Prejsť na obsah

Konferencia 60. výročie vzniku úradu

Konferencia 60. výročie vzniku úradu - ilustračný obrázok

Medzinárodnou konferenciou si 1. a 2. decembra 2011 pripomenuli pracovníci Pamiatkového úradu SR a ich hostia 60. výročie založenia novodobej inštitúcie na ochranu kultúrneho dedičstva, ktorá vznikla Výnosom povereníka pre školstvo, vedu a kultúru L. Novomeského v roku 1951. V priestoroch nedávno obnoveného kaštieľa v Tomášove (okr. Senec), sa okrem profesionálnych pamiatkarov zišli zástupcovia národných pamäťových a kultúrnych organizácií, múzeí, galérií a knižníc, ústavov SAV, Komory reštaurátorov, ako aj ďalších odborných a vedeckých inštitúcii, s ktorými Pamiatkový úrad SR vo svojej činnosti spolupracuje.

Konferencia mala dve časti, v prvej venovanej slávnostným príhovorom na úvod vystúpil minister kultúry Daniel Krajcer, ktorý vysoko zhodnotil prácu Pamiatkového úradu SRa zaželal jeho zamestnancom veľa ďalších profesionálnych úspechov. Rozsiahlu agendu úradu pozostávajúcu z množstva odborných, vedeckých, metodických, publikačných a osvetovo-popularizačných činností, ku ktorým sa v ostatnom desaťročí pridali aj výkony v oblasti špecializovanej štátnej správy, predstavila vo svojom príspevku jeho generálna riaditeľka Katarína Kosová. Po jej vystúpení dostali priestor zahraniční hostia, riaditelia pamiatkových a kultúrnych inštitúcií z Rakúska, Maďarska, Poľska a Českej republiky, ktorí vyzdvihli vzájomnú spoluprácu s úradom v oblasti ochrany a prezentácie pamiatkového fondu v európskom kontexte.

V úvode druhej časti konferencie predniesli svoje spomienkové príspevky bývalí dlhoroční pracovníci Eva Križanová a Viliam Stockmann, v nasledujúcich referátoch predstavili prácu krajských pamiatkových úradov ich riaditelia z Bratislavy a Prešova Peter Jurkovič a Mária Poláková. S najvýznamnejšími akciami Oblastného reštaurátorského ateliéru v Levoči oboznámila prítomných vo svojom príspevku jeho pracovníčka Eva Spaleková. Významnú aktivitu v oblasti obnovy pamiatkového fondu zameranú na obnovu hradných ruín prezentoval v referáte riaditeľ odboru ochrany pamiatkového fondu Ministerstva kultúry SR Pavol Ižvolt. Prednáškovú časť konferencie uzatvorili príspevky Anny Tuhárskej, ktorá predstavila fenomén európskeho kultúrneho dedičstva ako nový prvok v oblasti medzinárodnej ochrany a prezentácie pamiatok a Martiny Orosovej, ktorá sa venovala histórii, súčasnosti a perspektívamdokumentácie pamiatkového fondu.

Súčasťou konferencie bola aj prehliadka priestorov tomášovského kaštieľa a nasledujúci deň návšteva obnovených interiérov Bratislavského hradu, v rámci ktorej si mohli jej účastníci nielen prezrieť zreštaurované priestory, ale aj vypočuť si odborný výklad zainteresovaných pracovníkov k výskumu, metodike, projektovaniu a realizácii obnovy a reštaurovania tejto národnej kultúrnej pamiatky.

Peter Škulavík (Peter.skulavik@pamiatky.gov.sk)

Informátor archívu Pamiatkového úradu SR č. 45, ktorý sa zaoberá inventárom predchodcov PÚ SR. (PDF, 3 378 kB)