Prejsť na obsah

Detské mestečko v Zlatovciach je národnou kultúrnou pamiatkou

Detské mestečko v Zlatovciach je národnou kultúrnou pamiatkou - ilustračný obrázok

Detský domov s areálom, verejnosti skôr známy ako Detské mestečko v Zlatovciach pri Trenčíne je od novembra 2017 národnou kultúrnou pamiatkou. Je prvou a zároveň poslednou realizovanou stavbou tohto druhu na Slovensku. Projekt mal ambíciu priblížiť výchovu v inštitucionalizovaných podmienkach bežnému rodinnému životu. Hlavnými princípmi tohto experimentálneho typu opatery bolo poskytnúť dieťaťu trvalého vychovávateľa, dať mu trvalé postavenie v skupine a to v trvalom prostredí. Jednotlivé obytné bunky boli dimenzované pre malé skupiny detí a vychovávateľsko-manželskú dvojicu. Prostredníctvom opatery v náhradnej rodinnej starostlivosti získali deti základné predpoklady pre vytváranie morálnych vzťahov, návykov a možnosť identifikácie vzhľadom na pohlavie rodičov. Hodnota celého projektu spočíva aj v komplexnosti riešenia, pri ktorom sa realizácia oprela o výskum v teréne a teoretické poznatky. Architekti v návrhu uplatnili poznatky z realizácií typológie doma i v zahraničí, čo vytvorilo predpoklady pre vytvorenie zariadenia celkom novej kvality.

Pavilónové riešenie člení komplex, pozostávajúci z 36 objektov, na samostatné, stavebne oddelené, prízemné, alebo dvojpodlažné objekty malého objemu. Rozdelený je na tri celky podľa funkcie: základná škola, časť spoločného vybavenia (školská jedáleň s kuchyňou, telocvičňa a bazén, spoločenská sála, budova vedenia, hospodárska budova a garáže), ubytovacia časť detí a zamestnancov so zdravotným strediskom. Civilne riešené hmoty areálu sa vyhýbajú monumentálnej osovej dispozícii a približujú sa ľudskému (detskému) merítku. Kompozícia hmôt jednotlivých pavilónov, vystavaných na základe rozvoľnenej pôdorysnej štruktúry, vytvára pôsobivú architektonickú figúru. Konfigurácia základných stereometrických útvarov je rytmizovaná plastickými architektonickými detailmi, prostredníctvom ktorých dochádza ku gradovaniu a vzájomnému vyvažovaniu horizontál a vertikál, ktoré sa v rôznych obmenách uplatňuje v celom areáli mestečka. Kombinácia pohľadového betónu, bielej hrubozrnnej omietky, keramického obkladu, dreva a kovu na zasklených plochách je použitá na všetkých objektoch, čím sa vytvára jednotný charakter celého komplexu. Zoskupením objektov spoločného vybavenia okolo vyvýšenej terasy s amfiteátrom sa autorom podarilo vygradovať celkové priestorové pôsobenie areálu. Vytvorili tak špecifickú atmosféru centrálne situovaného námestia s celou škálou praktického využitia exteriérov.

Komplex detského mestečka je jedným z dôležitých dokladov smerovania architektúry v 60-tych a prvej polovice 70-tych rokov. Ilustruje vyrovnávanie sa doby s novými témami, potrebami a s tým spojeným novým riešením starých typológií. Zo šiestich zamýšľaných areálov je Detské mestečko u nás jediným realizovaným. Jeho hodnoty však ďaleko presahujú kontext súdobého Československa. Koncipovanie návrhu a výstavba celého projektu sú spojené s teoretickým bádaním a štúdiom tejto typológie v celej Európe. Areál je takisto príkladom funkčného a po všetkých stránkach vydareného sociálneho experimentu – výchovy detí bez zázemia v náhradných rodinách. Projekt architektov Petra Brtka a Ľudovíta Režuchu vytvoril hmotné prostredie, ktoré poskytlo jeho obyvateľom najlepšie predpoklady pre plnohodnotný život v kultivovanom prostredí, ktoré je dôležitým faktorom pri vývoji a osobnostnom formovaní človeka. Pre úroveň riešenia celkového urbanistického konceptu, rovnako ako architektonické, technické a výtvarné zvládnutie detailov, bol projekt v roku 1974 ocenený cenou Dušana Jurkoviča.

objekty spoločného vybavenia, SZ pohľad
pohľad na drobnú architektúru v areáli
školské schodisko vo vestibule
škola areálu
spoločenská sála hala s reliéfom na S stene
terasa jedáleň spoločenská sála pohľad z V
spoločenská sála a socha, pohľad zo SV
spoločenská sála, pohľad zo SV
obytná bunka, pohľad z JZ
bunka VII - vestibul, schodisko, chodba pohľad zo SZ;
bunka IX - 1.NP spoločenská miestnosť
bunka II - hracia terasa, pohľad z JZ
bunka VII - 2.NP vestibul, schodisko, chodba pohľad z JV
budova vedenia chodba, pohľad zo Z
pergola pred hl.vstupom do školy, pohľad zo SV
spoločenská sála a telocvičňa Rajmunnd Muller

Fotodokumentácia: Mgr. Lucia Štrbáková, Ing. arch. Darina Brósková, archív ÚSTARCH SAV

Spracoval: Ing. arch. Darina Brósková

<<< Späť na Vybrané príklady vyhlásených NKP v roku 2017