Prejsť na obsah

Kultúrna pamiatka roka 2012


Ministerstvo kultúry
Slovenskej republiky a partneri súťaže Nadácia SPP, SPP, a.s. a Združenie
historických miest a obcí SR v súlade so Štatútom súťaže Kultúrna pamiatka roka
vyhlasujú VIII. ročník celoštátnej súťaže Kultúrna pamiatka roka.

Súťaž sa uskutoční
v súlade s Organizačným a rokovacím poriadkom súťaže Kultúrna pamiatka
roka. Štatút súťaže a Organizačný a rokovací poriadok súťaže Kultúrna pamiatka
roka nadobudli účinnosť 15. augusta 2009 a sú zverejnené na internetovej
stránke ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Kategórie
súťaže:

A. obnova alebo reštaurovanie národnej kultúrnej
pamiatky

B. obnova pamiatkového územia

Hodnotené
obdobie:

obnova alebo
reštaurovanie národnej kultúrnej pamiatky alebo pamiatkového územia sa ukončilo
v roku 2012

Prihlášku
v printovej podobe je potrebné zaslať do 16.09. 2013
na
adresu:

Ministerstvo kultúry
Slovenskej republiky,

sekcia kultúrneho
dedičstva,

Námestie SNP č. 33,
813 31 Bratislava

Obálku označte
heslom: „Kultúrna pamiatka roka 2012“

Tajomníčka súťaže:
Ing. Eva Majchráková, tel. 02 / 20 482 412

Prihlášku je potrebné
zaslať tajomníčke súťaže aj v elektronickej podobe na adresu:

eva.majchrakova@culture.gov.sk

Ministerstvo kultúry
Slovenskej republiky a partneri súťaže udelia štyri ceny.
V odôvodnenom prípade môže byť udelené čestné uznanie za obnovu alebo
reštaurovanie kultúrnej pamiatky. Štyria víťazi súťaže získavajú:

 1. osvedčenie o udelení a užívaní titulu Kultúrna pamiatka roka 2012
  alebo osvedčenie o udelení
  a užívaní titulu Pamiatkové územie roka 2012,
 2. finančnú odmenu vo výške 8 300,- € (poskytne SPP, a.s.)
 3. výtvarný
  symbol súťaže – soška bájneho vtáka Fénixa – znovuzrodenie kultúrnej pamiatky
  alebo pamiatkového územia (poskytne ministerstvo kultúry SR), autorom je akad.
  sochár Stanislav Mikuš.

Osnova súťažného projektu obnova alebo reštaurovanie NKP Fénix 2012 (PDF, 28 kB)

Osnova súťažného projektu pamiatkové územie Fénix 2012 (PDF, 21 kB)

Súťaž Kultúrna pamiatka roka 2012 prihláška (PDF, 21 kB)