Prejsť na obsah

Každý z nás môže zachrániť kúsok z histórie …

Každý z nás môže zachrániť kúsok z histórie … - ilustračný obrázok

Počas tretieho májového víkendu sa pod vedením pracovníčky KPÚ Nitra uskutočnil povrchový zber a prieskum detektorom kovov hradiska v kat. úz. Veľké Lovce, okr. Nové Zámky. Predmetný prieskum bol vyvolaný podnetom ohlasovateľa, ktorý kontaktoval archeológa Múzea Jána Thaina v Nových Zámkoch s podozrením na ničenie archeologického náleziska, lokalizácia ktorého sa podľa jeho slov pravdepodobne dostala do zvýšeného povedomia nelegálnych hľadačov archeologických nálezov v súvislosti so zverejnením LIDAR-ových dát na portáli ZBGIS (obr. 1 a 2).

Následne bolo v rámci interinštitucionálnej spolupráce zorganizované stretnutie zástupcov KPÚ Nitra, MJT v Nových Zámkoch, Katedry archeológie FF UKF v Nitre, AÚ SAV v Nitre a súkromnej archeologickej spoločnosti za účelom záchrany ohrozenej archeologickej lokality a tamojších nálezov. Prieskum začal v SZ časti lokality (obr. 3), v okolí pravdepodobného vstupu do hradiska (obr. 4).Už na prvý pohľad bolo zrejmé, že na nálezisku sa pred nami pohybovali detektoristi, ktorí po sebe zanechali stopy v podobe vyhĺbených jamiek. V troch skupinách bola prejdená väčšia časť náleziska s tým, že prieskum v značnej miere komplikovala vegetácia i prítomnosť starého, aktuálne nefunkčného oplotenia, ktoré rušilo signál detektorov. Povrchovým zberom sa nepodarilo zachytiť žiadny keramický materiál, ani iný druh archeologických nálezov, čo mohlo byť spôsobené i zmieneným vegetačným porastom a súvislou vrstvou lístia pokrývajúcou celú plochu terénu. Detektoristickým prieskumom sa podarilo zachytiť len zopár recentných nálezov (obr. 5, 6). Stopy pravekého ani stredovekého osídlenia sa teda bohužiaľ nepodarilo vysledovať. Na mieste bola spísaná zápisnica z prieskumu (obr. 7), do ktorej boli zaznamenané všetky zistené skutočnosti. Všetky nálezy boli geodeticky zamerané GPS prístrojmi a sú dočasne deponované na KPÚ Nitra.

Napriek tomu, že prieskumom neboli doložené žiadne archeologické nálezy, ohlasovateľovi patrí veľká vďaka za snahu ochrániť archeologickú lokalitu a tamojšie archeologické nálezy pred poškodením, zničením a odcudzením. Práve občianske podnety podobného druhu majú pri záchrane archeologického dedičstva veľký význam, a preto touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí sa akoukoľvek formou podieľali, podieľajú či budú podieľať na aktivitách vedúcich k ochrane pamiatkového fondu. Len spoločnými silami dokážeme zachrániť to, čo nám z histórie ešte zostalo …

Autor: PhDr. Michaela Mandák Niklová, PhD., Krajský pamiatkový úrad Nitra

Prieskum hradiska Veľké Lovce (Nové Zámky)

Prieskum hradiska Veľké Lovce (Nové Zámky)

Prieskum hradiska Veľké Lovce (Nové Zámky)

Prieskum hradiska Veľké Lovce (Nové Zámky)

Prieskum hradiska Veľké Lovce (Nové Zámky)

Prieskum hradiska Veľké Lovce (Nové Zámky)

Prieskum hradiska Veľké Lovce (Nové Zámky)