Prejsť na obsah

Nové online prezentácie pamiatkarov: výstava „Zaostrené na archeologické nálezy“ a nové 3D modely nálezísk

Nové online prezentácie pamiatkarov: výstava „Zaostrené na archeologické nálezy“ a nové 3D modely nálezísk - ilustračný obrázok

Archeológovia Pamiatkového úradu SR a krajských pamiatkových úradov pripravili pri príležitosti Európskych dní archeológie 2022 (17. – 19. 6.) nové online prezentácie.
 

Jednou z nich je online výstava „Zaostrené na archeologické nálezy“ . Jej cieľom bolo predstaviť archeologické nálezy z činnosti pamiatkarov – archeológov. Väčšiu skupinu nálezov predstavujú tie, ktoré boli objavené náhodne bežnými občanmi – nearcheológmi, ktorí ich poctivo ohlásili pamiatkarom. Ide o výber nálezov získaných za posledných niekoľko rokov. Prezentované sú aj doteraz nezverejnené nálezy, ako hromadný nález bronzových predmetov z Obišoviec. V popisoch k nálezom nájdete aj príbehy ich objavenia, ktoré sú niekedy kuriózne. Či už ide o nález plátu (kyrysu) z brnenia deťmi počas kúpania v Dunaji, či nález mince bežcom, ktorý ju nezobral, ale ohlásil a po návrate po ňu našiel ďalšiu a nové nálezisko. Ak náhodne natrafíte na archeologické nálezy na mieste, ktoré nie je zjavným archeologickým náleziskom (napr. hrad, známe hradisko a pod.), je potrebné ich ohlásiť príslušnému krajskému pamiatkovému úradu. Ak nálezy nie sú ohrozené poškodením či krádežou, nechajte ich v zemi. Archeológovia ich následne odborne vyzdvihnú, pri čom môžu zistiť ďalšie dôležité podrobnosti. Poctiví nálezcovia majú nárok na finančnú odmenu od štátu, tzv. nálezné. Na Slovensku je nálezné až do výšky 100 % hodnoty nálezu. Všetci poctiví nálezcovia svojim činom prispeli k postupnému odhaľovaniu minulosti a uchovávaniu nášho archeologického dedičstva.

Na výstave sú prezentované aj vybrané nálezy z niektorých výskumných aktivít archeológov Pamiatkového úradu SR a krajských pamiatkových úradov. Výsledky týchto výskumov prispievajú k lepšiemu poznaniu archeologického dedičstva, nálezísk či iných pozostatkov historickej kultúrnej krajiny a tým poskytujú východiská pre ich lepšiu ochranu. Uvidíte nálezy zo starších archeologických výskumov, ale najmä výsledky nových výskumov a prieskumov. V súčasnosti sa archeológovia – pamiatkari čoraz častejšie zameriavajú na povrchové zbery, prieskumy a overovanie potenciálnych archeologických nálezísk a iných pozostatkov minulosti, ako sú napríklad historické cesty či brody cez rieky. Pri niektorých z nich nie je zverejnená ich presná lokalizácia, z dôvodu ochrany nálezísk pred novodobými vykrádačmi archeológie s detektormi kovov. Vyhľadávaním archeologických nálezov s pomocou detektoru kovov bez povolenia od pamiatkarov tak prichádzame nielen o vzácne nálezy, ale aj o informačnú hodnotu, ktorú v sebe nesú (dôležité je miesto nálezu a nálezové súvislosti, napr. či nálezy nie sú súčasťou zaniknutej stavby, hrobu, jamy a pod.). Niektoré z výskumov navyše stále prebiehajú. Prezentované sú niektoré nové, ešte nezverejnené nálezy, ako stredoveká knižná spona z Nitry či tkáčske závažia z bronzovej doby z Tribeča, či výnimočné staršie nálezy, ako vreckové slnečné hodinky z hradu Uhrovec.

Výstava bola pripravená v aplikácii na tvorbu virtuálnych výstav INDIHU Exhibition, ktorý bol vyvinutý v rámci projektu Knihovny Akademie věd České republiky, v. v. i. Dostupná je na skrátenom linku: https://bit.ly/zaostrene-na-nalezy. Upozornenie pre divákov: začiatok výstavy sa v počítači dlhšie načítava, buďte, prosíme, trpezliví. Po načítaní už výstava funguje bez problémov. Tiež je dobré si výstavu nepozerať voľne spustenú, ale preklikávať cez šípky – tak si viete otvoriť aj texty a ďalšie obrázky k jednotlivým lokalitám (ku každej lokalite je text – popis nálezov a príbeh ich objavenia) a jedna až viac fotografií. Výstava bude prístupná do konca júla 2022.

Pamiatkari tiež pokračujú vo vytváraní a zverejňovaní 3D modelov terénu zaujímavých archeologických nálezísk. Tentokrát sprístupňujú dva nové modely zo Zemplína. Na jednom z nich sú zaniknuté opevnené vinohrady v polohe Senderov v obci Vinné, okr. Michalovce. Po zaniknutých viniciach ostali len pásy voľne uložených kameňov – tzv. kamenice. Sú umiestnené po okolitých svahoch kolmo na vrstevnice a vznikali každoročným vynášaním kamenia pri práci na vinohrade. Vytvárali tak aj akési medze medzi jednotlivými vinohradmi. Celé údolie so zaniknutými vinohradmi je chránené mohutným dvojitým valom a miestami aj ďalším, menším valom. Vinice boli takto opevnené niekedy koncom stredoveku až začiatkom novoveku. Zanikli zrejme už v priebehu 17. storočia, nakoľko na mapách z 18. storočia sa už nenachádzajú. Potreba chrániť vinohrady mohla byť vyvolaná ich vykrádaním, ktoré je pre túto oblasť zaznamenané v historických písomných prameňoch.

Terén poznačený činnosťou vinohradníkov môžete sledovať aj na 3D modeli novo zisteného hradiska Veľký vrch pri Kráľovskom Chlmci, okr. Trebišov. Tentokrát však ide o živé – stále používané vinice. Vrchol kopca Veľký vrch obkolesuje nevýrazný, voľným okom takmer nepostrehnuteľný val. Zreteľne ho je vidno až na vizualizácii terénu z dát získaných leteckým laserovým skenovaním. Prieskum priamo na lokalite zatiaľ nepriniesol žiadne hnuteľné archeologické nálezy, ale neďaleko lokality na okraji intravilánu mesta sa našli nálezy z obdobia neskorej kamennej doby – eneolitu.

Digitálne 3D modely boli spracované z dát získaných leteckým laserovým skenovaním, ktoré v tomto prípade Pamiatkovému úradu SR poskytlo Národné lesnícke centrum Zvolen. Dostupné sú na platforme Sketchfab: pre Vinné – Senderov na tomto odkaze a pre Kráľovský Chlmec – Veľký vrch na tomto odkaze Vizualizácia využíva farebné zobrazenie zvýrazňujúce terénne nerovnosti: žltá farba indikuje vypuklé tvary, napr. valy, kamenice, modrozelená farba znázorňuje priehlbiny ako teda priekopy. 3D modely pre Pamiatkový úrad SR vytvoril Ing. Tibor Lieskovský, PhD. (STU Bratislava), texty a popisy pripravil Mgr. Martin Pristáš (KPÚ Košice).

Text: Petra Kmeťová, PÚ SR (texty k novým 3D modelom boli spracované na základe textov Martina Pristáša, KPÚ Košice)