Prejsť na obsah

Nález stredovekej pivnice na Halenárskej ulici v Trnave

Nález stredovekej pivnice na Halenárskej ulici v Trnave - ilustračný obrázok
Na území pozdĺž Halenárskej ul. medzi Seminárom sv. Štefana a Synagógou Status quo pripravuje Mesto Trnava vytvorenie parčíka s menšou vodnou plochou. Parkové riešenie má zohľadniť aj výsledky archeologického výskumu, ktorý vykonáva spoločnosť AA Avala pod vedením archeológa Mgr. Andreja Žitňana, ako aj architektonicko-historického výskumu vedeného Ing. arch. Jaroslavou Žuffovou, CSc.
Zaburinená a čiastočne vybetónovaná plocha tu zostala po dvoch domoch, zdemolovaných v 60. rokoch 20. stor. O tom ako vyzerali, vieme už len zo starších fotografií, ktoré domy náhodne zachytili najmä vďaka susedstvu Seminára sv. Štefana. Nezastavané územie však odvtedy vyvolávalo veľa otáznikov najmä s ohľadom na vek a hodnoty zbúraných stavieb, keďže v ich bezprostrednom okolí podnes stoja cenné stredoveké meštianske domy zabudované do susediacich domov. Halenárska ulica patrí k najstarším trnavským uliciam. Jej význam sa po udelení mestských výsad v roku 1238 prejavil v jej rýchlom zastavaní. Postupne, ako sa stavby Halenárskej ulice v priebehu rokov skúmajú, vidíme, že pôvodné stredoveké domy tu v rámci novších prestavieb stále existujú v hmote zdanlivo mladších stavieb.
Už 1. etapa archeologického výskumu potvrdila predpoklady a odkryla pod dnešným terénom viaceré súčasti významných stredovekých meštianskych domov na skúmanej dvojici parciel. Ale najnovší nález prekonal naše predstavy o honosnosti jedného z domov, ktorý stál vedľa parcely neskoršej synagógy. Bola odkrytá veľká časť pivnice vybudovanej z gotických tehál. Avšak najväčšiu hodnotu predstavuje jej zaklenutie krížovou rebrovou klenbou, z ktorej sa zachovali klenbové nábehy, vyrastajúce zo severnej obvodovej steny. Rebrá klenby boli vytvorené z tehlových tvaroviek so skosenými hranami. Veľký obdĺžnikový priestor dlhý až 16 metrov mal celé zaklenutie rozdelené na tri rovnaké polia, navzájom oddelené murovanými oblúkmi. Tento typ reprezentačnej klenby svedčí o tom, že na parcele stál v stredoveku meštiansky dom , ktorý bol architektonickým skvostom a mal charakter palácovej stavby. Išlo o mohutný dom s pivnicou, ktorú je možné podľa veľkosti a spôsobu zaklenutia považovať za súčasníčku pivnice pod stredovekým západným krídlom radnice. V celej Trnave je potom známy už len jeden ďalší porovnateľný priestor a to pod budovou Spolku sv. Vojtecha na Radlinského ul.č.5. Rebrá z tehlových tvaroviek predstavujú ojedinelé riešenie krížových klenieb na území Slovenska, ktoré bolo charakteristické práve pre stredovekú Trnavu a jej bezprostredné okolie. Používali sa rovnako v obytných, ako aj v cirkevných stavbách.
V našom prípade sa zachoval aj polkruhový kamenný portál, ktorým sa do pivnice vstupovalo, a známe sú tiež polohy okien. Pri podlahe pivnice bola odkrytá dvojica atypických polkruhovo ukončených otvorov, ktoré mohli slúžiť na vpúšťanie sudov.
Gotický dom, z ktorého dnes zostala už len pivnica, vznikol v 14. stor. a počas renesančnej prestavby niekedy v 16. -17. stor. ho vtedajší majiteľ zabudoval do bočného krídla viackrídlového prízemného domu. Tam zostal v zabudnutí až do doby, keď ho zbúrali spolu so zvyškom stavby v druhej polovici 20. storočia.
Spracoval: Ing. arch. Jaroslava Žuffová, CSc., korekcie: Mgr. Peter Grznár

Nález stredovekej pivnice na Halenárskej ulici v Trnave

Nález stredovekej pivnice na Halenárskej ulici v Trnave

Nález stredovekej pivnice na Halenárskej ulici v Trnave

Nález stredovekej pivnice na Halenárskej ulici v Trnave