Prejsť na obsah

Krátke ohliadnutie sa za vedeckou konferenciou a vernisážou výstavy „Frontové a lazaretné vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny na území severovýchodného Slovenska – pamiatky histórie“

Krátke ohliadnutie sa za vedeckou konferenciou a vernisážou výstavy „Frontové a lazaretné vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny na území severovýchodného Slovenska – pamiatky histórie“ - ilustračný obrázok

V predposledný novembrový deň aktuálneho kalendárneho roku sa v priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave na Klariskej ul. č. 5 uskutočnilo podujatie, venované vojnovým cintorínom z prvej svetovej vojny. Išlo o vedeckú konferenciu a vernisáž výstavy s názvom „Frontové a lazaretné vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny na území severovýchodného Slovenska – pamiatky histórie“, ktoré boli výstupmi rovnomenného projektu, realizovaného Pamiatkovým úradom SR a Krajským pamiatkovým úradom Prešov, ktorý finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR.

Prvú časť podujatia – vedeckú konferenciu – otvorili svojimi príhovormi generálny riaditeľ Pamiatkového úradu SR Ing. arch. Pavol Ižvolt, PhD. a riaditeľ Vojenského historického ústavu Bratislava plk. Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD., ktorí okrem privítania vzácnych hostí z domácich i zahraničných inštitúcií (Ministerstvo vnitra ČR, Národní památkový ústav, Generálny štáb OS SR, Ministerstvo kultúry SR, Vojenský historický ústav Bratislava, Univerzitná knižnica v Bratislave, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Trnavská univerzita v Trnave, Židovská organizácia B’nai B’rith,Klub vojenskej histórie Beskydy, Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave, Petržalský okrášľovací spolok) a účastníkov podujatia (prítomných fyzicky ale aj online) poukázali jednak na dôležitosť skúmania problematiky prvej svetovej vojny a jej dôsledkov, ale takisto aj na nevyhnutnosť starostlivosti o pietne miesta, ktoré na našom území v dôsledku tohto ničivého vojenského konfliktu vznikli.

Ako prvá prednášajúca na konferencii vystúpila emeritná generálna riaditeľka Pamiatkového úradu SR, PhDr. Katarína Kosová, ktorá vo svojom príspevku ponúkla poslucháčom osobný retrospektívny pohľad na problematiku prvej svetovej vojny, a to tak z pohľadu profesijného ako aj súkromného vnímania daného fenoménu. Pamiatkar Krajského pamiatkového úradu Prešov, Dr. Anton Liška, predstavil účastníkom konferencie metodické princípy, ktoré je pri obnovách vojnových cintorínov z prvej svetovej vojny potrebné uplatňovať, aby tieto miesta nadobudli svoj autentický (pôvodný, historický) výraz. Ako vyplynulo z jeho prednášky, dôraz je potrebné klásť na dva hlavné aspekty – výskum (archívny, terénny a pamiatkový – archeologický a/alebo reštaurátorský) a používanie dobových materiálov a technologických postupov. Emeritná riaditeľka Krajského pamiatkového úradu Prešov, Ing. Eva Semanová, priblížila skúmanú problematiku z pohľadu historickej zelene. Predseda Klubu vojenskej histórie Beskydy, Mgr. Martin Drobňák, sa s účastníkmi konferencie podelil so svojimi osobnými skúsenosťami týkajúcimi sa výskumu, obnovy, starostlivosti a propagácie vojnových cintorínov z prvej svetovej vojny z územia severovýchodného Slovenska, ktoré on sám, ako aj členovia občianskeho združenia, ktorého je predsedom, v priebehu 18 rokov existencie nadobudli. Podpredseda Klubu vojenskej histórie Beskydy, PhDr. Radoslav Turik, vo svojej prednáške predstavil na príklade lazaretného vojnového cintorína v meste Humenné spôsoby a metódy, ktorými je možné identifikovať mená obetí pochovaných na týchto pietnych miestach. Konferenčnú časť podujatia uzavrel svojim výstupom emeritný generálny riaditeľ Pamiatkového ústavu, Ing. arch. Ivan Gojdič, ktorý účastníkom konferencie pútavým spôsobom, obohateným o viacero osobných spomienok, priblížil prostredníctvom bohatého fotografického materiálu vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny na „poľskej strane“ Karpát, projektované významným slovenským architektom prvej polovice 20. stor. Dušanom Jurkovičom.

Po ukončení prednáškového bloku, ktorý bol zakončený diskusiou, bola slávnostne otvorená výstava „Frontové a lazaretné vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny na území severovýchodného Slovenska – pamiatky histórie“, na ktorej tvorbe sa okrem autora Dr. Antona Lišku podieľali aj odborní zamestnanci Pamiatkového úradu SR (Ing. Peter Brunčák, Ing. arch. Lenka Setteyová) a členovia Klubu vojenskej histórie Beskydy (Mgr. Martin Drobňák, PhDr. Radoslav Turik). Odbornú garanciu nad výstavou prevzali doc. ThDr. Peter Borza, PhD., Ing. arch. Ivan Gojdič, Ing. Denisa Halajová, PhD. a Mgr. Zuzana Zaťková, PhD. Výstava pútavým spôsobom – prostredníctvom štyroch dobových artefaktov (kríž, náhrobník, náhrobné evidenčné tabuľky) a 28 banerov s množstvom vizuálnych prameňov (pôdorysy, plány, skice, fotografie a pod.) doplnených o sprievodné texty podáva ucelený historický a pamiatkarský pohľad na vojnové cintoríny z Veľkej vojny. Výstava je obsahovo rozdelená do štyroch častí. Prvá časť sa venuje spôsobu zriaďovania a výstavby týchto pietnych miest v čase prvej svetovej vojny, druhá približuje ich konečnú úpravu v medzivojnovom období, tretia si všíma ich aktuálny stavebno-technický stav a prezentáciu a štvrtá časť prezentuje artefakty, ktoré sa podarilo z vojnových cintorínov zachrániť a boli darované Krajskému pamiatkovému úradu Prešov do úschovy. Väčšina z prezentovaných dobových a súdobých fotografií a mapových podkladov, pochádzajúcich zo slovenských a zahraničných archívov a zbierok súkromných zberateľov, doteraz neboli nikde publikované.

Podujatie uzavrel raut, počas ktorého súčasťou bola aj plodná debata a výmena osobných skúsenosti a poznatky, viažucich sa ku prezentovaným témam.

Výstava „Frontové a lazaretné vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny na území severovýchodného Slovenska – pamiatky histórie“ je odbornej i širokej laickej verejnosti prístupná v priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave na Klariskej ul. č. 5 až do 5. januára 2023, a to každý pracovný deň v čase od 10:00 do 18:00 hod. Po tomto termíne bude prevezená na východné Slovensko, kde bude v priebehu nasledujúceho kalendárneho roka predstavená obyvateľom miest a obcí tých okresov, v ktorých sa tieto pietne miesta nachádzajú. 

Text: Anton Liška
Foto: Ján Šipöcz