Prejsť na obsah

KPÚ Trnava – Nález zdobených prievlakov s nápismi z roku 1857 v búranom ľudovom dome v Abraháme

KPÚ Trnava – Nález zdobených prievlakov s nápismi z roku 1857 v búranom ľudovom dome v Abraháme - ilustračný obrázok
Z našich dedín sa postupne z dôvodu novej výstavby zasahujúcej do pôvodného historického urbanizmu obcí vytrácajú objekty, ktoré sú nositeľmi urbanistických a architektonických hodnôt a ktoré dokladujú stavebný vývoj konkrétneho sídla.
Pri terénnej obhliadke staršieho objektu situovaného v historickej zástavbe obce Abrahám, okres Galanta, určeného na asanáciu z dôvodu výstavby nového rodinného domu, sa podarilo zachrániť dva maľované prievlaky drevených trámových stropov s vročením (Foto 1).
Hĺbkovo orientovaný jednopodlažný obytný dom s obdĺžnikovým pôdorysom, pôvodne zastrešený šikmou strechou, pochádza podľa vročenia na dvoch prievlakoch pôvodných trámových stropov z 50. rokov 19. storočia (Foto 2, 3). V čase obhliadky bol už bez strešnej konštrukcie, zachované boli len murované konštrukcie s pôvodnými drevenými výplňami otvorov.
Okrem maľovaných prievlakov boli zdobené rezbou aj ostatné stropné trámy. Prievlaky sa nachádzali v prednej izbe orientovanej oknami do ulice a zadnej časti domu vo vstupnej miestnosti. Nakoľko boli dlhšiu dobu vystavené poveternostným vplyvom, časť nápisov v kartušiach bola už ťažko čitateľná, no podľa významu sa dali jednotlivé písmená doplniť a nápisy rekonštruovať:
ZIGO MACEJ 1857 IHS ROBIL RIPAS JOZEF CWPFRK
ZIGO MARA 18 57 MACEJ
Súčasný majiteľ objektu na odporúčanie krajského pamiatkového úradu súhlasil so zachovaním a uložením prievlakov a trámov v múzeu. Na ich sanovanie rýchlo zareagovalo Západoslovenské múzeum v Trnave prostredníctvom svojej etnologičky, ktorá sa zúčastnila obhliadky, predmety prevzalo a budú zaradené do zbierok múzea.
Okrem drevených stavebných častí – trámov, drevených výplní okien a dverí sú dokladom regionálnych stavebných prvkov napr. aj tehly kolkované značkami miestnej tehelne – SAB.
Nápisy na prievlakoch sú odkazom na majiteľov domu, ale i tesára – rezbára, ktorý drevenú trámovú konštrukciu vyrobil. Prievlaky disponujú viacerými pamiatkovými hodnotami – výtvarnou, umelecko-remeselnou, dokumentačnou, hodnotou veku a historickou hodnotou.
V zmysle § 40 ods. 2 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (pamiatkový zákon) je každý povinný takýto alebo podobný nález pamiatkovej hodnoty (napr. pri búraní starej stavby novými majiteľmi nehnuteľnosti) oznámiť krajskému pamiatkovému úradu. Táto ohlasovacia povinnosť sa vzťahuje aj na archeologické nálezy (napr. ľudské kosti, keramické črepy, nádoby, nástroje a mince spred roku 1919 a vojnové predmety spred roku 1946, ktoré sa našli na zemi, v zemi, vo vode či v hmote stavby). Vhodné je taktiež vopred informovať príslušné pracovisko v prípade, ak má dôjsť k asanácii staršej stavby, aby krajský pamiatkový úrad mohol zabezpečiť jeho dokumentáciu.
Pri vypratávaní alebo búraní starej stavby môže dôjsť aj k nálezu starých listinných dokumentov. Ak by ich obsah, pôvod alebo čas vzniku vytváral predpoklad, že by mohlo ísť o archívny dokument, je povinnosť ich predložiť archívu v zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.
Text: Z. Rábiková, M. Sládok (KPÚ Trnava), A. Vlčková (ZsM)

Nález zdobených prievlakov s nápismi z roku 1857 v búranom ľudovom dome v Abraháme

Nález zdobených prievlakov s nápismi z roku 1857 v búranom ľudovom dome v Abraháme

Nález zdobených prievlakov s nápismi z roku 1857 v búranom ľudovom dome v Abraháme

Nález zdobených prievlakov s nápismi z roku 1857 v búranom ľudovom dome v Abraháme

Nález zdobených prievlakov s nápismi z roku 1857 v búranom ľudovom dome v Abraháme

Nález zdobených prievlakov s nápismi z roku 1857 v búranom ľudovom dome v Abraháme

Nález zdobených prievlakov s nápismi z roku 1857 v búranom ľudovom dome v Abraháme

Nález zdobených prievlakov s nápismi z roku 1857 v búranom ľudovom dome v Abraháme

Nález zdobených prievlakov s nápismi z roku 1857 v búranom ľudovom dome v Abraháme

Nález zdobených prievlakov s nápismi z roku 1857 v búranom ľudovom dome v Abraháme

Nález zdobených prievlakov s nápismi z roku 1857 v búranom ľudovom dome v Abraháme