Prejsť na obsah

Davoská deklarácia 2018: Na ceste k vysoko kvalitnej „Baukultur“ v Európe

Davoská deklarácia 2018: Na ceste k vysoko kvalitnej „Baukultur“ v Európe - ilustračný obrázok

Davoská deklarácia 2018 titulka

V dňoch 21. a 22. januára 2018 sa v Davose na pozvanie prezidenta Švajčiarskej konfederácie Alaina Berseta uskutočnila neformálna konferencia vysokých predstaviteľov ministerstiev kultúry signatárskych štátov Európskeho kultúrneho dohovoru, zástupcov Rady Európy, Európskej komisie, UNESCO a ďalších medzinárodných organizácií, ale aj akademikov, nezávislých odborníkov a predsedov relevantných asociácií.
Konferencia podčiarkla úlohu architektúry a stavebnej kultúry ako jednej zo základných foriem tvorby kvalitného životného prostredia. Jej účastníci zdôraznili potrebu spoločného postupu všetkých zainteresovaných aktérov na ceste k zlepšeniu zastavaného prostredia miest a obcí, ako aj nevyhnutnosť zakotviť princípy udržateľného stavebného rozvoja do národných kultúrnych politík. V závere konferencie bola prijatá Davoská deklarácia 2018 s cieľom definovať spoločnú zodpovednosť európskych i národných štruktúr, verejných i súkromných, za uplatňovanie myšlienok a zásad vysoko kvalitnej „Baukultur“ a informovať o nich všetkých zainteresovaných aktérov, vrátane širokej verejnosti.
Pojem „Baukultur“ sa v deklarácii chápe v širšom význame, ktorý sa používa v nemecky hovoriacich krajinách od prelomu tisícročia, a vzťahuje sa na každú ľudskú činnosť, ktorá formuje urbanizované prostredie, či už mestské alebo vidiecke. Toto prostredie je potrebné vnímať ako jeden celok pozostávajúci z človekom vytvorených objektov a prírodného rámca, v ktorom sú zasadené. „Baukultur“ zahŕňa existujúce budovy, vrátane pamiatok a ďalších prvkov kultúrneho dedičstva, projektovanie a realizáciu nových stavieb, ako aj procesy územného plánovania, budovanie infraštruktúry, tvorbu verejných priestorov a krajiny.
Prijatie Davoskej deklarácie 2018 je reakciou na nežiaduce trendy prikláňajúce sa k znižovaniu kvality urbanizovaného prostredia i otvorenej krajiny v celej Európe, evidentné v trivializácii výstavby, rozširovaní beztvarých mestských aglomerácií či predimenzovaných dopravných riešení, ktoré majú výrazný negatívny dopad na jednotlivcov i spoločnosť. Cieľom deklarácie je vyvinúť európske a národné politiky, ktoré umožnia dosiahnuť dlhodobé zlepšenie spôsobu, akým sa v budúcnosti budú formovať naše mestá, obce a krajina.
Konferencia ministrov kultúry sa konala v predvečer otvorenia Svetového ekonomického fóra v Davose, ktoré v duchu svojho tohtoročného motta Vytváranie spoločnej budúcnosti v rozdrobenom svete reflektovalo aj otázku skvalitňovania „Baukultur“ ako globálneho cieľa na dosiahnutie trvalej udržateľnosti.

Viac informácií nájdete na davosdeclaration2018