Prejsť na obsah

19. ročník medzinárodného kurzu – Dokumentácia a prieskum historických krovov

19. ročník medzinárodného kurzu – Dokumentácia a prieskum historických krovov - ilustračný obrázok
Na území v pôsobnosti KPÚ Banská Bystrica (Hont, Novohrad a Zvolensko) bol pod hlavičkou českého SHP (Sdružení pro stavebně historický průzkum – Jiří Bláha) a Pamiatkového úradu SR (KPÚ Prešov – Ľubor Suchý, KPÚ Žilina – Karol Ďurian) v termíne 10. – 14. septembra 2018 zorganizovaný už v poradí 19. ročník medzinárodného krovového kurzu tzv. Letnej školy Sudkův Důl. Ubytovanie bolo zabezpečené na detašovanom pracovisku Fakulty architektúry STU Bratislava. Celkový počet účastníkov bol 25, z toho po 12 z českej a slovenskej republiky (prevažne zástupcovia z krajských pamiatkových úradov, drevárskych škôl, špecialisti na poškodenia dreva, architekti, projektanti, statik, historici a i.). Jediným zástupcom z rumunského Sedmohradska bola archeologička Tóth Boglárka, rodáčka z Budapešti, ktorá 17 rokov pôsobí na severe Rumunska a venuje sa dendrochronológii prevažne na stredovekých sakrálnych stavbách. Okrem skúsených účastníkov, ktorí sa dlhšie obdobie venujú historickým dreveným konštrukciám, predovšetkým krovom, bola zastúpená aj skupina nových záujemcov o túto problematiku, predovšetkým zo Slovenska – z KPÚ Košice (Ernestína Paľová, Zuzana Strnková, Miroslav Timár), KPÚ Prešov (Anton Liška, Dominik Sabol) a v neposlednom rade KPÚ Banská Bystrica so svojimi pracoviskami v Banskej Štiavnici a Lučenci, ktorého pracovníci pod vedením riaditeľky Zuzany Klasovej zabezpečovali všetky vstupy do objektov (Anna Faturová, Andrea Gregová, Renáta Lieskovská, Hanka Kasová, Andrea Ľuptáková a Ladislav Huňavý).
Vzhľadom na pomerne veľké zastúpenie nových záujemcov o túto špecializáciu, prípadne o základné poznanie krovov, bol kurz priamo v teréne ale aj prednáškami prispôsobený tak, že účastníci boli oboznámení od základnej typológie, konštrukčných detailov a časových nadväzností s vývojom tesárskych konštrukcií na našom, resp. v stredoeurópskom prostredí. Súčasťou terénneho prieskumu bolo aj základné škicovanie väzieb s popisom a vysvetľovaním skúmaných konštrukcií, vrátane nadväzujúcich súvislostí – ďalšie konštrukcie (napr. murované – štíty, veže, koruny murív, klenby a i.). Vo večerných hodinách po návrate z terénnych prieskumov krovov boli účastníkmi kurzu prezentované nové poznatky z oblasti výskumu krovových konštrukcií v Čechách, na Slovensku a v rumunskom Sedmohradsku. Prezentovaná bola aj pripravovaná metodika identifikácie a výskumu historických krovov na Slovensku, okolo ktorej bola živá diskusia (prednášajúci: Ľ. Suchý). Tóth Bóglarka odprezentovala zaujímavý príspevok o dendrodatovaní 87 krovov v Sedmohradsku na objektoch (prevažne kostoly) so zhrnutím do jednotlivých typologicky a časovo príbuzných skupín.
Program bol zostavený podľa územných celkov, s tým, že výber objektov bol z hľadiska ich funkcie a doby vzniku pestrý – od stredoveku (gotika) až po 20. storočie (sakrálne stavby, drevené zvonice, technické a banské objekty, kaštiele, meštianske domy, historické radnice a i.). Pracovníci KPÚ Banská Bystrica pri každom objekte informovali o historickom vývoji tej ktorej stavby s prípadnými architektonickými či výtvarnými zaujímavosťami pre daný región. Nasledoval výstup do podstreší, kde sa diskutovalo o krovových konštrukciách (aj v súvislosti so samotnou stavbou a zmenami v priebehu uplynulých storočí).
V pondelok po privítaní a úvodných prednáškach si účastníci prezreli dva krovy v Banskej Štiavnici (radnica – krov zo záveru 18. st. a krov na Kostole sv. Kataríny z roku 1655).
V utorok bol bohatý program po okolí Banskej Štiavnice (Beluj, Sv. Anton, Štiavnické Bane a opäť Banská Štiavnica).
V stredu pokračoval kurz v teritóriu Banskej Bystrice – Špania Dolina (Obecný úrad, krčma a kostol – identický typologický rad vešadlových krovov z 1. tretiny 19. storočia), v Čeríne a Poníkoch (stredoveké kostoly s historickými krovmi z 15. – 17. storočia?) a ukončený bol v meste Banská Bystrica – meštiansky dom Ul. Št. Mojzesa 7 s unikátnym kovovým reťazovým krovom z roku 1826 (autor Bedřich Šnirch), ktorý je ojedinelou technickou pamiatkou svojho druhu na Slovensku. Prítomný projektant – statik Jozef Kvasniak z Bratislavy upozorňoval na statické poruchy a možné spôsoby ich sanácie. Rovnako Michal Kloiber z Telče informoval účastníkov kurzu priamo v podstrešiach na biotické poškodenia – typy, formy a rozsah, prípadné dôvody poškodenia a možnosti opráv.
Štvrtok dopoludnia sa účastníci presunuli na územie, ktoré patrí do územnej pôsobnosti pracoviska Lučenec, kde skúmali mimoriadne hodnotné historické krovové konštrukcie na stredovekých kostoloch a renesančných zvoniciach – Pôtor, Stará Halič, Mýtna-Dobroč. Popoludní bol poznávací výstup na Pustý Hrad nad Zvolenom, kde odborný výklad zabezpečil Michal Šimkovic.
V piatok, ktorý bol posledným dňom kurzu dokumentovania krovov, sa účastníci po preskúmaní troch konštrukcií na farskom kostole a fare v Banskej Štiavnici i meštianskom dome na Ul. Kmeťa 13 presunuli do Hodruše – Hámrov, kde si obzreli unikátnu modernú väznicovú konštrukciu s veľkým rozpätím nad objektom píly z roku 1926. Záver kurzu patril prieskumu ojedinelej konštrukcie hambálkového krovu s postrannými rámovými stolicami nad loďou Kostola sv. Egídia v Hronskom Beňadiku. Pred samotným odchodom bol sprístupnený kláštor v Hronskom Beňadiku, kde si účastníci kurzu prezreli obnovené krídlo sýpky a kláštorný kostol.
KPÚ Prešov vypracoval pre účastníkov kurzu, ale predovšetkým pre potreby KPÚ Banská Bystrica so svojimi pracoviskami obsiahly materiál z predprieskumu krovových konštrukcií v danom území (základné aktualizačné listy – texty, grafika, fotodokumentácia), ktorý bol odovzdaný zástupcom KPU Banská Bystrica, pracoviska v Banskej Štiavnici a pracoviska v Lučenci. V PDF verzii bude zaslaný aj všetkým účastníkom kurzu.
Na záver kurzu v Banskej Štiavnici bol predbežne vytypovaný v budúcom roku (20. ročník), ďalší región k prieskumu v Čechách a to liberecko, prípadne olomoucko.

Banská Štiavnica, Kostol sv. Kataríny – exteriér

Banská Štiavnica, Kostol sv. Kataríny – krov nad loďou z roku 1655

Banská Štiavnica, Akademická 10 – exteriér

Banská Štiavnica, Akademická 10 – krov z 18. st. s dodatočne vloženou ležatou stolicou asi v 1. polovici 19. storočia

Beluj, Kostol sv. Vavrinca – exteriér

Beluj, Kostol sv. Vavrinca – krokvový krov z 2. polovice 17. st.

Ilija, Kostol sv. Egídia – exteriér

Ilija, Kostol sv. Egídia – hambálkový krov (18. st.?)

Sv. Anton, Kaštieľ – exteriér pred vstupom do objektu

Sv. Anton, Kaštieľ – hambálkový krov s ležatými stolicami (18. st.)

Špania Dolina, Farský kostol Premenenia Pána – pohľad s haldy Maximilián

Špania Dolina, Farský kostol Premenenia Pána – hambálkový vešadlový krov z 1. tretiny 19. storočia

Špania Dolina č. 127,  – historická škola s prednáškou o Španej Doline

Pôtor, ev. Kostol a zvonica – exteriér

Pôtor, ev. Kostol – krov s vloženým rámom pod hrebeňom (16.-18. st.?)

Banská Štiavnica, Kostol sv. Kataríny – dokumentovanie v teréne

Čerín, Kostol sv. Martina a zvonica – exteriér

Čerín, Kostol sv. Martina – hambálkový krov nad svätyňou (15.- 17. st.?)

Poníky, Kostol sv. Františka z Assisi – exteriér

Poníky, Kostol sv. Františka z Assisi – interiér svätyňa

Poníky, Kostol sv. Františka z Assisi – vstup z empory do krovu

Poníky, Kostol sv. Františka z Assisi – krokvový hambálkový krov s centrálnym rámom pozdĺžneho viazania (16-18. st.?)

Mýtna Dobroč, ev. Kostol a zvonica – exteriér

Mýtna Dobroč, ev. Kostol – účastníci kurzu pred vstupom do kostola

Mýtna Dobroč, ev. Kostol – krokvový hambálkový krov s centrálnym rámom pozdĺžneho viazania (16-18. st.?)

Pustý hrad – výstup na hrad s prednáškou Michala Šimkovica

Pustý hrad – účastníci krovového kurzu

Banská Štiavnica, Farský kostol Nanebovzatia PM – časť účastníkov krovového kurzu