Prejsť na obsah

KPÚ Nitra – V Nitre a Zlatých Moravciach pribudli národné kultúrne pamiatky

KPÚ Nitra – V Nitre a Zlatých Moravciach pribudli národné kultúrne pamiatky - ilustračný obrázok

Budova Červeného kríža v Nitre
Budovu pre Československý Červený kríž s detským domovom v Nitre na prelome 20. a 30. rokov 20. storočia naprojektoval František Lydie Gahura (1891 – 1958), ktorého možno označiť za jedného z najprogresívnejších československých architektov svojej doby. Podľa slovenského historika architektúry Matúša Dullu je budova jediným zachovaným realizovaným projektom tohto architekta na území Slovenska.
Nitriansky Červený kríž možno priradiť ku koncepčne čistej funkcionalistickej architektúre. Z funkčného využitia vychádzajúci vnútorný dispozično-priestorový rozvrh sa pravdivo premietol do skladby architektonických hmôt aj členenia fasád objektu (najmä okennými a dvernými otvormi). Jasnej kompozícii zavŕšenej plochými strechami dominuje zaoblená schodisková veža, ktorá má sčasti presklenú fasádu. Architekt pri projektovaní zohľadnil aj budúcu orientácia budovy na svetové strany. Programovo priznal železobetónové stropné konštrukcie, čitateľné sú predovšetkým v priestore hlavného schodiska v schodiskovej veži a v priestoroch na prvom nadzemnom podlaží.
Napriek nevhodným stavebným úpravám, ktorým bola pamiatka vystavená v druhej polovici 20. storočia a neskôr aj po roku 2000, možno konštatovať, že jej pamiatkové hodnoty zostali zachované a prvky, o ktoré medzičasom prišla (napríklad pôvodné okenné výplne), bude možné v budúcnosti kompenzovať vernými kópiami a to aj vďaka pomoci českých kolegov z Múzea Mesta Brna. V archíve múzea uchovávaný fond architekta Gahuru obsahuje aj kvalitné fotografie budovy z obdobia po jej dostavbe.

Budova Československého Červeného kríža, foto: Archív múzea Mesta Brna

Budova Československého Červeného kríža, foto: Archív múzea Mesta Brna

Budova Československého Červeného kríža dnes, foto: Richard E. Pročka, KPÚ Nitra

Budova Československého Červeného kríža dnes, foto: Richard E. Pročka, KPÚ Nitra

Schodisko v budove Červeného kríža, foto: Richard E. Pročka, KPÚ Nitra

Fontána Elemíra J. Mészárosa v areáli Fakultnej nemocnice v Nitre
Poslednou veľkou realizáciou kovotepca, zlatníka a sochára Elemíra Józsefa Mészárosa (1897 – 1939) bola fontána, ktorej dominuje autobiografické sochárske dielo nazvané Túžba po vyzdravení, resp. Nádej na uzdravenie. Dominuje jej podobizeň na boku ležiaceho muža, bojujúceho so svojou chorobou. V roku, v ktorom sochár dielo dokončil, nakoniec aj predčasne zomrel ako 42 ročný. K sochárstvu sa dostal až v neskoršom období svojho života. Napriek tomu sa prejavil ako zdatný výtvarník. Neváhal posúvať realistické zobrazenie do expresívnej polohy, s cieľom umocniť obsahovú výpoveď diela.
Aj podobizeň muža z nitrianskej fontány podlieha pre autora charakteristickej štylizácii (napr. vypuklejšie oči s výraznou štrbinou), vychádzajúcej z vlastného subjektívneho videnia a prežívania sveta. Spolu s dielami Júliusa Bártfaya je fontána hodnotným reprezentantom moderného monumentálneho sochárstva medzivojnového obdobia, ktoré sa v Nitre rozvíjalo v kontexte vývinu európskeho sochárstva.

Fontána Túžba po vyzdravení, foto: Richard E. Pročka, KPÚ Nitra

Fontána Túžba po vyzdravení, foto: Richard E. Pročka, KPÚ Nitra

Fontána Túžba po vyzdravení, foto: Richard E. Pročka, KPÚ Nitra

Fontána Túžba po vyzdravení, foto: Richard E. Pročka, KPÚ Nitra

Fontána Túžba po vyzdravení, foto: Richard E. Pročka, KPÚ Nitra

Kalvária v Zlatých Moravciach
Kaplnka sv. Anny bola postavená v roku 1882. Kalvária so štrnástimi zastaveniami a trojicou krížov (Golgotou) vo vrchole, do ktorej bola staršia kaplnka integrovaná, pravdepodobne v roku 1898. V roku 1910 bol do Kaplnky sv. Anny inštalovaný neogotický oltár a do jednotlivých zastavení osadené drevené reliéfy Krížovej cesty. Vyhotovil ich banskoštiavnický rezbár Jozef Krause (1862 – 1934).
Pri návrhu kalvárie boli zohľadnené prírodné danosti miesta. Veriaci plánovite prekonávajú prírodnú brázdu, ktorá pretína svah v celej jeho výške od úpätia až po plochu s trojicou krížov umiestnených tesne pod hrebeňom. Hodnotné je aj architektonické riešenie Kaplnky sv. Anny a kaplniek zastavení kalvárie, ich slohové uchopenie, a rovnako aj kvalitné remeselné prevedenie niektorých ich architektonických prvkov a súčastí.

Kaplnka sv. Anny na kalvárii, foto: Richard E. Pročka, KPÚ Nitra

Jedno zo zastavení kalvárie, foto: Richard E. Pročka, KPÚ Nitra

Zastavenia kalvárie, foto: Richard E. Pročka, KPÚ Nitra

Zastavenia kalvárie, foto: Richard E. Pročka, KPÚ Nitra

Foto: Mgr. Richard E. Pročka,PhD., Krajský pamiatkový úrad Nitra

<<< Späť na aktuality KPÚ Nitra