Prejsť na obsah

Ľubica Kostol rím.kat. sv. Ducha – obraz závesný Kristus pred súdom

Ľubica  Kostol rím.kat. sv. Ducha – obraz závesný Kristus pred súdom - ilustračný obrázok
Veľkorozmerný neskororenesančný závesný obraz Kristus pred veľradou (olejomaľba na plátne) z pol. 17. stor. sa nachádza v Ľubici, pôvodne bol zavesený v jednoduchom drevenom ráme na stene Kostola rím. kat. sv. Ducha. Po záplavách, ktoré poškodili kostol, bol obraz znehodnotený plesňami. Obraz sa zabezpečil proti ďalšiemu poškodeniu a začali sa realizovať reštaurátorské práce. V roku 2017 bol obraz zapísaný do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu SR do registra hnuteľných kultúrnych pamiatok a odvtedy neboli na ňom vykonávané reštaurátorské práce.
Obraz Kristus pred veľradou je maliarsky veľmi kvalitným výtvarným dielom, predstavuje ukážku sakrálneho umenia v období neskorej renesancie v čase reformácie. Obraz je unikátny vo svojom motíve so zobrazením veľrady a súdu Krista, svojím maliarskym prejavom a aj veľkosťou (v 137,5 cm, š 319 cm), na našom území sme však nenašli analógie k tomuto obrazu – či už po výtvarnej stránke alebo s vyobrazením takéhoto námetu. Príbeh súdu Krista je vyrozprávaný prostredníctvom postáv, ktoré navzájom medzi sebou komunikujú a gestikulujú a aj prostredníctvom kartuší, ktoré sú súčasťou vyobrazenia jednotlivých postáv, kde latinský text písaný humanistickým písmom vyrozpráva tento biblický príbeh – Kristus je vypočúvaný a súdený, súd a žalobcovia vznášajú námietky proti Kristovi. V centre kompozície sedia v miestnosti pod baldachýnom Annáš a Kajfáš, pred nimi vpravo Bolestný Kristus (Ecce Homo), naľavo Pilát s jedným mužom, ktorý sa mu prihovára, okolo starší muži – členovia židovskej veľrady, ktorí sú radení v ovále za sebou s nápisovými štítmi – vľavo dole v smere hodinových ručičiek až ku Kristovi a hore naspäť ku Kajfášovi, pred Ježišom je veľká kartuša s Pilátovým rozsudkom, v pozadí medzi otvormi architektúry sú Rimania a vojaci. Synedrium (veľrada) mala 70 členov v čele s veľkňazom a zasadala v chráme alebo vo veľkňazovom dome, skladala sa zo starcov, veľkňazov (saducejov) a znalcov zákona (farizejov). Zasadal v nej aj Nikodém a Jozef z Arimatey, ktorí boli na strane Ježiša a sú aj znázornení aj na tomto obraze. Z úryvkov na kartušiach sa dozvedáme, aké boli skutočné motívy židov, aby Ježiš bol odsúdený na smrť – boli to náboženské dôvody, ktoré sa zmenili pred Pilátom na politické tým, že sa Ježiš vyhlásil za Božieho syna. Veľrada nemohla vynášať rozsudok smrti nad nikým, lebo nemala na to právo, v evanjeliách sa píše nie o rozsudku smrti nad Ježišom vo veľrade, ale o tom, že veľrada rozhodla, že Ježiš je hoden smrti, oficiálny rozsudok mohol vyniesť iba Pilát, čo je uvedené aj v samostatnej kartuši s výrokom Piláta. Nápisy na obraze sú aj preložené, je však potrebné obraz detailnejšie preskúmať a vypracovať podrobnú umelecko- historickú analýzu, zreštaurovať ho, osadiť do rámu a situovať na vhodné miesto.

Mgr. Emília Poláková, KPÚ Prešov

Ľubica Kostol rím.kat. sv. Ducha - obraz Kristus pred súdom

Ľubica Kostol rím.kat. sv. Ducha - obraz Kristus pred súdom

Ľubica Kostol rím.kat. sv. Ducha - obraz Kristus pred súdom