Prejsť na obsah

Kultúrna pamiatka roka 2010

Minister kultúry SR Daniel Krajcer odovzdal 10. novembra 2011 v dvorane budovy ministerstva ceny Kultúrna pamiatka roka – Fénix štyrom oceneným pamiatkam. Súťaž vyhlásilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky po šiesty raz. Do súťaže bolo nominovaných 18 projektov, v súťažnej kategórii Obnova pamiatkového územia nebol prihlásený žiaden projekt. Partnermi súťaže sú Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Nadácia SPP a Združenie historických miest a obcí Slovenskej republiky.

Kritériami hodnotenia sú kvalita, účelnosť, vhodnosť procesu prípravy a realizácie obnovy alebo reštaurovania kultúrnej pamiatky alebo pamiatkového územia na princípe vedeckých poznatkov a prínos pre ochranu pamiatkových hodnôt. Podmienkou prihlásenia do súťaže je ukončenie ucelenej časti komplexnej obnovy alebo reštaurovania kultúrnej pamiatky alebo pamiatkového územia v predchádzajúcom kalendárnom roku.

V súťažnej kategórii Obnova alebo reštaurovanie národnej kultúrnej pamiatky boli udelené štyri tituly Kultúrna pamiatka roka za (bez uvedenia poradia):

  • reštaurovanie monumentálneho stredovekého sochárskeho diela –
  • súsošia Golgota a komplexné reštaurovanie nástennej výmaľby a mobiliáru svätyne Baziliky sv. Egídia v Bardejove,
  • prinavrátenie historickej Aponiovskej knižnice do obnoveného kaštieľa a parku v Oponiciach,
  • príkladnú obnovu meštianskeho domu na Kammerhofskej ulici č. 16 v Banskej Štiavnici,
  • reštaurovanie hlavného oltára Nanebovzatia Panny Márie a bočného oltára Panny Márie Škapuliarskej v r. k. Kostole sv. Mikuláša biskupa v Domaniži.

Okrem ocenených boli v kategórii Obnova alebo reštaurovanie národnej kultúrnej pamiatky nominované tieto pamiatky: historická radnica a zvonica v Levoči, kočiareň – lapidárium sôch D. Stanettiho v budove radnice mesta Kremnica, socha sv. Jána Nepomuckého v Kremnici, evanjelický a. v. kostol v Bátovciach, historická budova soľného úradu v Liptovskom Hrádku, r. k. Kostol sv. Rozálie v Komárne, mestské opevnenie v Bardejove (úsek opevnenia), Pamätník M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji, kaštieľ v Kráľovej Lehote, ľudový dom v Sobotišti, Vila Alica v Starom Smokovci, Dessewffyho palác v Bratislave, palác Motešických v Bratislave, park pri zámku v Pezinku.

Vlastníci ocenených pamiatok získavajú osvedčenie o udelení titulu Kultúrna pamiatka roka 2010, finančnú odmenu vo výške 8 300 eur (poskytuje Nadácia SPP a Slovenský plynárenský priemysel, a.s.) a výtvarný symbol súťaže Fénixa, symbolizujúceho znovuzrodenie kultúrnej pamiatky.

Poslaním súťaže je podporovať zodpovedný prístup vlastníkov národných kultúrnych pamiatok a predstaviteľov samosprávy miest a obcí k ochrane kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky. Ministerstvo kultúry SR pri organizovaní súťaže spolupracuje s vedeckými a odbornými inštitúciami z oblasti ochrany pamiatkového fondu a s partnermi súťaže.

Cieľom súťaže je oceniť prípravu a realizáciu obnovy/reštaurovania kultúrnych pamiatok z hľadiska prínosu pre ochranu pamiatkových hodnôt, ale aj prípravu a realizáciu obnovy historického prostredia na území pamiatkových zón a pamiatkových rezervácií. Výsledky súťaže sa vyhlasujú pri príležitosti výročia založenia prvej špecializovanej štátnej inštitúcie na ochranu pamiatkového fondu na území Slovenska.

(tlačová správa MK SR, skrátené)