Prejsť na obsah

Komplexná obnova strechy veže kostola Premenenia Pána v Pezinku

Komplexná obnova strechy veže kostola Premenenia Pána v Pezinku - ilustračný obrázok

Obnovou strechy veže kostola bola zahájená prvá etapa realizácie celkovej obnovy pamiatky, pripravovanej od roku 2019. Kostol Premenenia Pána, v archívnych materiáloch uvádzaný tiež ako kostol Najsvätejšieho Spasiteľa (Salvátora), sa nachádza v pamiatkovej zóne v centre historickej časti mesta Pezinok. Stavba architektonicky nesie znaky doznievajúcej renesancie s prvkami nastupujúceho baroka. Kostol bol postavený v rokoch 1655-1659 ako protestantský, v dôsledku protireformácie ho v roku 1674 prevzala katolícka cirkev, okrem krátkych epizód počas protihabsburských povstaní, kedy kostol získali späť evanjelici. Katolíci prevzali kostol definitívne v roku 1709, neskôr sa dostal pod správu jezuitov a po zrušení Spoločnosti Ježišovej sa stal farským kostolom.

Architektonicko-historický pamiatkový výskum, realizovaný Mgr. Elenou Sabadošovou a Mgr. Marianom Havlíkom v roku 2019 v rámci prípravy obnovy pamiatky, zadatoval výstavbu kostola aj s vežou do jednej stavebnej etapy v rozmedzí rokov 1655-1659. Tieto zistenia bližšie  spresnili výsledky dendrochronologického prieskumu drevených konštrukcií interiéru veže a krovov lode a presbytéria kostola, ktorý realizoval Mgr. et Mgr. Mojmír Choma. Z pôvodných drevených konštrukcií sa v interiéri veže zachovalo dubové vretenové schodisko vedúce na 4.NP veže a vretenové schodisko v schodiskovej veži na severnej fasáde lode do podkrovia lode dendrochronologicky datované do obdobia výstavby kostola v rokoch 1655-59 (najmladšie sťatie dreva 1661/1662). Konštrukcia krovu helmice veže pochádza z rokov 1731-32, rovnako ako aj ostatné drevené konštrukcie v interiéri veže – stropnice, nosné trámy stropníc, preklady okien, väzné trámy, podesty pomúrnice, trámy medzipodest. Krovy nad loďou a presbytériom kostola boli dendrochronologicky datované do obdobia rokov 1726/27, v krove presbytéria s prvkami staršej fázy z rokov 1655/1656.

Predmetom prezentovanej prvej etapy obnovy, realizovanej v roku 2022, bola obnova drevenej konštrukcie krovu helmice veže a jej strešného plášťa (realizácia Ing. Krump, s.r.o., statika Ing. Kramarčík). Lokálne boli vymenené a protézované prvky v pôvodnom tvare a rozmeroch, drevené konštrukcie boli impregnované. Pôvodná konštrukcia krovu veže bola odľahčená vyvesením na dva nové spriahnuté drevené väzníky, aby sa mohlo odstrániť sekundárne provizórne spevnenie krovu – podstojkovanie vzperami z roku 1986, čím sa uvoľnil interiérový priestor 8. podlažia veže. Medená oválna makovica s dvojramenným krížom z vrcholu helmice boli umelecko-remeselne ošetrené a kríž vyzlátený podľa pôvodného riešenia. V rámci čistenia bolo na kríži identifikované meno zhotoviteľa kríža pezinského kováča Zsabokrszky Alois a letopočet 1900 (makovica bola vyhotovená v 90. rokoch 20. storočia klampiarom Strniskom). Plechová krytina helmice veže bola nahradená pálenou škridlou – bobrovkou, podľa pôvodného historického riešenia v nadväznosti na výsledky pamiatkového výskumu a návrhu obnovy, okrem častí strechy nad hodinami, ktoré sa pokryli novým medeným falcovaným plechom podľa pôvodného vzoru a delenia.

Autor: Mgr. Marta Belohorcová, Krajský pamiatkový úrad Bratislava