Prejsť na obsah

Úradná tabuľa KPÚ Nitra

  • 17.8.2022 | „IBV 16 RD Veľký Cetín“ pri zdravotnom stredisku, v rozsahu stavebných objektov: SO-01 Rekonštrukcia transformačnej stanice TS 0076-001, SO-02 Rekonštrukcia vzdušného vedenia NN, SO-03 Káblový distribučný elektrický rozvod NN, v kat. úz. Veľký Cetín, okr. Nitra – oznámenie o začatí správneho konania o nevyhnutnosti vykonať archeologického výskumu v súvislosti so stavbou (PDF, 256 kB)
  • 15.8.2022 | „NA_OKI_Čechynce, ZAHUSTENIE TS, VNK, NNK, TS“, v rozsahu stavebných objektov: SO 01 – VN zemné vedenie s UOK, SO 02 – NN zemné vedenie, SO 03 – transformačná stanica TS 5, SO 04 – transformačná stanica TS 6, SO 05 – demontáž NN vedenia, kat. úz. Čechynce a Veľké Janíkovce, okr. Nitra – rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum v súvislosti so stavbou (PDF, 256 kB)
  • 11.8.2022 | „IBV Veľký Lapáš – 16 RD“, v rozsahu stavebných objektov: Rekonštrukcia TS, Distribučný NN rozvod, Elektrické NN prípojky, kat. úz. Veľký Lapáš, okr. Nitra – oznámenie o začatí správneho konania o nevyhnutnosti vykonania archeologického výskumu v súvislosti so stavbou (PDF, 210 kB)
  • 10.8.2022 | „Prívod vody z VDJ Santovka do VDJ Hontianska Vrbica“, kat. úz. Hontianska Vrbica, Santovka – oznámenie o začatí správneho konania o nevyhnutnosti vykonania archeologického výskumu v súvislosti so stavbou (PDF, 641 kB)
  • 8.8.2022 | „Obytná zóna AGROLAND“ – areál bývalého poľnohospodárskeho družstva, kat. úz. Klasov, okr. Nitra v rozsahu stavebných objektov: SO-01 až SO-15 Rodinný dom, SO-16 až SO-27 Radový rodinný dom, SO-28 až SO-30 Bytový dom, SO-31 až SO-34 Rodinný dom s 3 bytovými jednotkami, SO-35 Detské ihrisko, C-01 Komunikácie a spevnené plochy, C-01.1. Komunikácie a spevnené plochy – 1.časť, C-01.2. Komunikácie a spevnené plochy – 2.časť, C-01.3. Parkoviská, IO-01 Vodovod, IO-01.1. Vodovod – 1.časť, IO-01.2. Vodovodné prípojky – 1.časť, IO-01.3. Vodovod – 2.časť, IO-01.4. Vodovodné prípojky – 2.časť, IO-02 Dažďová kanalizácia, IO-02.1. Dažďová kanalizácia – 1.časť, IO-02.2. Dažďová kanalizácia – 2.časť, IO-03 Splašková kanalizácia, IO-03.1. Splašková kanalizácia – 1.časť, IO-03.2. Kanalizačné prípojky – 1.časť, IO-03.3. Splašková kanalizácia – 2.časť, IO-03.4. Kanalizačné prípojky – 2.časť, IO-04 NNK podzemné vedenie, IO-04.1. NNK podzemné vedenie – 1.časť, IO-04.2. Domové elektrické prípojky – 1.časť, IO-04.3. NNK podzemné vedenie – 2.časť, IO-04.4. Domové elektrické prípojky – 2.časť, IO 05 Verejné osvetlenie, IO-05.1. Verejné osvetlenie- 1.časť, IO-05.2. Verejné osvetlenie – 2.časť, IO-06 VNK podzemné vedenie s UOK, IO-07 Trafostanica, IO-08 ČOV – oznámenie o začatí správneho konania o nevyhnutnosti vykonania archeologického výskumu v súvislosti so stavbou (PDF, 220 kB)
  • 4.8.2022 | „Kuzmice VN/Trafo/NN“, kat. úz. Kuzmice, okr. Topoľčany – rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum v súvislosti s navrhovanou stavbou (PDF, 125 kB)
  • 2.8.2022 | „NA_OKS_Poľný Kesov časť Pereš, VNK, TS, NNK“, v rozsahu stavebných objektov: SO 01 – VN podzemné vedenie + UOK, SO 02 – NN podzemné vedenie, SO 03 – NN nadzemné vedenie, SO 04 – stavebná časť transformátorovej stanice v kat. úz. Poľný Kesov, okr. Nitra – rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum v súvislosti so stavbou (PDF, 251 kB)