Prejsť na obsah

CHTO

Chemicko-technologické oddelenie
Je špecializované pracovisko s celoslovenskou pôsobnosťou, zamerané na fyzikálno-chemické a technologické prieskumy a výskumy hnuteľných a nehnuteľných kultúrnych pamiatok, najmä pre potreby reštaurovania a obnovy pamiatok.

Oddelenie vykonáva odborné prieskumy kultúrnych pamiatok, galerijných a muzeálnych zbierkových predmetov a umeleckých diel (obrazy na plátne a dreve, plastiky, oltáre, historické drevené konštrukčné prvky, nástenné maľby, kamenné architektonické články, omietky, štuky a iné ). Získané informácie o pôvodných použitých materiáloch a technológiách, ako aj o neskorších opravách a reštaurátorských zásahoch slúžia ako podklady pre návrh na reštaurovanie a obnovu pamiatkového objektu, je možné ich využiť pri datovaní a potvrdzovaní autenticity umeleckého diela, prípadne pri určení autorstva a proveniencie. Okrem toho sa zisťuje stav, rozsah a príčiny poškodenia pamiatok, navrhujú sa technologické postupy a materiály na realizáciu reštaurátorských prác a odbornej pamiatkovej obnovy.
Oddelenie vykonáva aj poradenskú, konzultačnú a expertnú činnosť v oblasti obnovy a reštaurovania kultúrnych pamiatok.

Prieskumy a analýzy si môžu objednať nielen reštaurátori, ale aj iní záujemcovia – napr. stavebné firmy, správcovia a vlastníci objektov a umeleckých diel a iní.

Príklady činnosti chemicko-technologického oddelenia:
Fyzikálno-chemické analýzy a prieskumy:

Maľby na plátne, tabuľové maľby, polychromované drevené a kovové plastiky a reliéfy, oltáre, ikonostasy, polychromované drevené konštrukcie (empory, stropy, obloženia), nábytok, a iné:

prieskum farebnej vrstvy:
• stratigrafická analýza
• mikrofotografická dokumentácia nábrusov vzoriek
• identifikácia jednotlivých pigmentov vo farebných vrstvách a podkladoch
• analýzy spojív a povrchových úprav

prieskum podložky:
• určenie druhu textilného vlákna, dreviny alebo kovu
• určenie druhu a rozsahu poškodení
• technologický návrh na sanáciu

Nástenná maľba, štukové prvky, kamenné a terakotové sochy, reliéfy a architektonické prvky, historické omietky a murivá, historické stavebné materiály (dlažby, strešné krytiny, a pod.)

• analýza farebných vrstiev a určenie technológie maľby (freska, secco),
• petrografická identifikácia použitého druhu horniny (v subdodávke),
• silikátová a granulometrické analýza omietky alebo štukovej hmoty.
• stanovenie obsahu vlhkosti, nasiakavosti, hygroskopickej nasiakavosti,
• stanovenie druhu a koncentrácie vodorozpustných solí,
• zisťovanie skutkového stavu a pravdepodobných príčin degradácie, technologické návrhy na sanáciu a reštaurovanie

Historické drevené konštrukcie (podlahy, krovy, trámové stropy, zrubové konštrukcie, zvonové stolice a pod.):

• určenie rozsahu a druhu poškodení (drevokazný hmyz, drevokazné huby, mechanické poškodenia a pod)
• identifikácia druhu dreviny
• návrh opatrení na sanáciu, konzerváciu, reštaurovanie

Nedeštruktívne prieskumné metódy:

• rtg prieskum malieb na plátne, tabuľových malieb, drevených plastík a
reliéfov stacionárnym alebo mobilným rtg prístrojom.
• prieskum kamenných plastík a stavebných prvkov metódou ultrazvukovej transmisie
• meranie a vyhodnotenie mikroklimatických podmienok

Riešené medzinárodné projekty:
V súčasnosti sa pracovníci CHTO podieľajú na riešení nasledovných medzinárodných projektov:

Výskum a dokumentácia stredovekých nástenných malieb v Karpatskej kotline
• v rámci projektu boli realizované prieskumy nástenných malieb v kostoloch
na Slovensku – Leles, Rákoš, Držkovce, Koceľovce, Chyžné, Šivetice a
v Maďarsku – Szentsimon, Tornaszentandrás, Abaújvár, Ragály

Výskum a dokumentácia drevených maľovaných stropov a empor v Karpatskej kotline
• v rámci projektu boli realizované prieskumy drevených maľovaných kazetových stropov a empor v objektoch: Prihradzany, Rimavská Baňa, Malé Teriakovce, Chyžné, Gemerský Jablonec

ROCEM – Výskumný projekt 5. rámcového programu Európskej komisie