Prejsť na obsah

Monument revue – výzva na zasielanie príspevkov

Vážení priaznivci vedeckého poznávania pamiatkového fondu Slovenska. Pre 9. ročník časopisu Monument revue vyhlasujeme nasledovné témy:

1/2020: Pamiatková ochrana, obnova a prezentácia hradov a hradných ruín
Termín odovzdania príspevkov: 31. máj 2020

Hrady na Slovensku sú aj verejnosťou vnímané ako pamiatky par excellence. V posledných rokoch im veľkú pozornosť venujú nielen ich vlastníci a správcovia, ale najmä rôzne občianske združenia. Z ochrany a obnovy hradov sa stal obrovský pamiatkarsky problém. V časopise Monument revue sa chceme na túto problematiku pozrieť z perspektívy uplynulých cca 20 rokov, počas ktorých nazbierali pamiatkari, výskumníci, aktivisti, architekti a iní zainteresovaní odborníci bohaté skúsenosti, dospeli k novým poznatkom, bolo prekonaných niekoľko mýtov a vžitých tradícií, niektoré postupy sa osvedčili, iné upadli do zabudnutia, či sa stali nežiaducimi. A najmä, naše hrady v mnohých prípadoch nadobudli novú podobu! Nastal čas všetky vedomosti zosumarizovať, zhutniť a ponúknuť v jednom ucelenom syntetickom publikačnom výstupe, ktorý má ambíciu stať sa akousi výpoveďou jednej historickej pamiatkarskej etapy. Uvítame analytické príspevky zamerané metodicky, dávame priestor rôznym názorom a ideám, tradičným aj originálnym, chceme uzavrieť určitú vývojovú etapu, ale zároveň nastoliť nové problémy, nové perspektívy, či pozrieť sa na neriešené a neriešiteľné otázky. Verím, že svoje slovo k tejto téme dokážu ponúknuť interné aj externé kruhy pamiatkarov a odborníkov, pre ktorých sa hrady stali profesionálnou špecializáciou i srdcovou záležitosťou.

2/2020: Komplexná obnova národných kultúrnych pamiatok – problém alebo výzva?
Termín odovzdania príspevkov: 30. september 2020

Termín „obnova“ nám aj vďaka pamiatkovému zákonu pekne zaobalil všetky metódy a postupy, ktorými sa pamiatky opravujú, rekonštruujú, konzervujú, reštaurujú, dotvárajú či pretvárajú. Počet obnovených pamiatok sa stal akýmsi štatistickým ukazovateľom úspešnosti pamiatkovej ochrany ako samostatnej oblasti občianskej spoločnosti, kultúry, práva, ekonomiky či cestovného ruchu. Čo sa však skrýva za vyretušovanými zábermi komplexne obnovených pamiatkových objektov či pamiatkových predmetov? Koľko úsilia, energie, nervov a krvi museli vypotiť pamiatkari, aby bol výsledný efekt uspokojivý pre investora, a pritom sa metodik nespreneveril všetkým pamiatkovým princípom a nestratil tvár pred svojimi kolegami, akademikmi, aktivistami či „obyčajnými“ občanmi. Úspešná obnova je často výsledkom nadľudského úsilia pamiatkarov v teréne, pracovníkov krajských pamiatkových úradov, na ktorých si však pri rozdávaní Fénixa či Cézara nikto nespomenie. Téme je určená prioritne pre kolegov-pamiatkarov, aby sa pochválili svojimi úspechmi, aby verejnosti sprostredkovali starosti, ktoré prináša „zámer komplexnej obnovy“, aké nečakané metodické problémy musia riešiť, čo všetko sa musia naučiť a doučiť, akým tlakom musia odolávať, kto im pri tom pomáha a kto im kladie prekážky pod nohy. Osobitne sa chceme zamyslieť nad tým, kde sú hranice kompromisu pamiatkovej obnovy, lebo to je asi základná premisa, ktorá dnes určuje skutočný rozmer toho „čo tí pamiatkari robia“.

Anotácie svojich príspevkov zasielajte na adresu hlavnej redaktorky Martiny Orosovej martina.orosova@pamiatky.gov.sk.

Pri zostavovaní príspevku sa riaďte Pokynmi pre autorov príspevkov do časopisu Monument revue (PDF, 768 kB).