Prejsť na obsah

KPÚ Nitra – Nové zistenia sôch svätcov na námestí v Topoľčanoch

KPÚ Nitra – Nové zistenia sôch svätcov na námestí v Topoľčanoch - ilustračný obrázok

V pamiatkovej zóne mesta, v areáli kostola Nanebovzatia Panny Márie, sa na neobvyklom mieste v rohu ohrady nachádza socha sv. Vendelína na novo vymurovanom provizórnom podstavci z tehál. Z iniciatívy správcu farnosti Mons. Argaláša bola zahájená jej obnova, nakoľko materiál pieskovca bol značne zvetralý a socha strácala svoju modeláciu. Tento zámer obnovy otvoril zaujímavý príbeh situovania tejto sochy priamo v meste, keďže táto bývala umiestňovaná na poliach ako patrón všetkých tých, ktorí v tomto prírodnom priestore pracovali na pôde alebo pásli dobytok či iné chovné zvieratá. Pre starých Topoľčancov bolo známe, že túto sochu kanonik ThDr. Dorušák koncom 70-tych rokov 20.storočia zachraňoval odvezením zo smetiska a narýchlo ju umiestnil v areáli kostola, aby ďalej nedochádzalo k jej zneucteniu a bola zachránená ako pamäť histórie Topoľčian.

Pri súčasnej obnove sa zistilo, že torzo hlavice stĺpa, na ktorom bola umiestnená socha sv. Vendelína na provizórnom podstavci nie je prináležiace k nej. Kolegyniam z KPÚ Nitra, pracoviska v Topoľčanoch sa podarilo vypátrať poznatky umožňujúce napraviť nezrovnalosti minulosti a uviesť zistené nálezy do pravdivého stavu a súvislostí. Dopomohol aj záujem občanov a kolegu z Tribečského múzea, ktorí poskytli staršiu fotodokumentáciu z ktorej evidentne vyplýva, že socha sv. Floriána stojí na stĺpe pôvodne patriacom soche sv. Vendelína.

Historická fotografia sochy sv. Vendelína v poli má na stĺpe zreteľne identifikovateľný dedikačný nápis s datovaním. Po jej zániku, resp. odstránení z pôvodného miesta pravdepodobne v 60-tych rokoch 20. storočia, sa zvyšky stĺpa a sochy s najväčšou pravdepodobnosťou nachádzali v pôvodnej lokalite v poli pri rieke Nitra, kde vzniklo mestské smetisko.

Socha sv. Floriána na námestí mala na dobovej fotografii pôvodne hladký okrúhly stĺp. Tento bol pravdepodobne zvetraný a ohrozoval stabilitu sochy umiestnenej na jeho hlavici. Pri záchrannej akcii kanonika Dorušáka bol okrúhly stĺp sochy sv. Floriána vymenený za stĺp sochy sv. Vendelína (ktorý bol nájdený ma smetisku a zachoval sa v lepšom stave). Socha sv. Vendelína bola v záujme ochrany umiestnená na novodobý z tehál murovaný podstavec provizórne. Túto nepatričnú výmenu však nemožno klásť za vinu realizátorom tejto záchrannej akcie, lebo nápis na stĺpe sv. Vendelína bol už tak zdegradovaný a nečitateľný, že títo nemohli vedieť súvislosti s nálezom kamennej sochy sv. Vendelína, ktorá sa zrejme nachádzala v iných častiach smetiska ako stĺp. Avšak historická fotografia nám zreteľne preukázala text nápisu, ktorý sme následne identifikovali v jeho teraz takmer nečitateľnej podobe na súčasnom stĺpe pod sochou sv. Floriána. Takže pred Topoľčanmi je významná historická výzva napraviť neúmyselné omyly minulosti v spolupráci s farským úradom ako hlavným nositeľom myšlienky záchrany a obnovy, ale aj Mesta Topoľčany, ktoré je vlastníkom sochy sv. Floriána a zaiste mu bude záležať na zachovaní pamäti minulosti a historických artefaktov Topoľčian. Prípadná výmena stĺpov svätcov, resp. vytvorenie nového okrúhleho stĺpu na základe zachovaných indícií pod sochu sv. Floriána a premiestnenie pôvodného stĺpu sochy sv. Vendelína pod jeho obnovenú skulptúru je možná a pre pravdivý obraz zachovaných pamiatok potrebná.

Krajský pamiatkový úrad Nitra

historická fotografia sochy sv. Vendelína v poli; archív: B. Sasko, TM Topoľčany

historická fotografia sochy sv. Floriána s pôvodným okrúhlym stĺpom; archív: I. Mallo

socha sv. Vendelína demontovaná z provizórneho podstavca z dôvodu obnovy; archív: KPÚ Nitra

socha sv. Floriána so stĺpom v súčasnosti; archív: KPÚ Nitra

<<< Späť na aktuality KPÚ Nitra