Prejsť na obsah

Geologicko – paleontologicko – archeologická diskusia v Trnave

Geologicko – paleontologicko – archeologická diskusia v Trnave - ilustračný obrázok

4. mája 2023 sa v sídle Krajského pamiatkového úradu Trnava uskutočnil deviaty ročník Geologicko – paleontologicko – archeologickej diskusie (GEPAARD 2023). Na jej organizovaní sa podieľal náš úrad a PAMARCH, s.r.o.

Prednesených bolo sedem príspevkov, z toho päť od bádateľov zo Slovenskej republiky a dva z Českej republiky. Prvé dva príspevky sa týkali výskumov mladopaleolitickej lokality patriacej kultúre szeletienu, ktorá leží v polohe Štepnica 2 v Banke pri Piešťanoch. Výskumy boli vyvolané stavebnou činnosťou a o niektorých výsledkoch sme už informovali (Paleolitické nálezy v Banke pri Piešťanoch). Tretí príspevok sa zaoberal významnejšími aktivitami Moravského zemského múzea od roku 2019 zameranými na mladý paleolit. Okrem iného boli prezentované unikátne nálezy čeľuste nosorožca srstnatého a dva kamenné artefakty so zámernými vrypmi z epigravettienskej lokality na Víděnskej ulici v Brne, a približne 15 000 rokov stará rytina mamuta a koňa z gravettienskej a magdalénienskej lokality Hoštálkovice II – Hladový vrch v Ostrave. Ďalší príspevok analyzoval staré zbery fosílií a artefaktov z travertínových lokalít Báňa v Bešeňovej a Malinovec v Santovke. Prvá lokalita reprezentuje miesto s možným neandertálskym osídlením a druhá bola pravdepodobne osídlená ľudom gravettienskej kultúry. Nasledoval príspevok z najmladšieho obdobia, prelomu mladšej a neskorej kamennej doby, o výskume lengyelskej lokality v Suchej nad Parnou, okres Trnava, v rokoch 2019 a 2022 pod vedením Krajského pamiatkového úradu Trnava, ktorý o prvej sezóne už bližšie informoval (Nález sídliskového objektu z kamennej doby). Napriek rozsahovo drobnému výskumu sa z lokality získal pestrý a početný súbor keramických a kamenných artefaktov v blízkosti doposiaľ neskúmaného rondelu. Metodologický príspevok o výskume nestratifikovanej mezolitickej lokality na území obcí Ostrov a Městec vo východných Čechách v roku 2018 v rámci prípravy výstavby diaľnice bol prínosný najmä pre prítomných pamiatkárov, ktorí nariaďujú výskumy vyvolané stavebnou a inou hospodárskou činnosťou. Zatiaľ čo povrchovým zberom sa našlo 142 artefaktov, preplavením ornice a podložnej vrstvy sa získalo až 4 982 artefaktov! Výskum teda dokázal ako dôležité je venovať pozornosť na predstihových výskumoch ornici. Posledný príspevok bol o overovaní, zameriavaní a vyhľadávaní paleolitických nálezísk na západnom Slovensku v rokoch 2020 až 2023.

Každý príspevok vyvolal zaujímavú a prínosnú diskusiu a záver podujatia zavŕšila diskusia k prineseným artefaktom prezentovaným v niekoľkých príspevkoch.

Spracoval: Matúš Sládok, KPÚ Trnava