Prejsť na obsah

Moderná architektúra historického Gemera – evanjelické kostoly v Mníšanoch a v Rimavskej Píle

Moderná architektúra historického Gemera – evanjelické kostoly v Mníšanoch a v Rimavskej Píle - ilustračný obrázok
Gemerský región je známy svojou bohatou stavebnou históriou, s architektonickými pokladmi stredoveku 13. – 14. storočia, charakteristickým „gemerským klasicizmom“ 19. storočia, ako aj množstvom technických pamiatok. Popri nespočetných vzácnych historických stavbách sa v oblasti nachádzajú aj viaceré hodnotné príklady modernej architektúry pochádzajúce z prvej polovice 20. storočia. Zvláštnu pozornosť si zasluhujú dve sakrálne stavby v obciach Mníšany a Rimavská Píla. Oba evanjelické kostoly predstavujú osobité tvorivé prístupy v intenciách moderny, ovplyvnené či prispôsobené špecifikám lokálneho prostredia.
Názorný príklad prelínania modernistických prúdov so stavebnými tradíciami predstavuje evanjelický kostol a. v. v Mníšanoch (časť obce Magnezitovce), postavený na mieste staršieho chrámu v roku 1933. Pomerne drobná, hmotovo aj pôdorysne jednoduchá sieňová stavba je na priečelí ozvláštnená širokým oblúkovým portálom s kazetami, korunovaná vežou na stupňovitom štíte. Popri secesných dozvukoch vykazuje silný názorový posun k puristickej estetike, ktorá sa naplno prejavila predovšetkým pri vnútornom stvárnení chrámu. Riešenie interiéru je strohé a účelné, priestor veľkoryso presvetľujú vysoké, industriálne vyznievajúce okná. Svojou tvarovou jednoduchosťou vytvára vhodné prostredie pre pôsobivé vyznenie dekoratívnych barokových solitérov – bohato zdobený oltár, kazateľnicu a krstiteľnicu (zapísané ako národné kultúrne pamiatky), ktoré sem boli prenesené z pôvodného tolerančného chrámu z roku 1794. Stavba v sebe jedinečne spája progresívnu architektúru s tradičnými prvkami – výmaľba plochého stropu odkazuje na drevené kazetové stropy starších kostolov, ich dekoratívnosť evokuje aj jemná čipka mreže organového nástroja.
Kostol evanjelický a. v. v Rimavskej Píle (časť obce Tisovec) svojím charakteristickým, výrazne kubizujúcim tvaroslovím vychádza zo silnej vlny národného štýlu 20. rokov 20. storočia. Dosiaľ dostupné dokumenty však dokladajú oveľa neskorší dátum vzniku stavby, ktorej realizácia spadá do vojnových 40. rokov (projektant arch. Anton Kučera z Prahy) a chrám bol vysvätený až v roku 1950. Ide už o tretiu stavbu chrámu na danom mieste – prvý drevený kostol nahradil v roku 1777 murovaný chrám. Súčasná budova svojím exteriérom odkazuje na klasickú architektúru, tvarovo abstrahovanú modernou estetikou. Prvok diamantových okien, výrazný trojuholníkový štít s reliéfom kalicha nad arkádovou chodbou a najmä stupňovitá helmica veže dávajú stavbe jej nezameniteľný charakter. V interiéri sa priame línie dekoratívne rozvoľňujú do oblúčikových motívov s výrazne secesným nádychom – v zaklenutí portálu presbytéria aj na samotnom oltári. Kvalitne prevedené interiérové vybavenie je štýlovo jednotné, jedinečný dizajn bieleho oltára so svietidlami dopĺňajú mosadzné lustre a nástenné svietidlá, či mosadzná krstiteľnica.
Obidva chrámy predstavujú komplexné architektonicko-dizajnové súbory, ktoré si zachovali, nesporne aj vďaka polohe v ústraní mimo hlavných prúdov, v súčasnosti už čoraz vzácnejšiu autentickú ucelenosť. Evanjelické kostoly v Mníšanoch a v Rimavskej Píle nie sú zapísané ako národné kultúrne pamiatky. Vďaka svojim výrazným architektonickým a umelecko-remeselným hodnotám ich chceme navrhnúť na zápis do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu SR.

Ing. arch. Mgr. Soňa Ščepánová, PÚSR – ONKPaPÚ

evanjelické kostoly v Mníšanoch a v Rimavskej Píle

evanjelické kostoly v Mníšanoch a v Rimavskej Píle

evanjelické kostoly v Mníšanoch a v Rimavskej Píle

evanjelické kostoly v Mníšanoch a v Rimavskej Píle

evanjelické kostoly v Mníšanoch a v Rimavskej Píle

evanjelické kostoly v Mníšanoch a v Rimavskej Píle

evanjelické kostoly v Mníšanoch a v Rimavskej Píle

evanjelické kostoly v Mníšanoch a v Rimavskej Píle