Prejsť na obsah

KPÚ Nitra – Nález železiarskych pecí na brehu vodnej nádrže Duchonka pri Prašiciach

KPÚ Nitra – Nález železiarskych pecí na brehu vodnej nádrže Duchonka pri Prašiciach - ilustračný obrázok

Pracovníci Krajského pamiatkového úradu Nitra vykonali v druhej polovici minulého roka obhliadku zameranú na identifikáciu a dokumentáciu archeologických nálezov súvisiacich so železiarskou výrobou na brehoch vodnej nádrže Duchonka v pôvodnom povodí potoka Železnica, približne 1,5 km severne od obce Prašice, okr. Topoľčany. Predmetné nálezy Krajskému pamiatkovému úradu Nitra oznámil občan Českej republiky, ktorý sa na amatérskej báze venuje montánnej archeológii a metalurgii.

V čase obhliadky bola vodná nádrž Duchonka čiastočne vypustená z dôvodu vykonávaných vodohospodárskych prác a práve pokles vodnej hladiny nádrže odhalil a sprístupnil archeologické nálezy, ktoré sa pôvodne nachádzali pod úrovňou vodnej hladiny.

Prvotnou obhliadkou boli zdokumentované 3 koncentrácie nálezov súvisiacich so železiarskou výrobou. Boli zistené pozostatky batérie šiestich (?) šachtových železiarskych pecí, zachovanej v rozsahu zahĺbených nistejí kruhového pôdorysu o priemere približne 50 cm, ako aj rozsiahle koncentrácie železnej trosky, zliatkov a stôp po skládkach dreveného uhlia.

Pozoruhodným nálezom zachyteným v nasledujúcom priebehu obhliadky vodnej nádrže bola pražiaca jama, objekt pozdĺžne vaňovitého tvaru o rozmeroch približne 350 x 100 cm so silne prepáleným dnom a výrazným obsahom uhlíkov.

Nakoľko sa všetky zachytené nálezy pôvodne nachádzali pod hladinou vodnej nádrže, ich stav zachovania bol silne poznamenaný vodnou eróziou, čo sa zrejme prejavilo aj na absencii akýchkoľvek chronologicky citlivých hnuteľných nálezov, ktoré by pomohli spresniť datovanie. Nález možno predbežne iba rámcovo datovať do širokého časového rozhrania od včasnohistorického obdobia
do obdobia stredoveku.

Zo všetkých nálezových situácií boli odobraté vzorky materiálu, pričom z výplne nistejí železiarskych pecí a pražiacej jamy sa v spolupráci s Archeologickým ústavom SAV v Nitre podarilo odobrať materiál vhodný na datovanie pomocou uhlíkovej metódy C14. Predbežné široké rámcové datovanie nálezu tak môžu za priaznivých okolností spresniť, či korigovať práve výsledky tejto analýzy.

Zachytené nálezy dotvárajú ucelený obraz ťažobného a výrobného areálu v povodí potoka Železnica, známy už zo starších prieskumov (E. Opluštil, J. Gergel, K. Handel v r. 1973), ako aj celkovú mozaiku doteraz známych dokladov metalurgie v širšej oblasti Považského Inovca.

Michal Gróf, KPÚ Nitra

Nález železiarskych pecí na brehu vodnej nádrže Duchonka

Nález železiarskych pecí na brehu vodnej nádrže Duchonka

Nález železiarskych pecí na brehu vodnej nádrže Duchonka

Nález železiarskych pecí na brehu vodnej nádrže Duchonka

Nález železiarskych pecí na brehu vodnej nádrže Duchonka

Nález železiarskych pecí na brehu vodnej nádrže Duchonka