoklady dobovej spoločnosti, politiky,
hospodárstva alebo zástoj cirkvi.

Konferenčné podujatie a
zborník boli koncipované so zreteľom na doterajšiu ojedinelosť mnohostrannosti
v špecializovanej historiografii z dejín stredoeurópskej ochrany
pamiatok. Tento výskum býva spravidla orientovaný na jednotlivé národné územia,
čím sa však vzďaľuje pôvodne prítomná ideová a obsahová „jednotnosť“, nevraviac
o vtedajšej prináležitosti do rovnakého politického rámca. Preto k jedným
z cieľov konferencie a predstavenej publikácie patrilo úsilie rozšíriť pohľad
na historický vývoj presahujúci štátne hranice.

Dovoľujeme si uviesť výňatok z recenzného
posudku, ktorý napísal Dr. Andreas Lehne, bývalý pracovník Spolkového
pamiatkového úradu (BDA) vo Viedni:

„Rôznorodosť
perspektív zásadne prispieva k poznatkom o dejinách pamiatkovej ochrany v strednej
Európe. Štúdie k biografiám významných pamiatkarov, analýzy teritoriálneho
vývoja v jednotlivých „nástupníckych štátoch“, ale aj výskumy o rôznych
prístupoch k inventarizácii a uchopeniu pamiatkových súborov a
mestských celkov, a rovnako aj odkrývanie často zložitých
inštitucionálnych dejín sú doplnené reflexiami o utváraní teórií, pričom
vybrané prípadové štúdie osvetľujú implementáciu teórie do praxe. Dotýkajú sa
mnohých, kultúrnohistoricky zaujímavých oblastí, ako napríklad vzťahu medzi
centrom a perifériou, miesta kultúrneho dedičstva v čase
národnostných konfliktov a tiež tendencie k internacionalizácii ochrany
kultúrnych hodnôt.“

Recenzný posudok rovnako poskytol PhDr. Zdeněk Vácha,
Národní památkový ústav – ÚOP v Brne:

„Příspěvky, jež zazněly v rámci konference, si nepochybně zaslouží, aby
byly dány k dispozici zájemcům o toto téma a forma vydání v rámci
oborového sborníku, s velkou tradicí a dosahem, je jistě vhodná. Téma
institucionalizované památkové péče v monarchii a v návaznosti na jí
položené základy oboru v průběhu 19. a začátku 20. století, do rozpadu
monarchie i dále, je totiž – ať již si to uvědomujeme, či ne – dodnes jedním
z rozhodujících faktorů nahlížení na ideje a též pracovní metody památkové
péče v následnických zemích i vně. (…)
Zmiňovaná
konference byla logicky pojata jako mezinárodní, a díky tomu i předkládaný
soubor zahrnuje pohledy z různých částí kontinentu, ať již jde o „jádrové“
země monarchie (Kernländer), nebo země s monarchií v daném období
více či méně epizodicky spojené. O to zajímavější je vhled do situace od
vídeňského centra vzdálenějších lokalit, periferií, neboť právě zde lze
vyzařování idejí Komise a realizaci opatření jejích členů pozorovat jako pod
drobnohledem. Příspěvky vysoké odborné úrovně též často přinášejí množství
doposud nepublikovaného pramenného materiálu a i v případě, že jde o syntézy,
je možnost jejich přímé konfrontace na jednom místě vítaná
.“

Monumentorum tutela. Ochrana pamiatok 30

Bratislava : Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2020, 342
s.

Zostavil: Mgr. Tomáš Kowalski

ISBN 978-80-89175-89-5; ISSN 1336-4820

Cena:
15 eur

Publikáciu
distribuuje Pamiatkový úrad SR.

Zborník Monumentorum Tutela 30Zborník Monumentorum Tutela 30Zborník Monumentorum Tutela 30Zborník Monumentorum Tutela 30

OBSAH

Sandro Scarrocchia

The Vienna
School of monument conservation: Riegl, Dvořák and Tietze

Alena Janatková

Der moderne
Denkmalkultus und die Erinnerungswerte

Marek Krejčí

An internationalisation of monument protection: the legacy of the
Central-Commission?

VÝCHODNÉ OBLASTI V KARPATOCH · EASTERN REGIONS IN THE
CARPATHIANS

Waldemar Deluga

Protection of
eastern Christian monuments in Bukovina at the end of the 19th and the
beginning of the 20th century

Tomáš Kowalski

“…competence applies only to Slovakia.” State Monuments
Department in Bratislava and Carpathian Ruthenia

ČECHY A RAKÚSKE SLIEZSKO · BOHEMIA AND AUSTRIAN
SILESIA

Jaroslav Horáček

František Xaver Beneš (1816–1888),
konzervátor Ústřední komise. Neznámá osobnost počátků památkové péče v Čechách

Kristina Uhlíková

Památková péče v zemi dvojího
lidu: Česká a německá památková péče v Čechách

Jana Marešová

Soupisy památek pod taktovkou Archeologické
komise

Jan Uhlík

Bestia triumphans? The role of the Inventory Commission of the Royal
Capital City of Prague in the Documentation and Rescue of Historically Valuable
Objects during Prague’s Urban Renewal

Pavel Šopák

Památková péče v českém Slezsku do roku 1918

JUŽNÉ OBLASTI MONARCHIE · SOUTHERN PARTS OF THE MONARCHY

Vittorio Foramitti

The Central Commission in north-eastern Italy: protagonists and
restorations in Friuli and Küstenland, 1853–1918

Franko Ćorić

Continuities and discontinuities of the policies of the Central
Commission in Croatia

UHORSKO
(SLOVENSKO A MAĎARSKO) · HISTORIC HUNGARY: SLOVAKIA AND HUNGARY

József Sisa

From the Central Commission to the National Commission of Monuments: Changing
Institutional Framework and Principal Projects in the Kingdom of Hungary

Henrieta Žažová

Uhorská pamiatková komisia a ochrana
hradnej architektúry a fortifikácií

Peter Buday

Arnold Ipolyi a obnovy stredovekých
pamiatok

Lilla
Farbaky-Deklava

Reconstruction of the church of Deáki/Diakovce: a change of generations
in monument conservation

Karol Hollý

Ku koncepciám „národného zberateľstva“
v slovenskom národnom hnutí na prelome 19. a 20. storočia v uhorskom
(nenárodoveckom) kontexte

Štefan Gaučík

Zabúdanie a pamäť. Dodatky k
pamiatkarskému dielu Jozefa Könyökiho

Katarína Haberlandová

Bratislava: historické pozadie
vyhlásenia mestskej pamiatkovej rezervácie

Zborník Monumentorum Tutela 30

Zborník Monumentorum Tutela 30

Zborník Monumentorum Tutela 30