Prejsť na obsah

Nález pravekého železo hutníckeho areálu na Gemeri

Nález pravekého železo hutníckeho areálu na Gemeri - ilustračný obrázok

KPÚ Banská Bystrica sa počas svojej činnosti podarilo zdokumentovať doteraz neznáme archeologické nálezisko v okrese Revúca. Ide o výšinný opevnený areál v oblasti s výskytom železných rúd. Rozľahlý areál poskytol relatívne málo hnuteľných nálezov. Ojedinelé nálezy zlomkov keramických nádob však zaraďujú lokalitu do obdobia popolnicových polí pričom, niektoré z nálezov možno jednoznačne priradiť kyjatickej kultúre. V jeho centrálnej časti sa však podarilo nájsť koncentráciu nálezov svedčiacich o hutníckej činnosti priamo na lokalite(obr. 2). Našla sa tu koncentrácia hutníckej trosky (obr. 1) a v jej okolí žilovina s obsahom železnej rudy (obr. 3b) a kameň cudzieho sopečného pôvodu so pracovnou hranou (obr. 3a), ktorý mohol slúžiť pri príprave rudy, alebo základnom očistení vyhutneného produktu. Keďže na lokalite chýbajú mladšie nálezy, s výnimkou stôp po sekundárnom stredovekom či novovekom uhliarskom milieri na okraji areálu, nie je možné vylúčiť, že ide o jeden z prvých dokladov hutníctva železa v okruhu kyjatickej kultúry. Jednoznačnú súvislosť nálezu hutníckeho areálu s ojedinelou keramikou zistenou v jeho okolí môže potvrdiť až sondážny výskum. Dosiaľ prvým jednoznačným dokladom železiarstva v prostredí kyjatickej kultúry bol nález železnej lupy – teda už vytaveného produktu na sídlisku tejto kultúry v Tornali.

Spracoval: Martin Miňo

Nález pravekého železo hutníckeho areálu na Gemeri

Nález pravekého železo hutníckeho areálu na Gemeri

Nález pravekého železo hutníckeho areálu na Gemeri