Prejsť na obsah

Konferencia 55. výročie vzniku úradu

V roku 2006 uplynulo 55 rokov od vzniku Pamiatkového ústavu, ktorý vznikol ako inštitucionálny nástupca predchádzajúcich orgánov, pôsobiacich už od 19. storočia v oblasti ochrany pamiatok na území Slovenska. Pri príležitosti výročia tejto inštitúcie, ktorá počas svojej existencie mala viacero organizačných podôb, v rámci ktorých vykonávala vedecko-výskumnú, odbornú, publikačnú, osvetovú a výchovnú činnosť, zabezpečovala koordináciu štátnej pamiatkovej ochrany, a realizovala metodickú a investorskú činnosť na pamiatkových objektoch, Pamiatkový úrad SR pripravil slávnostnú konferenciu, ktorá sa konala 25. a 26.9.2006 vo Vysokých Tatrách.

Konferencie sa zúčastnilo približne 140 odborníkov z oblasti histórie umenia, architektúry a urbanizmu, etnológie, archeológie a histórie, zamestnaných v orgánoch štátnej ochrany pamiatkového fondu, a tiež zakladajúci dlhoroční pracovníci Pamiatkového ústavu.

Hlavnou témou konferencie, obsahovo rozdelenej na dve časti, bolo zhodnotenie činnosti Pamiatkového úradu SR a krajských pamiatkových úradov v rokoch 2001 až 2006 a prezentácia najvýraznejších výskumných a odborných akcií od roku 2001. V prvej časti predniesla referát generálna riaditeľka Pamiatkového úradu SR Katarína Kosová, a riaditelia ôsmych krajských pamiatkových úradov. Obsahom ich vystúpení bolo zhodnotenie kladov i nedostatkov práce v oblasti ochrany pamiatkového fondu, pričom sa zameriavali najmä obdobie po 1. apríli 2002, kedy nadobudol účinnosť zákon NR SR č. 49/2002 o ochrane pamiatkového fondu, ktorý transformoval Pamiatkový ústav na orgán štátnej správy. V druhej časti konferencie vystúpili s prednáškami v ktorých prezentovali prácu svojho pracoviska v oblasti metodiky, výskumu i obnovy kultúrnych pamiatok, pracovníci Pamiatkového úradu SR a jednotlivých krajských pamiatkových úradov. Záverom a vyvrcholením prvého dňa konferencie bola recepcia, na ktorej ako to už býva u pamiatkárov zvykom sa pokračovalo v riešení odborných problémov, tentoraz už vo voľnejšom, spoločensky ladenom prostredí priestorov hotela Patria.

Druhý deň stretnutia pamiatkárov bol určený terénnej prehliadke archeologickej lokality – zaniknutého kláštora Kartuziánov v Letanovciach. Výstup na „Kláštorisko“, ktoré už 20 rokov postupne odkrývajú a obnovujú dobrovoľní nadšenci pod vedením doc. Michala Slivku, bol pre všetkých účastníkov zaujímavým a zamyslenia hodným príkladom netradičného prístupu k archeologickej lokalite.

Program konferencie podľa vyjadrení účastníkov splnil svoj cieľ. V príjemnom vysokohorskom prostredí a v spoločnosti kolegov pracovníci ochrany pamiatkového fondu načerpali veľa odborných poznatkov, ktoré nepochybne prospejú ich ďalšej profesionálnej činnosti.

Mgr. Peter Škulavík, Bratislava, 29.9.2006

Program konferencie (PDF, 162 kB)

Predsednícky stôl - Po kliknutí sa zväčší Generálna riaditeľka PUSR PhDr. Katarína Kosová - po kliknutí sa zväčší

Pohľad do auditória - Po kliknutí sa zväčší Pohľad do auditória 2 - po kliknutí sa zväčší