Prejsť na obsah

Najnovšie poznatky z výskumov stredovekých pamiatok na Gotickej ceste III.

Najnovšie poznatky z výskumov stredovekých pamiatok na Gotickej ceste III. - ilustračný obrázok

Zborník Gotická cesta 3/2018

Zost.: Michaela Kalinová
Občianske združenie Gotická cesta – Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
Rožňava : Bratislava 2020
ISBN: 978-80-972544-1-4, EAN: 9788097254414
Digitálna verzia:
ISBN: 978-80-972544-2-1, EAN: 9788097254421

Titulná obálka Zborník Gotická cesta 3/2018

Publikácia je prístupná aj v elektronickej podobe (PDF, 34 624 kB)

Predložený zborník prináša publikovanú formu príspevkov, ktoré odzneli na III. ročníku konferencie Najnovšie poznatky z výskumov stredovekých pamiatok na Gotickej ceste, konanej v Rožňave 30. – 31. augusta 2018.

Už tradične sú tu prezentované aktuálne výsledky výskumov predovšetkým stredovekých sakrálnych pamiatok so snahou o interdisciplinárne prepojenie bádania z regiónov Gemer, Malohont a Spiš, ktoré sú súčasťou novodobej kultúrnej trasy Gotická cesta.

Úvodnú časť predkladaného zborníka tvoria tentoraz príspevky venované tunajším stredovekým nástenným maľbám. Na príspevok P. Budaya, dokladajúci prvé dokumentačné a výskumné snahy v počiatkoch formovania pamiatkovej ochrany na prelome 19. a 20. storočia z predchádzajúceho II. ročníka, nadväzuje aktuálne T. Kowalski štúdiou, v ktorej prvýkrát komplexnejšie približuje proces formovania reštaurátorskej praxe na Slovensku v období po vzniku Československa do roku 1951, keď vznikol pamiatkový ústav ako predchodca súčasného Pamiatkového úradu Slovenskej republiky. Sumarizuje prvé realizované reštaurátorské akcie z celoslovenského pohľadu a v rámci nich zahŕňa aj akcie z dotknutých regiónov Gemera, Malohontu a Spiša. Na tento historiograficky zameraný príspevok nadväzujú ďalšie dva príspevky z aktuálnej reštaurátorskej praxe. M. Janšto a R. Boroš predkladajú výsledky nedávneho reštaurovania interiéru Evanjelického a. v. kostola v Rimavskom Brezove a P. Mlích približuje novo zreštaurované nástenné maľby v interiéri Kostola Najsvätejšej Trojice v Rákoši. Prax z reštaurovania nástenných malieb ukazuje, že je nesmierne dôležité získané výsledky jednotlivých reštaurátorských akcií navzájom prepájať a syntetizovať. Jedným z takýchto pokusov je príspevok A. Križnar, ktorá nám predstavuje výsledky svojho výskumu zameraného na materiálovo-technologické vyhodnotenie stredovekých nástenných malieb. Ide o čiastkový výstup zo širšie stredoeurópsky koncipovaného projektu, v ktorom prepája získané poznatky o stredovekých nástenných maľbách Slovinska, Maďarska, Rakúska a Slovenska, spracované na báze vizuálnej obhliadky a analýzy reštaurátorských zásahov, ale aj chemicko-technologických výskumov realizovaných pod vedením J. Želinskej v Chemicko-technologickom oddelení Pamiatkového úradu SR. Prináša tým v mnohom nové zaujímavé postrehy uplatniteľné aj spätne pre reštaurátorskú prax.

Nasledujú dva historicky zamerané príspevky. V prvom sa H. Markusková venuje zložitému obdobiu 16. a 17. storočia, keď bola časť Gemera obsadená Osmanmi. Sleduje formu ich tunajšieho každodenného fungovania a konkrétne dopady za život obyvateľov, a to ako v negatívnych, tak aj v pozitívnych prejavoch. M. Tihányiová vo svojom príspevku o historickom vývoji Henckoviec poukazuje na konkrétnom príklade jednej z malých obcí Gemera na zložitosť tunajšieho života a dopady osmanskej prítomnosti s dôsledkami na miestnu sakrálnu stavbu.

Z aktuálnych archeologických výskumov predstavujeme prvé výsledky výskumu zaniknutého pavlínskeho kláštora v Slavci-Gombaseku (A. Botoš, M. Mordovin, D. Bešina). Následne je pozornosť venovaná výskumu architektonických detailov ako sú portály (M. Kalinová) a hnuteľným pamiatkam, tvoriacim súčasť mobiliárovej výbavy sakrálnych objektov. Konkrétne je pozornosť zameraná na známu tabuľovú maľbu sv. Anny – tzv. Mettercie z rožňavskej katedrály (M. Šugár, J. Želinská). Štúdia sa sústreďuje na zhodnotenie umeleckohistorických poznatkov k danej téme a sumarizáciu doterajších výsledkov chemicko-technologických analýz pigmentov, ktoré prinášajú nové hypotézy dotýkajúce sa jej autorstva, ale aj prípadného donátorstva. Nasledujúci organologický príspevok (A. Štafura, Š. Nagy, M. Čulík) približuje na niekoľkých konkrétnych organoch z Henckoviec, Drienčan, Štítnika, Revúcej, Muráňa, Mokrej Lúky a Sásy význam výskumu ich akustickej zložky, ktorému bola doposiaľ u nás venovaná len sporadická pozornosť. Následne sústredíme náš záujem na výskum krovových konštrukcií z pohľadu ich geometrickej analýzy (K. Ďurian, P. Krušinský). Predložená štúdia nám priblíži výsledky realizovaných proporčných analýz, ktoré voľne nadväzujú na geometrické analýzy architektúry niektorých gemerských kostolov spracovaných M. Tognerom ešte na prelome 70. a 80. rokov 20. storočia. V záverečnom príspevku dostal ako hosť priestor na prezentáciu zaujímavý stredoveký sakrálny objekt mimo sledovaného územia, a to rotunda v Horjanoch na Ukrajine (M. Prijmič). Snahou bolo priblížiť výsledky nedávnych výskumov tunajších nástenných malieb, ktoré do istej miery časovo korešpondujú s gemersko-malohontskými maľbami a vykazujú aj rôzne iné kultúrnohistorické súvislosti.

Skladba príspevkov predkladaného zborníka zahŕňa pomerne široké spektrum tém, ktorého cieľom je motivovať k bližšiemu poznaniu pamiatok na Gotickej ceste. Veríme, že zborník prinesie čitateľom mnohé zaujímavé podnety a chuť vidieť tieto vzácne diela aj naživo v reálnom prostredí.

Zborník v plnofarebnej tlači, v mäkkej väzbe, formátu A4, má 226 strán. Texty jednotlivých štúdií sú doplnené bohatou obrazovou a grafickou prílohou. Zborník bol recenzovaný.