Prejsť na obsah

Konferencia Technické zariadenia, európske technické normy a ochrana pamiatkového fondu

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
v spolupráci so Stavebnou fakultou, Fakultou architektúry, Fakultou elektrotechniky a informatiky STU

a Ústavom stavebníctva a architektúry SAV, Bratislava

usporiadal vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou

Technické zariadenia, európske technické normy
a ochrana pamiatkového fondu

Konferencia sa uskutočnila v dňoch : 17. – 19. októbra 2007

Miesto konania : Hotel Hydrostav Karpaty, Častá – Píla

Na stiahnutie: Program konferencie (PDF, 44 kB), aktualizovaná Návratka (RTF, 38 kB), Pozvánka na konferenciu (PDF, 159 kB)

Odborní garanti: Doc. Ing.arch. J. Lalková, PhD; prof. Ing.arch. M. Dulla, PhD; Ing. O. Makýš, PhD, Ing. J. Nagy, Ing. J. Španko, Ing. arch. V. Dvořáková, Ing. arch. Ľ. Pinčíková, Ing. arch. R. Mokriš, Ing. arch. V.Kapišinská, Ing. arch. D. Ferusová

Organizačný garanti: Ing.arch. V. Dvořáková, Ing. arch. D. Ferusová, Ing. arch. P. Andráši

Tematické okruhy:

 • vhodné a nevhodné funkčné využitie pamiatky a s tým súvisiace riešenie infraštruktúry
 • typy pamiatok a druhy ich ohrozenia
 • riešenie klímy a tepelnej pohody objektov vo vzťahu k ich využitiu a ochrane pamiatkových hodnôt (rozvody plynu, ústredného kúrenia, vykurovanie kostolov,…)
 • zariadenia vyplývajúce z moderných potrieb komunikácie (antény mobilných operátorov, satelitné antény…) vo vzťahu k pamiatkovým hodnotám
 • alternatívne formy výroby energií a možnosti i limity ich využitia v pamiatkovom prostredí (slnečné kolektory, veterné turbíny, tzv. Trombeho steny, fotovoltaické systémy a podobné energetické zariadenia
 • nízkoenergetické budovy, resp. tzv. inteligentné budovy,…)
 • energetické úspory, ich dopad na ekonomické parametre budov; energetická hospodárnosť a pamiatkovo chránené budovy v zmysle zákona 555/2005 Z.z.
 • požiarna ochrana a bezpečnosť vo vzťahu k pamiatkam a pamiatkovému prostrediu
 • umiestňovanie meracích zariadení rôznych médií, predpismi požadované rozvody
 • osvetľovanie interiérov a exteriérov, vzájomné interakcie, zariadenia a inštalácie, súvisiace s potrebou osvetľovania
 • zatepľovanie objektov – vonkajšie a vnútorné zatepľovacie systémy
 • novodobé výplne otvorov (plastové, drevené eurookná)
 • pamiatková ochrana a obnova drevených stavieb
 • diagnostika (teplotné parametre, klíma,…)
 • reverzibilita zásahov vo vzťahu k pamiatkovým hodnotám

Cieľ podujatia:
Moderné technické zariadenia a vybavenie stavieb, ktoré sa za obdobie posledných 15 rokov razantne presadilo v podmienkach Slovenska sa v mnohých prípadoch dostáva do konfliktu s ochranou pamiatkových hodnôt pamiatkovo chránených objektov a prostredia pamiatkových území. Skĺbenie požiadaviek na umiestnenie týchto moderných zariadení, opierajúce sa o európske normy, podporované ambíciou uprednostňovať napr. nízko energetické stavby a sledovať zámery trvalo udržateľného rozvoja, si pri zámere ochrany pamiatkových hodnôt vyžadujú vzájomnú diskusiu na jednej strane ako aj jednoznačné obojstranné
predloženie požiadaviek. Cieľom konferencie je nielen vzájomne si vyjasniť požiadavky a limity, ale zo strany
ochrany pamiatkového fondu načrtnúť stavebníkom a výrobcom možné očakávané smerovania vo vývoji v jednotlivých oblastiach tak, aby nedochádzalo k poškodzovaniu pamiatkových hodnôt

Organizačné podmienky:

Miesto konania: Hotel Hydrostav Karpaty Častá – Píla
Termín konania: 17. – 19. október 2007

Prednášky sú publikované v recenzovanom Zborníku Monumentorum Tutela č. 19

.