Prejsť na obsah

Výstava Kalvárie na Slovensku

Výstava predstavuje monotematicky spracovanú problematiku exteriérových Kalvárií a Krížových ciest, špecifických sakrálnych stavieb tvorených zväčša architektonickými, či sochárskymi súbormi stvárňujúcimi pašiový príbeh cesty odsúdeného Krista a jeho ukrižovanie na Golgote. Tieto súbory, ktoré významne a pôsobivo dotvárajú charakter celej našej krajiny, majú veľmi rôznorodú výtvarnú a umeleckú úroveň, ale práve preto sa v nich zároveň citlivo odrážajú rôzne spoločensko-kultúrne i ekonomicko-hospodárske podmienky tunajšieho prostredia.

Výstava v rozsahu 18 panelov, približuje postupne šírenie pašiového kultu v strednej Európe a v jej rámci aj vznik najstarších kalvárskych súborov na Slovensku okolo polovice 17. storočia, napr. v Trnave – Modranke, Banskej Bystrici – Španej Doline či v Spišskej Kapitule. Nasleduje priblíženie kalvárií v časovej postupnosti, podľa doby ich vzniku, ale pozornosť je venovaná aj ich praktickej realizácii, výtvarnému stvárneniu, programovej skladbe a motivickej bohatosti. Niektoré mimoriadne významné súbory sú predstavené samostatne, ako napríklad Kalvária v Bratislave z konca 17. storočia, či pôsobivé komplexy vrcholného a neskorého baroka z 18. storočia v Banskej Štiavnici, Prešove alebo v Košiciach. Ďalej je tu priblížená aj početná skupina kalvárskych súsoší, ktoré vznikali postupne v okolí Trnavy, sídla ostrihomského arcibiskupa, ale aj v okolí B. Štiavnice pod vplyvom tunajšej kalvárie. Následne je priblížená problematika krížových ciest od ich počiatkov na Slovensku v 18. storočí, až po ich postupné rozšírenie a zľudovenie v priebehu 19. a 20. storočia, kedy boli realizované aj niektoré značne rozsiahle súbory, ako napríklad v Nitrianskom Pravne – Solke, či v Marianke. Záver výstavy je venovaný zhodnoteniu stavu týchto pamiatok, snahám o ich obnovu, reštaurovanie a prezentáciu, pričom špeciálna pozornosť je venovaná kalváriám v Bratislave a Banskej Štiavnici, ktorých osud v budúcnosti je aj napriek existujúcim snahám o ich záchranu a revitalizáciu naďalej otázny.

Okrem priblíženia tejto témy širokej verejnosti u nás a poukázania na potrebu väčšej pozornosti týmto pamiatkam, je jedným zo zámerov výstavy predstaviť bohatosť a rôznorodosť nášho kultúrneho dedičstva aj v medzinárodnom prostredí. Výstava je preto koncipovaná ako putovná a jej textová časť je spracovaná na paneloch zároveň v anglickej i nemeckej verzii a vo forme malých brožúr i v talianskej a francúzskej verzii, pričom k dispozícii je aj jej digitálna podoba na mini CD.

Výstava Kalvárie na Slovensku - úvodný panel Výstava Kalvárie na Slovensku Výstava Kalvárie na Slovensku Výstava Kalvárie na Slovensku