Prejsť na obsah

Nové poznatky z dendrochronologických výskumov realizovaných počas obnov striech kostolov Žilinského kraja

Nové poznatky z dendrochronologických výskumov realizovaných počas obnov striech kostolov Žilinského kraja - ilustračný obrázok

Počas rokov 2018 až 2021 prebehli obnovy striech niekoľkých významných sakrálnych objektov Žilinského kraja. Pri tejto príležitosti boli vlastníci z našej strany oslovený na možnosť vykonania dendochronologického doskúmania zabudovaných prvkov v rámci murovaných konštrukcií ako aj druhotne použitých prvkov v nosných konštrukciách krovov. Dendrochronologické výskumy boli realizované Ing. Tomášom Kynclom z Brna.

Pri prvej obnove strechy rímskokatolíckeho kostola sv. Margity Antiochijskej v Turčianskom Jasene boli zistené pomerne zaujímavé a nateraz nepublikované výsledky. Krov nad loďou obsahuje novú väznicovú konštrukciu krovu s laterálnymi stolicami. Zaujímavým nálezom v danom priestore je identifikované drevené trámové nadpražie z jedľového dreva dedrochronologicky datované do obdobia roku 1292 ld t.j. datovanie toho zabudovaného prvku potvrdzuje predpokladateľné datovanie výstavby kostola v závere 13. storočia. Ďalším zaujímavým nálezom je identifikácia pomerne rozsiahlo prestavanej krovovej konštrukcie nad svätyňou kostola. Táto obsahovala sanktusník v období baroka, urezaný v období 19. storočia pravdepodobne zo statických dôvodov. Podobu sankrusníka nepoznáme, jeho rozmery však áno (šírka a dĺžka), a to vďaka zachovanej jednoduchej rámovej konštrukcii v priestore krovu. Táto bola klasicky položená na väzných trámoch krovu a štyri nosné stĺpy boli štandardne rozopreté trámovými rozperami ako aj diagonálnymi vzperami – tzv. ondrejskými krížmi (dendrochronologicky datovaná konštrukcia krovu ako aj sanktusníka do roku 1749 ld). Ďalším zaujímavým nálezom v krove sú zachované pozostatky staršieho gotického krovu – 1. väzba od múru oddeľujúceho priestor podstrešia nad loďou a svätyňou (sekundárne použitý väzný trám 1. väzby z rokov 1443/1444 d). Krovová konštrukcia bola pomerne jednoduchá krokvová hambálková bez pozdĺžneho viazania s pätnými vzperami a vyššími námetkami. Každá väzba danom krove bola plná.

Pri ďalšej obnove strechy rímskokatolíckeho sv. Heleny v Dražkovciach bolo identifikované, že mladšia krovová konštrukcia realizovaná pri rozsiahlej obnove kostola v závere 19. storočia ako aj po rozsiahlej oprave v rokoch 1936 až 1937 staviteľom E. Jančárikom ml. obsahuje veľa sekundárne použitých prvkov zo staršieho renesančného krovu. Práve pri rozsiahlej obnove krovu ako aj statiky kostola bola nad obomi priestormi osadená pomerne dlhá plytšia strecha. Dendrochronologický výskum identifikoval jedľové, dubové prvky druhotne použité v krove ako aj pri trámovom strope 2. nadzemného podlažia veže s obdobím zoťatia stromov v rokoch 1607-1611 d. Na základe týchto výsledkov je možné predpokladať, že zastrešenie kostola nad loďou a svätyňou bolo vyššie a spoločné nad priestormi lode aj svätyne, pozn. analogická strecha so zachovaným renesančným krovom je napríklad zachovaná na rímskokatolíckom kostole sv. Šimona a Júdu v Príbovciach (1636-38 d).

Pri tretej obnove strechy veže rímskokatolíckeho kostola sv. Jána Krstiteľa v Liptovskom Jáne bolo dendrochronologickým výskumom identifikované, že krovová konštrukcia cibuľovej strechy veže bola postavená v rokoch 1725-1734 d z jedľového, smrekového a smrekovcového dreva. Tento poznatok doplňuje poznatky z predchádzajúcich výskumov publikovaných knižke o historických krovoch Liptova (Krušinský Peter, Suchý Ľubor, Korenková Renáta, Ďurian Karol, Grúňová Zuzana, Zacharová Danka : Historické krovy v regióne Liptov I.. Kysucké Nové Mesto : Žilinská univerzita v Žiline – Stavebná fakulta – Katedra pozemného staviteľstva, s. ISBN 978-80-970171-8-7) ako aj poznatky architektonicko-historického výskumu Mgr. Kristíny Zvedelovej PhD. a Ing. Milana Marčeka z roku 2018. Rovnako tento poznatok dopĺňa široké spektrum zachovaných krovových a vstavaných drevených konštrukcií nachádzajúcich sa v tomto vzácnom sakrálnom objekte od konca 13. storočia až po 18. storočie.

Krajský pamiatkový úrad Žilina sa chce týmto poďakovať za financovanie predmetných výskumov starostovi obce Turčianske Jaseno p. Rastislavovi Jesenskému, správcovi Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Martin Mgr. Kamilovi Lieskovskému a správcovi Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Liptovský Ján Mgr. Petrovi Kvasňákovi za obetavú obnovu svojho kostola. Rovnako pri obnovách všetkých troch striech participovalo finančnou dotáciou Ministerstvo Kultúry SR z dotačných programov Obnovme si svoj dom 1.1 a 1.5.

Autor: Ing. arch. Karol Ďurian, PhD., KPÚ Žilina, pracovisko Martin

Foto: KPÚ Žilina, pracovisko Martin