Prejsť na obsah

KPÚ Nitra – Kaštieľ v Arboréte Mlyňany – návrat k pôvodnému výrazu strechy

KPÚ Nitra – Kaštieľ v Arboréte Mlyňany – návrat k pôvodnému výrazu strechy - ilustračný obrázok
V minulom roku začali práce na obnove národnej kultúrnej pamiatky – kaštieľa vo Vieske nad Žitavou (zaužívaný názov Arborétum Mlyňany). Kaštieľ je v areáli rozsiahleho parku – arboréta s cielenou koncepčnou výsadbou vzácnych a exotických rastlín a drevín. Pôvodným majiteľom a zakladateľom arboréta bol gróf Štefan Ambrózy – Migazzi, ktorý sobášom s Antóniou Migazzi v roku 1892 získal pozemky nad obcou Vieska nad Žitavou. Kaštieľ bol navrhnutý v neoklasicistickom slohu a postavený v roku 1895 pod vedením staviteľa Guttmanna.
Súčasným užívateľom a správcom kaštieľa je Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied vo Zvolene, detašované pracovisko Arborétum Mlyňany, ktoré sa okrem výskumnej činnosti podieľa na edukácii širokej verejnosti v oblasti prírodného a kultúrneho dedičstva. Cieľom obnovy budovy kaštieľa by malo byť podľa slov užívateľa, okrem zachovania pamiatkových hodnôt, tiež jeho sprístupnenie návštevníkom. V súčasnosti slúži kaštieľ výlučne pre potreby pracovníkov detašovaného pracoviska a plní najmä funkciu administratívy. Verejnosť má možnosť navštíviť spoločenské priestory kaštieľa len príležitostne.
Predmetom obnovy sa v prvej etape stali konštrukcie a prvky, ktoré užívateľ vyhodnotil ako problematické a dosluhujúce. Prioritou bola oprava poškodeného a zatekajúceho strešného plášťa, a tým zastavenie poškodzovania krovovej a stropnej konštrukcie, ktoré už bolo viditeľné aj v interiéri v podobe zavlhnutých fľakov a narušenej omietky na stropoch. Krovová konštrukcia bola zachovaná, obnova si vyžiadala len nevyhnutné výmeny nenávratne poškodených častí. Vymenená bola tiež poškodená sekundárna krytina – bobrovka z 80-tych rokov 20-storočia.
Pamiatkari predpísali návrat k pôvodnému tvaru krytiny známej z historických fotografií. V rámci obhliadky totiž našli v krovovom priestore niekoľko kusov zachovaných pôvodných pálených škridiel s vlnovkovým prierezom, ktorý dodával streche originálny prímorský výraz. Nakoľko tento typ škridle sa už nevyrába, hľadal sa čo najpríbuznejší tvar a veľkosť pálenej krytiny. Výsledkom je návrat k pôvodnému výrazu strechy. Na strechu mali byť prinavrátené tiež kovové vetracie vikiere, odstránené pri poslednej oprave strechy v 2. pol. 20. storočia. Torzo jedného z vikierov sa zachovalo v podstrešnom priestore kaštieľa. Tento prvok bol na požiadavku pamiatkarov dôkladne zameraný a je súčasťou projektovej dokumentácie obnovy. V rámci tejto etapy obnovy sa však v dôsledku obmedzeného finančného rozpočtu rekonštrukčné kópie vikierov nerealizovali.
Obnovené boli tiež okenné a dverné výplne na fasádach kaštieľa. Nitrianski pamiatkari vykonali obhliadku za účelom zistenia stavu a rozsahu zachovania originálnych okenných a dverných výplní fasád. Na mieste bolo identifikovaných už len niekoľko pôvodných historických výplní, ktoré sme vyhodnotili v inventarizačnom súpise a ten sa stal podkladom pre spracovanie projektovej dokumentácie obnovy okien a dverí. V 50-tych rokov 20. storočia boli takmer všetky okná vymenené za dvojité drevené okná zachovávajúce síce pôvodné členenie okien, avšak z menej kvalitného dreva a bez pôvodnej profilácie. Vlastník mohol v zmysle rozhodnutia krajského pamiatkového úradu buď existujúce okná zachovať a repasovať alebo vymeniť za kvalitnejšie rekonštrukčné kópie na základe dochovaných originálov, z ktorých bolo možné odvodiť pôvodnú profiláciu rámov, ako aj vybrať zodpovedajúce typy kovaní. Zástupcovia Ústavu ekológie lesa SAV a detašovaného pracoviska Arboréta sa rozhodli pre spôsob obnovy výmenou okien za rekonštrukčné kópie dvojitých kastlových okien. Riešenie náročnejšie, avšak chvályhodné a v prospech prinavrátenia historického výrazu a hodnôt pamiatky. Rozhodnutie hodné kultivovaného vlastníka. Existujúce pôvodné okná v zmysle inventarizácie boli zachované a repasované.
V súčasnosti sa vykonáva pamiatkarmi predpísaný reštaurátorský výskum fasád kaštieľa, pričom predmetom ďalšej etapy bude obnova povrchov a ozdobných prvkov fasád s cieľom prinavrátiť objektu jeho primárny výraz z obdobia jeho vzniku.

Ing. arch. Zuzana Holičková, KPÚ Nitra

Kaštieľ v Arboréte Mlyňany obnova strechy

Kaštieľ v Arboréte Mlyňany obnova strechy

Kaštieľ v Arboréte Mlyňany obnova strechy

Kaštieľ v Arboréte Mlyňany obnova strechy

Kaštieľ v Arboréte Mlyňany obnova strechy

Kaštieľ v Arboréte Mlyňany obnova strechy

Kaštieľ v Arboréte Mlyňany obnova strechy

Kaštieľ v Arboréte Mlyňany obnova strechy

Kaštieľ v Arboréte Mlyňany obnova strechy