Prejsť na obsah

R. k. Kostol sv. Jána Nepomuckého v Myjave – Turej Lúke

R. k. Kostol sv. Jána Nepomuckého v Myjave – Turej Lúke - ilustračný obrázok

Kostol sv. Jána Nepomuckého v Myjave – Turej Lúke predstavuje kvalitný príklad sakrálnej renesančno-barokovej architektúry u nás. Jednoloďový kostol z roku 1610, stojaci na obdĺžnikovom pôdoryse s predstavaným hranolovým telesom veže a päťbokou svätyňou s polygonálnym uzáverom, je významným dokumentom spoločenského, kultúrneho a stavebného vývoja pôvodne samostatnej obce Turá Lúka, dnes mestskej časti Myjavy. Umiestnením v centre Turej Lúke s parkovo upraveným okolím je významným urbanistickým prvkom obce a jej neodmysliteľnou súčasťou. Napriek čiastočným novodobým úpravám si objekt zachoval hodnotné architektonické a umelecko-remeselné prvky, dokladujúce miestny charakter architektúry 17. storočia. Z veľkej časti sú zachované pôvodné konštrukcie, obvodové múry, klenby, okenné otvory a vstupný portál, hmota veže a tvar striech. Hodnotné sú architektonické stavebné detaily v exteriéri – lizénové pásy, štukové šambrány a zvukové otvory. V interiéri sú cenné členiace prvky stien a hmota murovanej empory so štukovými motívmi hudobných nástrojov v plytkých kazetách. Objekt je nositeľom najmä urbanistických, architektonických a historických pamiatkových hodnôt. Vyhlásený za kultúrnu pamiatku bol 12. 02. 2020 a zapísaný v ÚZPF pod č. 12197/1.

Mgr. Milada Oravcová, PÚ SR(na základe podkladov KPÚ Trenčín)

Severozápadná fasáda rímskokatolíckeho kostola sv. Jána Nepomuckého v Turej Lúke. Foto: I.Radimák, KPÚ Trenčín 2020

Juhovýchodná fasáda svätyne kostola. Foto: I.Radimák, KPÚ Trenčín 2020

Západné nárožie veže kostola. Foto: I.Radimák, KPÚ Trenčín 2020

Interiér lode kostola, pohľad smerom do svätyne. Foto: I.Radimák, KPÚ Trenčín 2020

Detail zaklenutia svätyne. Foto: I.Radimák, KPÚ Trenčín 2020

Empora kostola. Foto: I.Radimák, KPÚ Trenčín 2020