Prejsť na obsah

Nadšení Košicami …

Nadšení Košicami … - ilustračný obrázok

MPR Košice 40-ročná.

„ Mňa historické Košice pri každej ďalšej návšteve viac očarúvajú, som nimi čoraz viac nadšený. Pýtate sa na pramene tohto nadšenia? Je to predovšetkým urbanistická monumentálna jednoduchosť mesta.“

(Vendelín Jankovič: Nadšený Košicami …)

Prológ

Košice. Čo sa vám pritom vynorí pred očami? V mysliach rôznych ľudí sa s Košicami viažu rôzne atribúty: Medzinárodný maratón mieru, Dóm sv. Alžbety, železiarne či U. S. Steel, najstarší mestský erb v Európe, Košický zlatý poklad či Luník IX, vrch Hradová s vyhliadkovou vežou …

Pre väčšinu ľudí – obyvateľov aj návštevníkov – však „mesto“ predstavuje malý zlomok jeho celkovej plochy – necelé 1 %. Ak bývate na sídlisku, poviete „idem do mesta“ a nechcete tým naznačiť, že žijete mimo Košíc, ale automaticky myslíte pod pojmom „mesto“ košické historické jadro.

Historické jadro určuje jeho štýl, atmosféru, alebo dnešným jazykom: imidž Košíc. Podľa encyklopédie je imidž (image) súhrnom predstáv o určitej veci, a zahŕňa aj určité očakávania. Aké očakávania sa viažu k imidžu Košíc? Prečo má táto, územne temer zanedbateľná plocha natoľko určujúci význam pre celé sídlo?

Historické jadro s vývojom, siahajúcim cez sedemsto rokov, predstavuje práve to jedinečné, čím sa Košice líšia od všetkých ostatných miest. Obsahuje originálne prvky, ktoré sú charakteristické len pre danú lokalitu. Poskytuje svojim obyvateľom jedinečný zdroj identifikácie s miestom – zdroj toho, čo z obyvateľov Košíc môže stvoriť jeho mešťanov. A tento zdroj nájdeme len v prostredí starobylých domov košických patricijov, honosných fasád kostolov na majestátnej a rušnej Hlavnej ulici či v neopakovateľnej atmosfére pasáží – košických prechodových dvorov, ústiacich do bočných ulíc, a drobných námestí s menšími domami. Každá budova tu má svoj individuálny výraz, štýl, každá predstavuje stelesnenie kúska košických dejín, kultúry a tradícií, ale len súhrn týchto budov, ich vzájomné spolupôsobenie a súvislosti tvoria mestský imidž – tzv. ducha miesta (genius loci) Košíc.

Práve od roku 1983 – teda už 40 rokov – je košické historické jadro mestskou pamiatkovou rezerváciou (MPR), čo je najvyššia forma ochrany pamiatkového územia v našej krajine. S tým súvisí ďalšie prvenstvo: pamiatková rezervácia v Košiciach  je svojou rozlohou i počtom pamiatok najväčšou na Slovensku.

Vyhlásenie a zachovanie pamiatkových hodnôt pamiatkovej rezervácie nie je samoúčelné. Postaviť novú budovu nie je dnes technický, len finančný problém. A pokiaľ sa nová budova ukáže ako nevyhovujúca, nie je problém ju odstrániť a nahradiť krajšou a lepšou. Ale ak sa raz odstráni kamenné murivo, ktoré vydržalo už 700 rokov, žiadne financie nie sú schopné tento originál vrátiť do predchádzajúceho stavu – s murivom sa stráca kúsok našej minulosti a nášho spoločného kultúrneho dedičstva. Snahou odborníkov je, aby tieto straty boli čo najmenšie.

… A aby aj ďalšie generácie mohli chodiť do „MESTA“. 

Všetko najlepšie k 40. narodeninám …

Vláda  Slovenskej socialistickej republiky na základe návrhu Ministerstva  kultúry (Miroslav Válek) a Ministerstva  výstavby SSR  podľa § 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 7/ 1958 Zb. SNR o kultúrnych pamiatkach vy­hlásila uznesením číslo 46 č. m.: 2987/1982 dňa 2. februára 1983 historickú časť Košíc za mestskú pamiat­kovú rezerváciu. Na základe podrobných pamiatkových rozborov boli navrhnuté hranice mestskej pa­miatkovej rezervácie.

Najväčšia mestská pamiatková rezervácia na Slovensku tvorí necelé jedno percento zastavaného územia mesta Košíc.Má plochu 85 hektárov, spolu s ochranným pásmom sa rozlieha na 140 hektároch, čo predstavuje 0,925 % zastavaného územia Košíc. Na území MPR Košice sa nachádza 56 blokov mestskej zástavby, z toho 18 blokov na pôvodnom území stredovekého mesta, a 38 blokov na ploche bývalých opevnení a tzv. kolišťa (glacis).  

Historické centrum Košíc si napriek razantnému územnému a populačnému rozvoju sídla zacho­valo osobitú atmosféru mestského urbanizmu z prelomu 19. a 20. storo­čia. Dobre zacho­vaná je nielen uličná sieť a parcelácia, ale aj príjemná ľudská mierka, ktorá sa z mnohých väčších európskych miest vytratila. Mestská pamiatková rezervácia v Košiciach si za­chovala nielen hlavné objekty, orientované do uličných koridorov a námestí, ale aj dvorové krídla, parcelačné murivá, mikropriestory dvorov, prejazdov (tzv. dufartov)a nepreberný súbor rozlič­ných tvarov, foriem a výzdoby. To vôbec nie je samozrejmosťou v prípade priemyselných miest. V Košiciach je to takmer nao­pak: stredoveké komplexy meštianskej zástavby sú na prvý pohľad ukryté v interiéroch a dvo­roch za jednotnými barokovo-klasicistickými až eklektickými fasádami z 19. storočia. Pamiatkový fond mesta tvorí približne päťsto architektonických pamiatok slohového zastúpenia od gotiky až po funkciona­lizmus. Sú tu zachované unikátne hodnoty stredovekej architektúry – Dóm sv. Alžbety s areálom, františkánsky a dominikánsky kostol, ale aj veľký súbor stredovekých a renesan­čných meštianskych domov a reprezentatívnych mestských palácov a verejných budov. Popri honosných patricijských obydliach sa zachovali aj malé bývalé remeselnícke domčeky, pristavané k mestským hradbám v neskoršom období (Hradbová, Vrátna, Hrnčiarska), ktoré dodávajú historickému jadru osobitú atmosféru. Súbor objektov, postavený v rozličných slohoch, štýlovo zjednotil eklektizmus. Historické jadro mesta obohatili aj objekty v štýle secesie a funkcionalizmu.

Pôvodná urbanistická štruktúra Ko­šíc je jedným zo zachovaných sídelných komplexov. Azda najvzácnejšou je jej kompaktnosť, o čom svedčí aj fakt, že ide o rozlohou najväčšiu mes­tskú pamiatkovú rezerváciu na Slovensku. Mestská pamiatková rezervácia v Košiciach patrí medzi výnimočné súbory meštianskej architektúry.

Epilóg

„ Rád chodím do Košíc, s potešením sledujem ich všestranný rast, rád im odpúšťam ich nedostatky, i keď sa nesnažím ich nevidieť. V duchu si ich predstavujem v čase, keď historické jadro po odstránení škodlivých nánosov vyrastie opätovne vo svojej originálnej a prvotnej kráse.“                                                                                                                              

(V. Jankovič)

Pozri tiež:

Košická abeceda

Košický Jeruzalem alebo nová mapová vízia opevnenia mesta

„Tu sú levy“ – alebo nová mapa košických monumentov

Autori: Ing. Kristína Markušová, Ing. arch. Radoslav Mokriš (redakcia: J. Gembický), KPÚ Košice