Prejsť na obsah

Konferencia – 50-60-te roky 20.stor.

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
v spolupráci s
Ústavom stavebníctva a architektúry SAV

usporiadal

medzinárodnú vedeckú konferenciu

HODNOTY A PERSPEKTÍVY OCHRANY ARCHITEKTÚRY A URBANISTICKÝCH ŠTRUKTÚR 50. A 60. ROKOV 20. STOROČIA

ktorá sa konala 30. 9.- 2. 10. 2008, miesto konania konferencie: Agroinštitút Nitra

Program konferencie na stiahnutie (PDF, 47 kB)

Pozvánka na stiahnutie (PDF, 429 kB)

Závery a odporúčania
  • Architektúra a urbanizmus 50. a 60. rokov sú nedeliteľnou súčasťou dejín architektúry ako doklad doby, v ktorej vznikli. Priniesli také nové architektonické hodnoty, vytvorili výraznú novú kultúrnu vrstvu a pripomínajú pomery svojej doby takým spôsobom, že niektorí významní reprezentanti z nich si zaslúžia pamiatkovú ochranu. Pritom je však potrebné zdôrazniť, že následne je nevyhnutné vo vzťahu k nim uplatňovať rovnaké postupy na aké sme zvyknutí v tradičnej pamiatkovej ochrane.

  • Neodmysliteľnou súčasťou stratégie ochrany diel architektúry a urbanizmu 50. a 60. rokov je zvýšenie povedomia o ich hodnotách smerom k vlastníkom budov, miestnym samosprávam a širokej verejnosti. Ochrane architektúry a urbanistických súborov 50. rokov na lokálnej úrovni pritom môže napomôcť aj fakt, že bola koncipovaná ústretovo voči ľudovému vkusu.

  • Ochranu diel architektúry a urbanizmu 50. a 60. rokov je nevyhnutné postaviť na systematickom výskume. Podpora takéhoto výskumu je dôležitá pre poznanie a formulovanie objektívnych východísk pre ich ochranu.
    Politické a ideologické deformácie poznamenali architektonickú a urbanistickú kvalitu stavebnej produkcie 50. aj 60. rokov. To prirodzene do určitej miery podmieňuje dosah a rozsah ich možnej pamiatkovej ochrany. Je otázkou, nakoľko sa jej súčasťou môžu stať aj kuriózne artefakty, ktorých hodnota nespočíva (iba) v umeleckej resp. architektonickej kvalite, ale odrážajú ideologické súvislosti predmetného obdobia.

  • Architektonické a urbanistické diela 50. a 60. rokov často vstupovali do existujúceho historického prostredia, v niektorých prípadoch bez rešpektovania jeho hodnôt, je preto nevyhnutné brať ohľad na mnohoobraznosť vzniknutého prostredia, jeho komplexnosť a prevrstvenosť.

  • Hierarchizácia hodnôt urbanistických a architektonických objektov na rôznych platformách napomôže ich postupnému vtiahnutiu do ochrany rôzneho typu, od lokálnych a regionálnych – občianskych či samosprávnych iniciatív, profesionálnych registrov (napr. DOCOMOMO), ochrany zonálneho charakteru, ochrany prostredníctvom regulačných plánov, územných plánov zón (ktorým by mali predchádzať písomné zásady prerokované s občanmi), ochrany v podobe zoznamu miestnych pamätihodností až po štátnu pamiatkovú ochranu.

  • Občianske ochranné iniciatívy majú nezastupiteľné miesto pri ochrane architektúry a urbanizmu 50. a 60. rokov. Preceňovanie najvyššieho stupňa ochrany a jeho využívanie iba v krízových situáciách oslabuje jeho principiálny význam.

  • Osobitnú pozornosť treba venovať tým dielam, ktorých koncepcia pochádza z politicky tolerantnejších 60. rokov. Tvoria totiž kultúrnu vrstvu, ktorou sa domáca architektonická scéna vymanila z ideologického zovretia, priblížila sa k európskej úrovni a jej hlavné objekty patria k medzinárodne akceptovaným. Súčasne boli prejavom autentickej domácej architektonickej kultúry, a niektoré z nich by mohli nadobudnúť postavenie symbolu národnej minulosti.


Závery prijali účastníci konferencie v Nitre dňa 2. 10. 2008