Prejsť na obsah

Konferencia Kultúrne pamiatky v zrkadle archívnych prameňov

Najväčšou udalosťou tohto roka bola pre náš archív vedecká konferencia „Kultúrne pamiatky v zrkadle archívnych prameňov“, ktorú sme zorganizovali v dňoch 10. – 12. mája 2005 v hoteli Hydrostav Karpaty v Častej – Píle. Na naše veľké prekvapenie, téma o špecifikách archívneho výskumu kultúrnych pamiatok oslovila mnohých kolegov, a tak sme mohli napočítať až 120 účastníkov zo Slovenska, Čiech a Maďarska. V bohatom programe vystúpilo 33 prednášateľov, ktorých príspevky boli rozdelené do deviatich blokov. Ich vysokú úroveň umocňovala aj obrazová prezentácia, ktorú použila väčšina referujúcich. O jednotlivých prednáškach sa ešte dočítate na iných miestach, a nakoniec, všetky budú uverejnené v zborníku Monumentorum tutela 16, ktorého zrod je na dobrej ceste. Vydarili sa aj sprievodné podujatia – výstava venovaná Vendelínovi Jankovičovi, Alexandrovi Avenariovi a jednotlivým témam konferencie, ako aj exkurzia do r. k. kostola v Častej a na hrad Červený Kameň. Účastníci konferencie sa zhodli na nasledujúcich záveroch:

  • interdisciplinárny prístup je pre pravdivé, komplexné a vyčerpávajúce poznanie nášho kultúrneho dedičstva nevyhnutný;
  • archívy skrývajú nové, doteraz neznáme informácie o kultúrnych pamiatkach a je dôležité ich získavať a využívať pri ochrane pamiatkového fondu;
  • archívno-historický výskum je špecifický druh vedeckej činnosti, zameraný na získanie poznatkov analýzou a spracovaním zachovaných archívnych prameňov; zaslúži si, aby bol samostatnou špecifickou časťou pamiatkového výskumu;
  • náročnosť archívno–historického výskumu si vyžaduje osobitnú kvalifikáciu; archivári a historici by mali mať možnosť získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre vykonávanie pamiatkových výskumov; ich prítomnosť v kolektívoch odborníkov, ktorí robia pamiatkové výskumy, je nenahraditeľná.

Všetci spoločne dúfame, že toto podujatie pomohlo znovu oživiť spojenie „kultúrna pamiatka – archívny prameň“, že bolo vynikajúcou príležitosťou rozvinúť užšiu spoluprácu odborníkov z rôznych disciplín a že kooperácia vedeckého bádania v budúcnosti prinesie svoje plody v podobe pestrej mozaiky poznania kultúrneho dedičstva slovenského národa.
Na záver mi dovoľte pridať zopár slov zo zákulisia celého projektu. Pre nás, pracovníkov archívu a súčasne organizátorov, to bola predovšetkým veľká skúsenosť. Zistili sme, čo si vyžaduje skutočná tímová práca, aké prináša úskalia i výhody, čoho sa treba vyvarovať a načo netreba zabúdať. Verte, či nie, počas celej prípravy konferencie sa nevyskytol žiaden vážnejší problém, s ktorým by sme si nedokázali poradiť. Zmobilizovali sme naše sily a každý v archíve priložil svoju ruku k spoločnému dielu.

Celý projekt sa síce zrodil v mojej hlave, ale bez pomoci mojich kolegov by z neho zostali len prázdne slová na papieri. Preto mi dovoľte menovite sa poďakovať všetkým, ktorí sa najviac podieľali na príprave konferencie: Peťovi Fratričovi za trpezlivosť, ktorú prejavil pri tvorbe pozvánky a plagátu, Terke Volkovej za kreativitu, s ktorou sa pustila do tvorby výstavných panelov, mojej vernej poradkyni Heni Lászlóovej za jej kritické i povzbudivé slová, ktorými nikdy nešetrila, a za preklady materiálov, Broni Porubskej za obdivuhodnú pracovitosť, Haline Mojžišovej za rýchlosť pri výbere tých správnych kníh a bibliografických údajov, Katke Horkovej a Márii Medlenovej za všetky tie drobné práce, ktoré musí vždy niekto urobiť, a pravdaže, našej šéfke, Vierke Plávkovej, za jej podporu a ústretovosť, bez ktorých by sa naše predstavy nikdy nestali skutočnosťou, za jej neúnavnú energiu a organizačný talent, ktorý by uvítali v každej súkromnej agentúre.
Ako sa nakoniec konferencia vydarila, posúďte sami. Dúfam, že nebola našou prvou a poslednou akciou, ba práve naopak, pevne verím, že podobné projekty nájdu v našom archíve ešte široké uplatnenie.

Martina Orosová

Program konanej konferencie (PDF, 28 kB)