Prejsť na obsah

Monumento Salzburg 2018 – resumé

Monumento Salzburg 2018 – resumé - ilustračný obrázok

monumento 2018

Štvrtý ročník medzinárodného veľtrhu špecializovaného na ochranu a starostlivosť o kultúrne pamiatky sa konal v dňoch 11. – 13. januára 2018 v rakúskom Salzburgu. Viac …


Monumento Salzburg 2014, Monumento Salzburg 2016

Štvrtý ročník veľtrhu pamiatkovej starostlivosti Monumento v Salzburgu

Mozartovo rodné mesto Salzburg sa po dvoch rokoch opäť stalo hostiteľom veľtrhu pamiatkovej starostlivosti Monumento, ktorý bol prvým rakúskym podujatím v rámci Európskeho roku kultúrneho dedičstva. Pod hlavným heslom Sharing Heritage – zdieľanie dedičstva sa počas troch dní od 11. do 13. januára 2018 na salzburskom výstavisku predstavili odbornej i laickej verejnosti mnohé súkromné špecializované firmy ako aj viaceré štátne inštitúcie európskych krajín pôsobiace v oblasti ochrany a obnovy pamiatok. Dohromady tu bolo možné navštíviť stánky 177 vystavovateľov, ktorí sa zaoberajú napríklad reštaurovaním rôznych materiálov, remeselnou výrobou šindľov, škridlovej a cementovej strešnej krytiny, drevárskych výrobkov, okenných a dverných rámov, vitráží, historizujúceho okenného skla, čistením a ošetrovaním všetkých druhov povrchov, vykurovacími systémami pre pamiatkovo chránené objekty, výrobou chémie používanej v pamiatkarskej a reštaurátorskej branži, likvidovaním drevokazného hmyzu, opravou a technickým zabezpečením zvonov a zvonových stolíc, renováciou historických tkanín, a podobne. Zastúpené boli aj vydavateľstvá odbornej literatúry, faksimílií stredovekých rukopisov a nadácie a združenia na záchranu kultúrneho dedičstva. Okrem uvedeného hlavného hesla niesol tohtoročný veľtrh aj podtitul Aufbruch in das digitale Zeitalter, čo môžeme voľne preložiť ako začiatok digitálneho veku, alebo expresívne hor sa na digitalizáciu. V tomto zmysle sa na veľtrh predstavili aj spoločnosti venujúce sa problematike digitalizovania kultúrneho dedičstva, ktorá sa stáva v našom regióne stále populárnejšou. Popri tradičných účastníkoch z Nemecka, Rakúska, Švajčiarska, Slovinska, Talianska, Južného Tirolska, Českej republiky a Slovenska sa tentokrát po prvý raz predstavil aj rumunský Národný inštitút dedičstva. Podujatie slávnostne otvoril starosta Salzburgu Dipl.-Ing. Harald Preuner a úvodnej diskusie so zástupcami kultúrnych inštitúcií uvedených krajín sa zúčastnila aj Ing. arch. Zuzana Ondrejková PhD., riaditeľka odboru ochrany pamiatkového fondu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Do večerného kolokvia hlavných predstaviteľov pamiatkových úradov zúčastnených štátov, ktorého témou bol Európsky rok kultúrneho dedičstva, sa aktívne zapojila generálna riaditeľka Pamiatkového úradu SR, PhDr. Katarína Kosová. Diskusie sa konali na pódiu priamo v hlavnej veľtržnej hale a pritiahli veľké množstvo divákov. Debatovalo sa samozrejme v nemčine, respektíve v angličtine.

Našu krajinu a kultúrne dedičstvo našich predkov reprezentoval na tomto prestížnom medzinárodnom veľtrhu Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. Slovenský stánok bol tento rok venovaný obzvlášť pozoruhodnému fenoménu: našim dreveným kostolom. V snahe prezentovať tieto výnimočné ľudové sakrálne stavby v čo možno najvernejšej a najplastickejšej podobe, pripravil PÚ SR expozíciu drevených modelov cerkví zapožičaných zo Slovenského národného múzea – Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku. Návštevníci stánku Pamiatkového úradu sa takto mohli pokochať nezvyčajnou krásou desiatich drevených kostolov v Brežanoch, v Dobroslave, v Ladomirovej, v Mikulášovej (táto cerkov sa nachádza v skanzene v Bardejovských kúpeľoch), Nižnom Orlíku (táto cerkov bola zničená počas druhej svetovej vojny), v Novej Polianke (táto cerkov bola prenesená do skanzenu vo Svidníku), v Ruskom Potoku, v Topoli a v Tročanoch. Všetky tieto modely sa vyznačujú vysokou kvalitou modelárskeho spracovania a rovnako vysokou mierou detailu, čo ocenili všetci návštevníci, ktorí si výstavu pozreli. Desiaty model, ktorý spodobňoval gréckokatolícky Chrám sv. Mikuláša biskupa v Bodružale, bol vytvorený technikou 3-D tlače a predstavoval premostenie s ďalším fenoménom, ktorý bol Pamiatkovým úradom na tomto veľtrhu prezentovaný a tým bola digitalizácia pamiatkového fondu. Digitalizácia kultúrneho dedičstva bola zároveň jednou z nosných tém tohtoročného Monumenta. Tento model predstavuje jeden z výsledkov práce našich kolegov z oddelenia digitalizácie a grafickej dokumentácie PÚ SR v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti – projekt Digitálny pamiatkový fond. Tak ako na minulom ročníku veľtrhu Monumento, aj tentokrát dokázala digitalizácia pritiahnuť mnohých návštevníkov ako aj vystavovateľov venujúcich sa rovnakej problematike. Na produkcii prezentačných materiálov Pamiatkový úrad spolupracoval so Štúdiom 727, ktorého riaditeľ Ing. Ladislav Dedík, ArtD. ochotne zapožičal na tieto účely do nášho stánku UHD obrazovku schopnú prehrávať trojdimenzionálne pohľady na centrá miest Banskej Štiavnice a Bardejova, na Spišský, Bojnický a Trenčiansky hrad a na ďalšie nehnuteľné a hnuteľné pamiatky. Veľmi nás tešilo, ako modely drevených cerkví a projekt digitalizácie zapôsobili na hostí veľtrhu – na našom stánku bolo stále rušno.

Okrem spomenutých diskusií bol veľtrh Monumento obohatený aj sprievodným programom odborných prednášok. V rámci nich zaznel príspevok zamestnanca PÚ SR Martina Šveca, v ktorom boli stručne predstavené drevené kostoly na Slovensku.

Účasť Pamiatkového úradu SR na veľtrhu pamiatkovej starostlivosti Monumento 2018 v Salzburgu môžeme ohodnotiť výbornou. Zahraničná prezentácia Slovenska a jeho bohatého kultúrneho dedičstva je hlavnou úlohou, ktorú si na seba vzal Pamiatkový úrad skrz účasť na tomto podujatí. Kolektív PÚ SR v zložení Katarína Kosová, Anna Sučíková, Peter Brunčák a Martin Švec návštevníkom nášho stánku počas troch dní poskytol množstvo informácií v nemčine a v angličtine ako aj bezpočet propagačného a odborného materiálu z Archívu PÚ SR. Všestrannú technickú podporu zabezpečili vodiči Peter Hainzl, Pavol Husár a Dušan Sokol. Celému tímu PÚ SR ďakujeme za spoluprácu a pomoc a tešíme sa na Monumento 2020.

Martin Švec

Predstavitelia kult. inštitúcií zúčastnených krajín na našom stánku
Generálna riaditeľka PÚ SR  Katarína Kosová počas pódiovej diskusie
Generálna riaditeľka PÚ SR  Katarína Kosová počas pódiovej diskusie
Z. Ondrejková počas otváracej diskusie
Pohľad na stánok PÚ SR s expozíciou modelov drevených cerkví
A. Sučíková a expozícia drevených kostolov
Expozícia modelov drevených kostolov zo SNM MUK Svidník
Na stánku PÚ SR bolo stále rušno
P. Brunčák podáva výklad o digitalizácií
M. Švec podáva v výklad o drevených kostoloch P. Spejchalovi, nám. generálnej riaditeľky NPÚ
Záujem o digitalizáciu bol veľký
Záujem o digitalizáciu bol veľký
M. Švec počas prednášky o drevených kostoloch

Autori fotografií: M. Švec, A. Sučíková, P.Brunčák